J I Vereniging „Hulp aan Zuigelingen"Oranjeplein 24-26. 39 Voor uitzending naar buiten hebben de schoolart sen in het verslagjaar 3 033 kinderen aanbevolen. Door de uitzendende verenigingen werd voor 204 kinderen keuring door de schoolartsen aangevraagd; in 150 ge vallen werd gunstig advies gegeven.Voor 358 kinderen, Voor cijfers aangaande het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters wordt verwezen naar voren staande tabel. Op 1 Januari 1951 waren in de kliniek 26 patiënten aanwezig. In de loop van het jaar werden 157 zieke kinderen opgenomen, waarvan er 10 overleden. Het aantal ver pleegdagen bedroeg 9 106. Er konden 144 patiënten genezen worden ontslagen. De rekening van lasten en baten over 1951 vertoonde een voordelig saldo van 110,85. Voor gegevens omtrent zuigelingen- en kleuterzorg in het Juliana-Kinderziekenhuis en in de poliklinieken van de Rode Kruis Wijkverpleging, de „Vereniging voor Wijkverpleging", de Loosduinse Wijk- en Ziekenverple ging, de Vereniging Gereformeerde Ziekenverpleging en de R.K. Vereniging „Het Wit-Gele Kruis" wordt volledig heidshalve nog verwezen naar de blz. 34 en 36 t/m 38. Aan de verslagen van enige uitzendende verenigingen is nog het volgende ontleend. Hierbij moet worden opgemerkt, dat de aantallen der uitgezonden kinderen niet steeds overeenstemmen met met de cijfers vermeld in bovenstaande staat. Het verschil betreft dan uitsluitend kinderen, aangevoerd door het Kinderfonds van de P.T.T. De Haagse Raad voor kinderuitzending had hiermede geen financiële bemoeiingen. s-Gravenhaagsche Vereniging voor Gezondheidskolo- nies (Haagse Bleekneusjes), bureau: Groothertoginne- laan 149. Uitgezonden werden, voor rekening van de vereni ging, naar: Haagse Raad voor Kinderuitzending, secretariaat: Valkenboskade 413. Mededelingen omtrent bemoeiingen van de Gemeen telijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst met de uit zending van de kinderen naar buiten worden aange troffen in het verslag van deze Dienst. die door de geneeskundigen der consultatiebureaux aan bevolen waren voor uitzending in dagverpleging door de vereniging „Naar het Strand”, werd fiat aangevraagd in 356 gevallen werd gunstig geadviseerd, Verlenging van de goedkeuring werd 415 maal aan gevraagd (omdat geen uitzending plaats vond binnen de 4 maanden, gedurende welke het fiat geldig was) en in 402 gevallen toegestaan. Fiat voor uitzending voor een langere termijn dan 7 weken werd in 1 000 gevallen aangevraagd en ook verleend. Enkele verenigingen, aangesloten bij de H.R.K., zagen hun aantallen uitgezonden kinderen en het aan tal verpleegdagen dalen. Toch lagen de totale aantallen uitgezonden kinderen en verpleegdagen boven die van 1950, tengevolge van uitbreiding bij Kleuterzorg „Naar het Strand” en bij de ’s-Gravenhaagsche Vereniging voor Gezondheidskolonies. Een overzicht aangaande uitzending via de Haagse Raad met gemeentesubsidie in 1951 volgt in onder staande tabel. Bureau 4 010 2 343 342 479 793 2 675 90 4 145 Totaal 2 758 1) Het aantal ingeschreven kleuters werd niet opgegeven. Vereniging 39.565,20 32 971 611 21.650,40 421 18 042 25.803,60 503 21 503 20.993,20 504 22 157 1.116,— 23 930 523,20 9 436 25.364,25 33 819 415 187 7 985 2 673 965 1 212 501 615 1 135 465 762 j Inge- i ischreven 33 402 305 276 385 Zuigelingen Ver- I strekte I con- i sulten j 6 587 9 105 3 775 4 925 7 329 3210 4 638 184 2715 4 190 3 898 2 825 1 576 4 688 2 757 2 994 755 1 947 1 890 5 239 1 629 1 788 950 868 210 727 516 813 749 249 81 157 284 202 51 73 365 198 105 561 Kin- i deren Gemeente- subsidie Huis be zoeken Kleuters 1) Ver strekte con sulten Huis be zoeken 640 591 Oranjeplein 24-26 Regentesselaan 18 Juliana-Kinderziekenh. Goeverneurlaan 422 De la Reyweg 297 Jul. v. Stolberglaan 109 Gedempte Sloot 167 Houtrustweg 260-262, Scheveningen Jurriaan-Kokstr. 45-47 Scheveningen Wilhelminastraat 73, Loosduinen Appelstraat 167 Z.Ó. Buitensingel 76 („Zomerhof”) Troelstra- kade Jan Luykenlaan 116 1 903 2 340 3 002 1 032 Uitzending van kinderen naar buiten. 9.582,— 137 843 144.597,85 793 1 589 8 328 57 868 34 062 16 610 Ver pleeg- dagen ’s-Gravenhaagse Veren, voor Gezondheidskolonies (Haag- sche Bleekneusjes) Haagse Ver. voor Christelijke Gezondheidskolonies Katholieke Kinderuitzending in het Bisdom Haarlem, afd. ’s-Gravenhage Haags Comité v. Uitzending v. Ned. Kinderen naar buiten (Kinabu) Ned. Ver. Vacantieoord voor Lich. Gebrekkigen, afd. ’s-Gravenhage Vrijz. Christ. Vacantiekolonie „Naar Buiten”, afdeling ’s-Gravenhage Eerste Ned. Ver. voor Kleuter zorg „Naar het Strand” Vereniging „Zorg voor het Achterlijke Kind” Totaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 47