35 BIJLAGE Tussen haakjes is het aantal R.K. scholen. I GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SCHOOLKINDERZORG. VERSLAG OVER HET JAAR 1951. Algemeen. Vanwege de Dienst werd gedurende het gehele jaar voeding, kleding en schoeisel verstrekt aan de daarvoor in aanmerking komende kinderen van openbare en bijzondere scholen voor voorbereidend en lager onder wijs. Gekookt werd voorts voor derden, o.a. voor arres tanten van de Politie, terwijl verder aan de Dienst was opgedragen de verzorging van de buffetten bij officiële ontvangsten door het Gemeentebestuur. De melkverstrekking op de Haagse scholen vond ge durende het gehele jaar plaats. De exploitatie van de lunchroom in het Zuiderpark werd voor het seizoen 1951 aan de Dienst opgedragen. Personeel. Op 31 December 1951 was de personeelsbezetting als volgt: 1 directeur, 1 bedrijfschef, 1 commies B, 1 bureauchef A, 1 magazijnmeester B, 1 administratief ambtenaar C, 5 administratieve ambtenaren B, 3 ad ministratieve ambtenaren A, 1 controleur C, 2 bureel- ambtenaren, 2 controleuses, 1 magazijnbediende en 1 bode, in totaal 21 ambtenaren, waarvan gedetacheerd bij het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorziening 1 magazijnbediende. Het keukenpersoneel bestond uit 2 voorman-keuken- knechts, 1 chauffeur, 9 eerste keukenknechts, 1 eerste helpster, 1 helpster en 1 werkvrouw, in totaal 15 werk lieden. Het personeel voor de eetlokalen bestond uit 36 leidsters, 4 leiders en 7 helpsters, in totaal 47 personen. Het personeel bestond derhalve in totaal uit 21 amb tenaren en 62 werklieden. Verstrekking schoolvoeding. In totaal zijn verstrekt 279 522 liters warm voedsel. Tabel I geeft een overzicht van de verstrekte menu’s. Meubilair. Het meubilair verkeert in goede staat. In enige loka liteiten werd het linoleum vernieuwd. Eetlokalen. Op de laatste verstrekkingsdag in 1951 waren 46 eet lokalen in gebruik. Hiervan waren gevestigd 25 in openbare, 17 in R.K. en 4 in Chr. scholen. De bezetting van de eetlokalen was als volgt 16 lokalen met 25 kinderen of minder; 18 lokalen met 25 tot en met 50 kinderen; 11 lokalen met 51 tot en met 100 kinderen; 1 lokaal met meer dan 100 kinderen. Scholen. De kinderen, die op de laatste verstrekkingsdag in 1951 tot de voeding waren toegelaten, kwamen van 44 openbare lagere scholen, 9 openbare buitengewoon lager scholen, 37 openbare voorbereidende scholen, 10 openbare v.g.l.o.-scholen, 4 openbare (m.)u.l.o.-scho- len, 64 (39) bijzonder lagere scholen, 9 (4) bijzondere buitengewoon lagere scholen, 31 (18) bijzondere voor bereidende scholen en 13 (9) bijzondere v.g.l.o.-scholen, in totaal van 221 scholen. Aantal kinderen, dat aan de schoolvoeding deelnam. Aan de schoolvoeding werd deelgenomen door 390 544 kinderen, verdeeld over 273 dagen. Per dag werd gemiddeld deelgenomen door 1 431 kinderen, terwijl gemiddeld per dag werden verstrekt 1 024 liters warm voedsel. Op de laatste verstrekkingsdag in 1951 waren toege laten 1 705 kinderen, verdeeld als volgt: 1 687 gratis, 4 voorlopig toegelaten en 14 tegen betaling. Van de 1 687 kinderen, die gratis tot de voeding waren toegelaten, kwamen 1 506 kinderen of 89 pCt. van het lager onderwijs en 181 kinderen of 11 pCt. van het voorbereidend lager onderwijs. De kinderen van het lager onderwijs waren voor 44 pCt. (659) van het openbaar en voor 56 pCt. (847) van het bijzonder onderwijs. De kinderen van het voorbereidend onderwijs zijn te verdelen in 28 pCt. (50) van het openbaar en 72 pCt. (131) van hét bijzonder onderwijs. Voeding aan derden. In totaal zijn verstrekt 7 374 liters warm voedsel, waarvan ten behoeve van de Politie (arrestanten) 4 221 liters alsmede 4 394 broodmaaltijden, het Collecte- comité „Haagse bleekneusjes” 75 liters, het Kleuter- huis „Ons Zonnekind” 1 034 liters en voor instellingen van jeugdzorg 2 044 liters. Gebouwen en keukeninstallaties. De uitvoering van verschillende onderhoudswerken en vernieuwingen, welke in de oorlogsjaren, mede door het ontbreken van de geschikte materialen, achterwege moesten blijven, en waarmede in 1950 een aanvang werd gemaakt, werden in het afgelopen jaar voltooid. Overgegaan werd tot heraanschaffing van twee stoomkookketels, elk van 500 liter inhoud.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 478