35 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. voor Art. I. 14.295,14 Art. II. 1.603,13 749,55 6.363,48 Art. V. 4.204,98 Art. II. 1.603,13 264,62 6.721,58 3 Tegen betaling werd geen kleding en geen schoeisel verstrekt. Door tussenkomst van de Gemeentelijke Schoeisel- dienst werden 6 695 schoenreparaties verstrekt, in to taal voor een bedrag van ƒ21.397,50. Deze laatste kosten zijn verantwoord in de rekening van de Gemeentelijke Schoeiseldienst over het jaar 1951. Kapitaaldienst. Van de voor 1951 voor „Aanleg en uitbreiding” be schikbaar gestelde gelden ad 54.203,61 werd in het afgelopen jaar verwerkt ƒ30.073,41. Aangezien enige voorzieningen, waarvoor gelden waren uitgetrokken, eerst in 1952 zullen worden ge troffen, is voorgesteld een bedrag van 19.043,54 over te brengen naar de kapitaaldienst voor 1952. Een bedrag van 5.086,66 bleef onverwerkt. De directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg, G. VAN DEN BEUKEL. De lagere uitgaven voor de schoolvoeding (art. I der lasten) vinden haar oorzaak in het feit, dat voor voe dingsmiddelen rond 5.500,minder werd uitgegeven, terwijl enige onderhoudswerken, waarvoor gelden waren uitgetrokken, als gevolg van de late goedkeuring der begroting, in 1951 niet meer konden worden uitge voerd. De ontvangsten en uitgaven voor leveringen aan de Gemeente en aan derden (art. II en III der lasten en art. II en III der baten) zijn afhankelijk van de ontvangen opdrachten. De lagere ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de schoolmelkverstrekking (art. IV der lasten en art. IV der baten) zijn het gevolg van de omstandigheid, dat het aantal deelnemers gedurende de eerste helft van het jaar beneden de raming bleef. Art. V „Kosten verstrekking kleding en schoeisel” bleef rond ƒ4.200,—beneden de raming omdat o.a. voor aankoop kleding en schoeisel rond 2.400,— en voor salarissen en lonen rond 1.600,minder werd uit gegeven. Onder artikel VII der baten „Bijzondere inkomsten” zijn o.a. verantwoord wegens opbrengst bij verkoop van inventarisgoederen welke reeds geheel waren af geschreven, een bedrag van 2.050,en verder een bedrag van rond 3.700,wegens terugontvangen over vorige jaren teveel betaalde pensioenslasten. Omtrent de rekening van de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg over het jaar 1951 valt het vol gende op te merken. De baten bedroegen in totaal ƒ261.352,53, de lasten 652.477,15, zodat de rekening sloot met een nadelig saldo van 391.124,62. Dit is ƒ25.770,38 beneden het volgens de begroting voor 1951 geraamde bedrag. Het totaal der lasten bleef ƒ28.028.85 en het totaal der baten 2.258,47 beneden de raming. Gewone dienst. Minder werd uitgegeven voor „Kosten verstrekking school voeding” „Kosten voor leveringen aan de Gemeente” Art. III. „Kosten voor leveringen aan derden” Art. IV. „Kosten verstrekking school- melk” „Kosten verstrekking kleding en schoeisel” Art. VI. „Kosten exploitatie lunchroom Zuiderpark” Rekening van de Gemeentelijke Dienst Schoolkinderzorg over het jaar 1951. 953,38 6.190,05 Totaal 7.143,43 812,57 Totaal ƒ28.028,85 Minder werd ontvangen voor: „Ontvangsten voor leveringen aan de Gemeente” Art. III. „Ontvangsten voor leveringen aan derden” Art. IV. „Ontvangsten uit verstrekking schoolmelk” Art. VI. „Ontvangsten uit exploitatie lunchroom Zuiderpark” 812,57 Totaal 9.401,90 Meer werd ontvangen voor: Art. I. „Ontvangsten uit verstrekking schoolvoeding” Art. VIL „Bijzondere inkomsten” VERSLAG VAN DE GEMEENTELDKE DIENST VOOR SCHOOLKINDERZORG. 99 9» 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 480