36 1 hulp in 5 Dagverpleging. Geheel of ten dele voor rekening van de Gemeente In hoofdzaak ten behoeve van gesteunde zieken fondspatiënten zijn door de wijkverpleegsters van de Kruisverenigingen op uitnodiging van de Dienst 50 222 huisbezoeken afgelegd. Doordat een groot aantal ouden van dagen onder de verplicht verzekerden werd gebracht, nam de geneeskundige behandeling vanwege de Dienst op dit terrein sterk af. Op het einde van het jaar was nog slechts één zittinglokaal in een wijkgebouw in gebruik. Voor het huisartsenwerk was één arts in halve dag taak werkzaam. Wijkkraamverzorgsters verleenden in 94 gevallen met 2 000 huisbezoeken voor rekening van de Ge meente bijstand aan kraamvrouw en kind. te komen. Het aantal medische beoordelingen voor het toewijzen van andere woonruimte was 4 388. In 2 314 gevallen hieirvan werd gunstig geadviseerd; in 2 074 gevallen bleek geen medische noodzakelijkheid aanwezig te zijn. Bij 31 gevallen van ontruiming moest tegen 10 daarvan medisch bezwaar worden gemaakt Op 31 December 1951 wachtten nog 983 „spoed”- gevallen en 225 „medisch noodzakelijke” gevallen op een woning. Ten behoeve van de Stichting „Centraal Woning- beheer” werden 134 gevallen op de noodzakelijkheid van bijzondere woning onderzocht. Geen medische noodzakelijkheid bleek in 55 gevallen te bestaan; in 79 gevallen werd gunstig geadviseerd. werden in het verslagjaar in drie verblijven 283 pa tiënten in dagverpleging opgenomen en aldaar be handeld en verzorgd gedurende te zamen 16 829 dagen. Betreffende de verstrekking van 86 buikbanden, 27 breukbanden, 63 paar orthopaedische schoenen, 122 paar steunzolen, 38 corsetten en rechthouders, 53 elastieken kousen, 664 brillen, 11 kunstbenen, 2 kunstogen, 51 gehoorapparaten en 3 beugels werd aan de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen gunstig geadviseerd, onder voorwaarde dat vanwege de Geneeskundige Dienst controle zou worden uitge oefend. Voor het in bruikleen geven van 55 invalide- wagens door de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen werd eveneens gunstig advies uitgebracht. Er werden 171 huisbezoeken afgelegd om het ge bruik van de in bruikleen verstrekte gehoorapparaten te controleren. In 3 gevallen werd aan de Gemeen telijke Dienst voor Sociale Belangen terugneming aangeraden wegens het niet of nagenoeg niet gebrui ken van het apparaat. In 2 gevallen werd het eigener beweging ingeleverd. In enkele gevallen kon de daar voor aangewezen ambtenaar geen controle uitoefenen doordat de betreffende personen waren vertrokken zonder adres achter te laten. Voor 1111 patiënten werden 1 430 aanvragen om extra voeding gunstig beoordeeld; 307 verzoeken werden afgewezen. Van de 220 aanvragen voor extra brandstof kon voor 190 een gunstig advies worden uitgebracht. Verzoeken om hulp in de huishouding, in hoofd zaak voor ziekenfondspatiënten, werden tot een aan tal van 5 008 ingediend en in behandeling genomen. In 4 225 gevallen daarvan kon instemmend advies worden uitgebracht; in 783 gevallen was er geen medische noodzakelijkheid. Op uitnodiging van de Dienst werd in 1 990 ge vallen specialistische hulp aan lopende patiënten ver leend. De aan de Dienst verbonden vroedvrouwen hebben bijstand verleend in 19 gevallen van verlossing. Door de tandheelkundige adviseur van de Ge meente werden ten behoeve van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen gunstige adviezen uit gebracht voor de volgende verstrekkingen c.q. be handelingen: 449 keer voor volledige boven- en onderprothese, 119 maal voor partiële boven- en onderprothese, 48 keer voor overzetting, 78 maal voor reparaties, 39 keer voor vullingen en 4 maal voor orthodentische behandelingen. Controle werd uitgeoefend op het plaatsen van 391 volledige boven- en onderprothesen en 111 partiële boven- en onderprothesen, alsmede op 20 overzettin gen, 50 reparaties, 165 vullingen en 10 regulaties. Verscheidene gevallen, waarin de patiënt een nieuwe prothese droeg welke niet voldeed, konden in overleg met de behandelende tandarts en in samen werking met de controlerend tandarts van de zieken fondsen, tot een goed resultaat worden gebracht. In 44 gevallen werd advies uitgebracht met betrek king tot vergoedingen uit het Boetenfonds der Ge meente. De tandheelkundige adviseur bracht een bezoek aan een verpleeginrichting te Soest, waar Gemeente- patiënten werden verpleegd, om na te gaan welke patiënten prothesen nodig hadden. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Wijkverpleging en wijkkraamverzorging. Toezicht en controle op verstrekkingen voor zover niet van tandheelkundige aard. Ziekenvoeding, brandstofverstrekking en de huishouding op aanvraag van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen. Poliklinisch-specialistische en verloskundige hulp. Toezicht en controle op verstrekkingen van tandheelkundige aard.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 490