36 2 Stage semi-artsen en doctorandi. Op verzoek van professor Dr. J. H. Tuntler, hoog leraar in de sociale geneeskunde aan de universiteit te Groningen, werden enkele semi-artsen bij de G.G. en G.D. in stage genomen, opdat zij van sociaal-ge- neeskundige vraagstukken ook practisch op de hoogte konden komen. Op 31 December 1951 waren 171 personen aan de Dienst verbonden, verdeeld als volgt. Deze stage beantwoordde geheel aan het gestelde doel. Bij de afdeling werd een nieuwe tak gevormd, nl. de nazorg voor oud-leerlingen van scholen voor bui tengewoon lager onderwijs, waarvan in de latere jaren de zorg voor Rooms-Katholieke oud-b.l.o.-leerlingen zou vervallen. Middelerwijl was er een grote uitbreiding van het werk gekomen, doordat de geneeskundige luchtbe scherming moest worden georganiseerd, waarna de oorlogsjaren nieuwe uitbreiding noodzakelijk deden worden in verband met o.a. het uitbrengen van ad viezen voor ziekenvoeding enz. en de geneeskundige hulpverlening aan slachtoffers van oorlogshande lingen. Van deze 171 personen waren er 129 (83 mannen en 46 vrouwen) in vaste, 18 (6 mannen en 12 vrouwen) in tijdelijke dienst en 24 (8 mannen en 16 vrouwe) op arbeidsovereenkomst werkzaam. In genoemde aantallen zijn niet begrepen 8 parti culiere artsen, die de Dienst bijstand verleenden en 13 verloskundigen, die ingevolge overeenkomst be schikbaar waren. In de vacature voor schoolarts was aan het einde van het verslagjaar nog niet voorzien. De in 1950 tijdelijk benoemde psychiater mej. A. Thierry overkwam in de loop van het jaar een on geval, waardoor zij geen dienst meer kon verrichten. In haar plaats werd als psychiater tijdelijk benoemd de heer C. H. de Leeuw. Zoveel doenlijk werden de vergaderingen van de Nederlandse Vereniging voor Sociale Geneeskunde en de secties (Schoolgeneeskunde, Epidemiologie, Be drijfsgeneeskunde) bijgewoond, evenals de Provinciale Dagen, de vergaderingen van de Contactcommissie voor de Wijkverpleging, van de Contactcommissie voor de geestelijke volksgezondheid, van de Coördi natiecommissie voor ziekenhuisbouw, van de Centrale Vereniging voor de bescherming van Zuigelingen en Kleuters, van de commissie voor geslachtsziektenbe- strijding van het Zuidhollandse Groene Kruis, die van de ’s-Gravenhaagse Centrale Vereniging „Kraam- verzorging”, van de Provinciale Commissie voor de Volksgezondheid in Zuid-Holland. van het Contact orgaan voor de Volksgezondheid der Vereniging van Nederlandse Gemeenten, van de vereniging van Di recteuren van Gemeentelijke Geneeskundige en/of Gezondheidsdiensten, van het Instituut van Directeu ren ’s-Gravenhage, van de Commissie Huisvesting voor Ouden van Dagen, van de Commissie van be roep voor de ziekenfondsen, van de commissie van beheer van de Medisch-Pharmaceutische Bibliotheek van de Rijkscommissie voor Voedingsonderzoek. Voorts werd vergaderd met de commissie en de hoofdinspecteur van de Kinderpolitie, met de genees kundig inspecteur (schoolartsenvergaderingen), met de staf van de Bescherming Burgerbevolking en met de commandant van de ’s-Gravenhaagse Rode-Kruis- T ransportcolonne Maandelijks vonden besprekingen plaats met de Directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen. Verscheidene vergaderingen werden bijgewoonc door leiders van afdelingen, die in verschillende com missies de G.G. en G.D. vertegenwoordigen. 2 J VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Totaal. M. M. V. M. M. V. V. M. V. 1 8 8 1 I 1 7 9 42) I 1 3 2 4 2 5 2 I I 7 2 II 1 I 8 37 12 7 14 18 2 5 2 97 74 4 4 I 2 1 Personeel. 6 1 Genees kundige dienst. 21 7 1 2 3 4 22 27 4 II 21 17 9’) 13 6') 4 9 I 3 Schooltand- verzorging. onderdeel nazorg b.i.o. M I 18') 7 9 14 2) De schooltandartsen werkten halve dagen. Geestelijke volksgezondheid onderdeel psychiatrie. M. V. Kinder bescherming. Directeur Geneeskundigen Schooltandartsen Psychiater Ambtenaren belast met sociaal werk Technisch personeel Verplegend personeel Administratief personeel Diverse ambtenaren Werklieden I 3 Vertegenwoordiging in commissies en verenigingen; vergaderingen. Algemene dienst. Volksge zondheid. 22 12 I 43 i) 4 geneeskundigen waren werkzaam gedurende de ochtenduren. 3) Helpsters, werkzaam gedurende de ochtenduren. l 5') 2 8’) M. V.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 487