36 GENEESKUNDIGE DIENST. Uitrukdienst. en Postendienst. 3 Omtrent de Uitrukdienst en de Postendienst van de G.G. en G.D. valt het volgende te vermelden. De gegevens voor de Uitrukdienst hebben uitsluitend be trekking op de centrale post aan de Waldeck Pyr- montkade, die voor de Postendienst omvatten mede Omtrent eerste hulpverlening vanwege de Dienst worden hierna gegevens vermeld. De samenwerking met de E.H.B.O.-organisaties en de Haagse Vrijwillige Brigade tot Redding van Dren kelingen was uitstekend. Op de belangeloze mede werking van de leden dezer organisaties kon bij voortduring zonder voorbehoud worden gerekend. Een woord van dank voor zoveel vlotte medewerking is hier zeker op zijn plaats. Op verzoek van de commandant van de Roode- Kruis-Transportcolonne verleenden de Dienst en de E.H.B.O.-organisaties hier ter stede medewerking bij een „grote-rampoefening” van de medische mobiele eenheid. Gebleken is, dat alleen bij veel oefenen de nodige paraatheid op het punt van geneeskundige hulpverlening bij rampen kan worden verkregen. Bij de arbeid van „Bescherming Bevolking” wer den de directeur van de Dienst, J. A. Putto, en de artsen Kruyt, De Neve en Ultee betrokken. deze laatste benevens van de overige 19 338 gevallen, welke in eerste instantie via de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen liepen en derhalve onder de afdeling Controle Verzorging vielen, werden er 357 afgewezen als niet voor ziekenhuisverpleging in aan merking komende, ten dele daar met verpleging in een eenvoudiger inrichting kon worden volstaan. Het aantal zieken dat in ziekeninrichtingen werd opgenomen, was in 1951 (34 816) weer hoger dan in 1950 (33 143). In de vermelde aantallen zijn be grepen de geesteszieken, in drie klinieken opgeno men. Het aantal via het Consultatiebureau der ’s-Gravenhaagse Vereniging tot Bestrijding der Tu berculose in 1951 in sanatoria opgenomen tubercu loselijders was 321 (1950: 246). Van de in ziekenhuizen opgenomen patiënten wer den er 9 783 naar de Gemeenteziekenhuizen verwezen en 25 033 naar particuliere ziekeninrichtingen. de hoofdposten in de Gemeente- en andere zieken huizen alsmede de hulpposten. Door de geneeskundige eenheden (arts, verpleger chauffeur-ziekendrager waarvan er steeds twee aanwezig zijn) werd 5 460 keer uitgerukt. In 236 ge vallen bleek er loos alarm te zijn gemaakt of was de oorzaak bij aankomst opgeheven. Verdeeld naar de uren van het etmaal deden zich voor: 1 582 gevallen in de voormiddag (612 uur), 2 492 in de namiddag (1218 uur), 1 150 in de avond (18—24 uur) en 236 in de nacht (06 uur). De hulpverlening betrof 2 755 keer mannen, 2 008 keer vrouwen en 697 keer kinderen jonger dan 12 jaar. De drukste maand was Augustus met 529 ge vallen, de kalmste Februari met 331. Het aantal gevallen, waarin de getroffen persoon zich buiten de eigen woning bp straat, in de werkplaats enz. bevond, bedroeg 4 496; in de overige 964 gevallen werd eerste hulp in eigen woning verleend. Het aan tal bij de Dienst geregistreerde ongevallen door straatverkeer was 1 807, dat door bedrijfsarbeid 290. Poging tot zelfmoord werd in 86 gevallen waarge nomen. Omtrent de aard van de gevallen en van de hulp verlening geeft het volgende staatje een overzicht. Zonder de „eigen” patiënten der ziekenhuizen en de voor opneming in aanmerking komende eerste- hulpgevallen mede te rekenen, zijn 27 514 aanvragen voor opneming behandeld, waarvan 8 176 gevallen door de afdeling Spoedgevallen. Van de spoedshalve voorgedragen gevallen werden er 684 afgewezen; in >72 gevallen bestond geen bezwaar met opneming te wachten totdat omtrent de eventuele vergoeding in de verpleegkosten een onderzoek zou zijn ingesteld. Van VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Aard der hulpverlening. Aard der gevallen. 377 3 214 5 460 in centrale post. Te zamen. 7 240 32 083 39 323 174 5 460 Chirurgische Interne Psychiatrisch-neurologische Obstetrisch-gynaecologische Andere van plotseling optredende aard 2 746 978 458 183 1 095 1 024 671 Ter plaatse, al of niet in eigen woning Ter plaatse en overgebracht naar de eigen woning Ter plaatse voorlopig behandeld, overgebracht naar de Centrale Post en aldaar verder be handeld c.q. overgebracht naar de eigen woning Ter plaatse, voorlopig behandeld, overgebracht naar een der hoofdposten in de ziekenhuizen Getroffene bleek bij aankomst van de uitrukeen- heid te zijn overleden, zodat hulp niet meer kon baten Hulpverleningen in hoofd- en hulpposten, i Eerste hulpverlening. Aanvragen voor opneming, de plaatsing in zieken inrichtingen en het toezicht op de verpleegduur.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 488