1 38 In de polikliniek van dit wijkgebouw vonden 2 252 nabehandelingen plaats van particuliere en fondspa tiënten; er werden 244 verplegingsartikelen uitgeleend. Op het consultatiebureau voor zuigelingen en op dat voor kleuters werden onderscheidenlijk 3 210 en 950 consulten gegeven. Financiële gegevens met betrekking tot deze wijk verpleging werden niet ontvangen. Wijkverpleging in de wijkgemeenten 2 en 29 der Her vormde Gemeente: „Draagt elkanders lasten', Paulus Potterstraat 150. Door de zusters werden patiënten 13 980 maal aan huis en 8 103 maal in het wijkgebouw Paulus Potter straat geholpen. Aan 59 personen werd de laatste hulp verleend. Het ledental op 31 Augustus 1951 bedroeg 1 186. Gedurende het verslagjaar waren twee zusters in dienst van de wijkverpleging werkzaam. Gegevens betreffende de Gemeenteapotheek wor den aangetroffen in het verslag van die instelling. Ned. Hervormd Bureau voor gezinsverzorging en zieken verpleging, Suezkade 27. Op doktersadvies werd wederom in 624 gezinnen, waar de moeder ziek was, hulp geboden. In 1951 waren 75 gediplomeerde gezinsverzorgsters en 30 gezinshulpen zonder diploma aan het bureau verbonden. Omtrent verleende hulp in de huishouding door of vanwege de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen worden gegevens aangetroffen in het verslag van die Dienst. 's-Gravenhaagsche Centrale Vereniging tot bescherming van zuigelingen en kleuters, secretariaat: Van Stien- hovenstraat 27. R.K. Vereniging „Het Wit-Gele Kruis", Snijdersstraat 38. De vereniging had ook in 1951 in totaal 6 consul- tatiebureaux voor zuigelingen en kleuters in exploita tie. Voor zuigelingen werden 318 spreekuren gehouden met 5 789 consulten en voor kleuters 100 zittingen met 1 357 consulten. Het aantal huisbezoeken bedroeg voor de zuigelin gen 1 868, voor de kleuters 399. Vanwege het kraamcentrum werd 322 maal assi stentie bij bevallingen verleend; het aantal wijkkraam- verzorgingen bedroeg 187; voorts werden 780 praena- tale bezoeken afgelegd. In dienst van de wijkverpleging waren 15 wijkver pleegsters en 1 verpleegster in algemene dienst. Het totale aantal afgelegde bezoeken bedroeg hier 72 143, het aantal behandelingen 75 254. Financiële gegevens werden niet medegedeeld. Afdeling 's-Gravenhage der Zuidhollandse Vereniging „Het Groene Kruis", Het aantal wijkverpleegsters bedroeg in 19516. Zij brachten 20 578 maal een bezoek aan de patiënten. De 39 kraamverzorgsters namen in het verslagjaar 885 kraam verzorgingen voor haar rekening. Het ledental der afdeling steeg en bedroeg eind 1951: 6 410. Het Oranje-Groene Kruis, (bond van Protestants- Christelijke Verenigingen voor Wijkverpleging in Nederland), Centraal Bureau: Koningin Emmakade 197. Rode-Kruis Wijkverpleging, Appel straat 167. Het aantal afgelegde bezoeken bedroeg 13 552 (1950: 15 338), het aantal patiënten 1 451 (1950: 1 340). Het aantal uitgeleende verplegingsartikelen daalde van 599 in 1950 tot 434 in 1951. Voor het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters werden 3 390 kinderen behandeld tegen 2 707 in 1950. Het aantal huisbezoeken voor het consul tatiebureau bedroeg 2 020 tegen 1 443 in 1950. De laatste maanden van het jaar werd een aanvang gemaakt met de verbouwing van het pand Appelstraat, waardoor het consultatiebureau in de toekomst een betere behuizing zal krijgen en een polikliniek kan worden gevestigd. De exploitatierekening van de wijkverpleging sloot met een nadelig saldo van 14.847,15. De vereniging vierde in 1951 haar 40-jarig bestaan. Gedurende het bestaan van deze vereniging daalde de zuigelingensterfte voortdurend en zij heeft in 1951 in ’s-Gravenhage het zeer lage cijfer van 2,1 per 100 levendgeborenen bereikt. Nieuw ingeschreven en overgeschreven in 1951 wer den 8 328 zuigelingen en 3 134 kleuters. Het aantal zittingen voor deze beide groepen bedroeg onderscheidenlijk 1 846 en 928. De rekening en verantwoording over 1951 toonde een nadelig saldo van aan ƒ94.381,22. De volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de werkzaamheden der Consultatiebureaux, In Den Haag telde de provinciale afdeling van deze bond 15 aangesloten leden-wijkverplegingen, waar voor in totaal 53 wijkzusters werkzaam waren. Gemeenteapotheek. kleuterzorg. Hulp in de huishouding; gezinszorg. Zuigelingen- en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 46