34 IV. 23 Ilb. Exploitatie vrachtauto's. Hoofdzakelijk door hogere kosten van benzine, olie, reparaties, enz. zijn de lasten gestegen met 5.267,48. Werkverschaffing volgens artikel 29 der Armenwet. De uitgaven wegens bijslagen op kosten van arbeids- therapie betreffende t.b.c. patiënten waren 288,10 hoger, terwijl inzake zenuwpatiënten de kosten ƒ231,50 lager waren dan in 1950. Het aandeel van de Dienst voor Sociale Belangen in de kosten van werkverschaffing van tewerkgestelde valide- en minder-valide ondersteunden in het land- en tuinbouwbedrijf is 23.211,38 lager tengevolge van een daling van het aantal geplaatsten in verband met het feit, dat evenvermeld bedrijf aan de Leyweg in het Ge meentelijk Bouwplan is opgenomen en een nieuw ter rein te Voorburg eerst in de loop van 1951 in gebruik werd genomen. kosten van verpleging voor zover niet gedekt door de herverzekeringspremie, was 7.828,26 hoger. Over 1951 is wegens kosten van verpleging van per sonen, opgenomen ter bestrijding van geslachtsziekten, 70,23 meer verantwoord. De kosten van steunverlening, e.d. aan vreemdelingen en staatlozen waren 18.834,81 hoger dan vorig jaar. terug. Wegens verpleging van niet-aanvullend-verzekerden werd ondanks de verhoogde verpleegprijzen 156.639,02 minder uitgegeven, een gevolg van de nog steeds voort durende stijging van het aantal aanvullend-verzekerden. Voor verpleging van aanvullend-verzekerden werd ƒ387.233,41 meer uitgegeven tengevolge van de stijging van het aantal aanvullend-verzekerden, alsmede van de hogere verpleegprijzen. Het tekort van de vrijwillige verzekering, zijnde de V. Kosteloze genees-, heel- en verloskundige hulp buiten ziekenhuizen, maatschappelijk werk voor zieken, herstellenden en kraamvrouwen, hulp in de huishou ding, enz. Door aansluiting van een groter aantal ondersteun den bij de ziekenfondsen, in verband met de wet „Uit breiding van de toepassing van het Ziekenfondsen besluit”, zijn de kosten van geneeskundige hulp, ver strekt door de Gemeentelijke Geneeskundige en Ge zondheidsdienst ƒ13.900,50 lager. De kosten wegens dagverpleging in wijkgebouwen waren 1.435,20 hoger, evenals die van verpleging aan huis, nl. 1.706,60. Door opheffing van de speciale asthmaverpleging, ultimo September 1950, in het Juliana Kinderzieken huis, zijn in 1951 daarvoor geen kosten verantwoord. Het verschil met 1950 bedraagt daardoor 7.676,22. De hogere uitgaven voor gezinsverzorging en gezins hulp tot een bedrag van 41.055,13 hebben hoofd waren 274.456,36 zakelijk betrekking op nabetalingen aan verenigingen als gevolg van overschakeling van uur- naar dagver goeding en herziening van de salarissen der verzorgsters. De kosten van versterkende middelen zijn gestegen III. Ondersteuning met geld of levensbehoeften, ver zorging, verpleging in ziekenhuizen. Als gevolg van de verhoging van de steunnormen (eensdeels door loonronden, anderdeels door invoering van de Huurwet), premieverhoging van de vrijwillige Ziekenfondsverzekering en ondanks de wet „Uitbrei ding van de toepassing van het Ziekenfondsenbesluit”, waardoor de steunbedragen konden worden verlaagd, werd voor volgno. la in totaal 416.790,83 meer uit gegeven dan in 1950. De kosten van steun van bijzondere aard zijn ge stegen met 88.902,08, in hoofdzaak betrekking heb bende op kerstgave in natura, compensatie-uitkering, meubilair, ligging, dekking, kleding, schoeisel, reisgeld, verhuis- en transportkosten en winteruitkering. Aan noodvoorzieningen werd 6.345,04 meer uit gegeven. Aan premiën ter verkrijging van renten ingevolge so ciale wetgeving, pensioenen en lijfrenten werd ƒ388,46 minder uitgegeven. Voor ondersteuning met losse giften was 2.325,49 minder nodig. De kosten wegens steun aan blinden, werkzaam in werkinrichtingen, waren ƒ3.754,31 hoger dan in 1950. Eveneens waren de kosten van begraven van onver- mogenden hoger, nl. 4.683,44. Wegens ondersteuning ingevolge de intercommunale verhuisregeling aan personen, woonachtig in andere ge meenten, is 4.098,95 minder uitgegeven. Voor ondersteuning aan doortrekkenden en daklozen waren de uitgaven 8.095,05 hoger, o.a. een gevolg van de stijging van de bezetting van in een gedeelte van het Tehuis voor Onbehuisden ondergebrachte ge zinnen. De uitgaven wegens verstrekkingen bij wijze van voorschot in geld en in natura voor noodzakelijk le vensonderhoud waren 2.759,07 hoger dan in 1950. De kosten van verzorging anders dan in de Ge meentelijke Verzorgingshuizen hoger, een gevolg van een toeneming van het aantal verzorgden, alsmede van de voortdurende stijging der verzorgingsprijzen. De kosten van verpleging van niet-verzekerden waren met 7.498,46. 109.033,11 lager dan in 1950. Als gevolg van de Wet Door prijsstijging en vermeerdering van het aantal van 21 December 1950 liep het aantal niet-verzekerden verstrekkingen, alsmede in verband met het feit, dat de bijdragen door de ziekenfondsen in de kosten van ver schillende heelkundige instrumenten voor vrijwillig- verzekerden zijn vervallen, waren de kosten van kunst ledematen, brillen, orthopaedische schoenen, enz. ƒ11.277,08 hoger dan in 1950, evenals die der verstrek kingen bij wijze van voorschot van heelkundige- en orthopaedische instrumenten, nl. 3.943,47. De kosten wegens door de Gemeente Apotheek op bijzondere recepten verstrekte geneesmiddelen zijn 843,08 lager. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 470