36 De officiële doodschouw werd op uitnodiging van de Politie in 1951 167 maal verricht. De oorzaken van de dood moesten worden toege schreven aan (tussen haakjes het aantal gevallen): Bij het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf werden twee groepen werklieden die onder bepaalde ongun stige omstandigheden werk moeten verrichten, aan een geneeskundig onderzoek onderworpen. Op voor stel van de bedrijfsarts werd hun melk verstrekt. lichtgasintoxicatie (20), hartverlamming en hartaan- doeningen (25), verdrinking (12), ouderdom en uit putting (1), verkeersongeval (15), plotselinge dood met onbekende oorzaak (81), wurging (4), andere oorzaken (9). Bedrijfsgeneeskundige werkzaamheden. De bedrijfsarts hield dagelijks spreekuur bij het Gemeentelijk Gasbedrijf, tweemaal per week bij het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf en eenmaal per week bij de Gemeentelijke Reinigingsdienst en bij de Gemeentelijke Duinwaterleiding. Hij controleerde ook de gemeentelijke werkplaatsen voor blinden. Bovendien verleende hij hulp bij het oplossen van moeilijkheden bij andere gemeentelijke bedrijven en diensten, indien hem dat werd verzocht door directie, personeelschef of controlerende geneesheer. Op deze wijze werd hij in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen bij de Dienst van Gemeentewerken, het Openbaar Slachthuis, het Haven- en Marktwezen en het Huisvestingsbureau. Op verzoek van de directeur van Gemeentewerken zal de bedrijfsarts ook regelmatig spreekuur bij dit bedrijf gaan houden. Op het terrein van de Gemeentelijke Gasfabriek werkten onder leiding van de bedrijfsarts in de ver- bandkamer een verpleger met diploma’s Ziekenver pleging A en B en een ervaren E.H.B.O.-er. Aldaar werd hulp verleend bij: oogaandoeningen (stof!) 1214 maal, ooraandoeningen 118 keer, verbrandingen 147 maal, gasintoxicatie 26 keer, huidaandoeningen 919 keer, kleine verwondingen 2 096 maal; nabehandeld werd 4 426 maal en 1 841 keer werd advies gegeven bij algemene klachten. Een aanzienlijk deel van de gasvergiftigingen had voorkomen kunnen worden wanneer de slachtoffers zich beter hadden gehouden aan de voorschriften voor zelfbeveiliging bij het werk. De bezwaren welke de werklieden hebben tegen het dragen van filtermaskers zijn begrijpelijk, zodat de hoofdingenieur en de be drijfsarts proeven hebben genomen met een Van-der- Grintenmasker, waarin met behulp van een kleine electromotor zuivere lucht wordt geblazen. Het voor nemen bestaat de bescherming in de toekomst door middel van dat masker te verkrijgen. Aan klachten over arbeidsomstandigheden in de meterwerkplaats en in de. verfspuitafdeling is af doende tegemoet gekomen door verhuizing van deze afdelingen naar het nieuwe Meter- en Geisergebouw Na een bespreking met de secretaris van het „Pro vinciaal Rheuma-Centrum Zuid-Holland" en de medisch adviseur van dit centrum werd een vergade ring belegd met de Contact-Commissie voor de Wijk verpleging in ’s-Gravenhage. Hierop vond, na overleg met de Wethouder van Sociale Zaken, een bijeen komst plaats, ook met vertegenwoordigers uit de omliggende gemeenten, waaraan een voorlopig comité ontsproot, dat zich zal beraden over de wijze waarop de rheumabestrijding zou kunnen geschieden. De geneeskundig inspecteur en de directeur van de Haagse G.G. en G.D. hebben daarin zitting als advi serend lid. In het verslagjaar werden 5 tuberculoze nazorg- patiënten en 42 personen met geestesafwijkingen bij de Dienst der Gemeenteplantsoenen nieuw te werk gesteld. Burgemeester en Wethouders keurden goed, dat candidaten voor de werkplaats voor heperkt-arbeids- geschikten, geëxploiteerd door de Haagse afdeling van de Vereniging A.V.O. (Actio Vincit Omnia), worden gekeurd door de Geneeskundige en Gezond heidsdienst en verder dat de bedrijfsarts van de Dienst toezicht houdt op werknemers en werkplaats. De samenwerking met de Haagse A.V.O.-afdeling en met het Gewestelijk Arbeidsbureau, afdeling Bij zondere Bemiddeling was, evenals de medewerking van hoofden van scholen, uitstekend. Van de 50 voor een bespreking opgeroepen ouders kwamen en 40; van de 10 niet verschenen ouders hadden 6 een ver klaarbare reden voor het niet-opkomen (ziekte e.a.). Ten behoeve van de Geneeskundige Dienst werden door de patholoog-anatoom-bacterioloog van de Ge meenteziekenhuizen 304 bacteriologische onderzoe ken verricht; 19 meer tijdrovende chemische onder zoeken werden door de Gemeenteapotheek uitgevoerd. In het verslagjaar werden de besprekingen over het betrekken van de Dienst bij het nemen van de zg. bloedproef op chaufferende personen, verdacht van dronkenschap, voortgezet. Besloten werd de Dienst daarmede te belasten zolang de politie-arts in mili taire dienst zou zijn. Daar deze arts zijn functie bij de politie spoediger hervatte dan gedacht was, is de Dienst hiervoor niet ingeschakeld. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. 6 Doodschouw. I- ft Bemoeiingen ten aanzien Gemeentepersoneel. Rheumabestrijding. van het Arbeidstherapie. Bacteriologische en chemische onderzoekingen. Bepaling van alcohol in het bloed van chaufferende personen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 491