j' Vereniging „Het Blauwe Kruis", Trompstraat 87. i 40 Haagse Vereniging voor Christelijke Gezondheidskolo- nies, bureau: Ferd. Bolstraat 33. In het verslagjaar werden de volgende aantallen kinderen uitgezonden: 314 naar het koloniehuis „Pelzerkamp” te Epe, 107 naar het herstellingsoord „Bethanië” te Zeist, met onderscheidenlijk 13 321 en 4 721 verpleegdagen. De rekening van baten en lasten sloot met een batig saldo van 616,03. Vereniging „Zorg voor het achterlijke kind", secreta riaat: Poortlaan 17, Wassenaar. In het tehuis Trompstraat werden in het geheel 62 kinderen opgenomen met een totaal van 7 946 verpleeg dagen. Velen werden gezonden door de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen, anderen werden door de vader of moeder aan de zorgen der vereniging toevertrouwd. Per 31 December 1951 wees de rekening een nadelig saldo aan van 533,58. Haagsche Bond „Vacantiebezigheid voor School kinderen”, secretariaat: De Genestetlaan 237. Gedurende de vijf weken van de zomervacantie heeft men weer grote groepen kinderen naar bos en duin doen trekken. Naast het buitenspel op de terreinen werden ook enkele ontspanningsmiddagen en -ochtenden georgani seerd in samenwerking met het Haags Vacantie-Comité, de Haagse Jeugd-Actie en de Nederlandse Padvinders Vereniging. Het programma bevatte o.a. poppenkast en film voorstellingen, rondleidingen door het Museum voor het Onderwijs, boottochten, verscheidene wedstrijden en een geslaagd slotfeest in het circusgebouw te Scheveningen. Het gemiddelde aantal kinderen, dat per dag mee uitgetrokken is, was minder dan in 1950, namelijk 3 483 (tegen 3 892 in 1950). In totaal is 69 286 maal een kind met de groepen meegegaan. (Het totale aantal kinddagen in 1950 be droeg 78 506.) De oorzaak van deze vermindering moet worden gezocht in de voortdurend ongunstige weersgesteld heden. De uitgaven in 1951 bedroegen 32.080,51, waar van 1.333,88 niet door baten werd gedekt. Zoveel in haar vermogen was, zette de vereniging ook in 1951 de uitzending van zwakke leerlingen der scholen voor buitengewoon lager onderwijs naar het koloniehuis „Zonneoord” te Ede voort; 9 groepen Haagse kinderen konden er dit jaar worden verpleegd. In totaal omvatten deze groepen 206 kinderen t.w. 141 jongens en 65 meisjes, die zowel gedurende de winter als in de zomer werden uitgezonden. Het totaal aantal verpleegdagen bedroeg 8 170, waar van 3 734 zomerverpleegdagen en 4 436 winterverpleeg- dagen. De rekening en verantwoording van de penning meester over 1951 gaf een batig saldo te zien van ƒ7.148,24. Afdeling 's-Gravenhage van de Vereniging Katholieke Kinderuitzending in het Bisdom Haarlem, secretariaat Valkenboslaan 166a. In het verslagjaar werden 503 kinderen gedurende 21 503 verpleegdagen uitgezonden naar de koloniehui- zen te Eersel, Bunde, Boxtel, Egmond aan Zee, Bak- kum en Rijsbergen. Vereniging „Haags Comité voor uitzending van Neder landse Kinderen naar Buiten „(Kinabu), bureauPrinse- gracht 43. Uitgezonden werden: naar gezinnen307 kinderen met 13 988 verpleegdagen (10 632 zomer- en 3 356 winterdagen); naar kolonie: 197 kinderen met 8 169 verpleegdagen (3 466 zomer- en 4 703 winterdagen) totaal: 504 kinderen met 22 157 verpleegdagen (14 098 zomer- en 8 059 winterdagen). Het nadelig saldo was groot 1.928,95. Afdeling 's-Gravenhage der „Nederlandse Vereniging Vacantieoord voor Lichamelijk Gebrekkigen, secreta riaat: Borneostraat 12b. Het was ook in 1951 weer mogelijk 23 lichamelijk zwaar defecte en als regel ook sociaal zwakke kinderen een behoorlijke rust en herstelperiode te verschaffen. Financiële gegevens werden niet verstrekt. Eerste Nederlandse Vereniging voor Kleuterzorg „Naar het Strand", secretariaat: Duivelandsestraat 2, Sche veningen. Er werden in totaal 422 kleuters opgenomen in 1951 het totaal aantal verpleegdagen bedroeg 34 500. Alleen al voor de kleuters afkomstig uit de gemeente ’s-Gra- venhage bedroeg dit cijfer 33 819. Het nadelig saldo der exploitatierekening 1951 was groot ƒ2.626,11. De exploitatierekening 1951 sloot met een overschot van 94,84. 18 612 Vacantiebezigheid. 20259 778 32 369 68 i) De uitzending van deze 18 kinderen geschiedde op kosten van het Bio- vacantieoord. 750 kinderen met 38118 verpleegdagen „Hemalie” te Soesterberg 226 kinderen met 16000 verpleegdagen ,,’t Hoge Hout” te Elspeet „Boshuis” te Nunspeet „Heuvels” te Nunspeet „Kerdijk” te Egmond a/Z. „Ketelaar” te Ellekom „Russenduin” te Bergen aan Zee Totaal 495 6 1 kind 2 kinderen 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 48