34 f ilt r VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN VI. Minder. Meer. 782,57 8.850,— ƒ160.725,06 Bezettingspercentages tehuizen. 1950. Tehuis. 100 155 99 155 92 78 92 75 24 J 5» Tehuizen in eigen beheer voor oude lieden, enz. De hogere lasten ad. ƒ150.612,52 hebben betrekking op: 309 290 97 97 309 296 Bezet- tings- percen- tage. 556,58 705,96 94 100 Aantal beschik bare plaatsen. Bezet- tings- percen- tage. ƒ10.112,54 653,89 6.138,90) 2.474,78) 1.427,30 Afd. B. Gemeentelijk Bureau voor Ziekenhuisverpleging. De totale Baten en Lasten over 1951 bedragen 6.633.643,05. Een uitbreiding van het aantal verzeker den door de invloed van de Wet van 21 December 1950, alsmede de gestegen verpleegkosten onder meer door de Prijzenbeschikking Ziekenhuistarieven 1951, hadden tot gevolg, dat de kosten in vergelijking met 1950 aan merkelijk hoger waren. Afd. G. Steunverlening geheel of ten dele ten laste van het Rijk. De totale Baten en Lasten over 1951 bedragen ƒ2.464.986,83. De kosten wegens steunverlening aan vreemdelingen ad 101.135,60 zijn ƒ9.521,30 lager dan in 1951 als gevolg o.m. van het feit, dat een aantal personen de Nederlandse Nationaliteit heeft verkregen. De kosten wegens steunverlening aan politieke de linquenten ad ƒ28.720,80 zijn ƒ30.497,13 lager dan in 1950, als gevolg van een voortdurende daling van het aantal ondersteunden. De kosten wegens hulpverlening aan oorlogsslacht offers, e.d. ad. 2.335.130,43 zijn gestegen met 853.786,43 in hoofdzaak een gevolg van verleende hulp aan uit Indonesië gerepatrieerden. Aan de Dienst voor Maatschappelijke Zorg van het Ministerie van Binnenlandse Zaken werden de kosten in rekening gebracht. Voor verdere bijzonderheden ten aanzien van de fi nanciële verantwoording wordt verwezen naar de hier na volgende Bedrijfsrekening, het overzicht van Netto- Baten en Lasten van Afd. A., de Kapitaaldienst en de Balans per 31 December 1951. Als bijlage V is een overzicht van de uitgaven sedert 1942 bij gevoegd. Gem. Verzorgingshuis: Westeinde 58 Morsestraat 9 Laan van Meerder- voort 112 Gem. Tehuis voor kin deren: Pletterijstraat 66 1951. Aantal beschik- j bare plaatsen. 74.147,73 25.837,40 17.643,36) 25.511,801 4.300,45 358,03) 1.448,85 1 VIL Gemeentelijke Werkplaatsen voor Blinden c.a. De lasten van dit hoofdstuk waren in 1951 ƒ65.233,42 hoger dan in 1950. Deze meerdere uitgaven werden ver oorzaakt door hogere kosten o.a. van salarissen, sociale voorzieningen, huisvesting, omzetbelasting, grond stoffen en materialen. Ie. Salarissen, enz 2e. Kosten van huisvesting 3e. Voeding 4e. Kleding en schoeisel 5e. Ligging en dekking 6e. Linnen- en tafelgoed 7e. Bewassing 8e. Scheren en haarknippen 9e. Zakgelden voor verzorgden. 10e. Premiën ter verkrijging van levensverzekeringsuitkering, e.d 11e. Vergoeding aan verzorgden voor verrichte werkzaam heden, voor zover niet ver antwoord onder schoonhou den van gebouwen 12e. Geneeskundige behandeling, e.d 13e. Ontspanning 14e Diversen 15e Aandeel in de kosten van alg. beheer van D.S.B

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 471