36 e n Totaal 12414 7 Advies werd gegeven over de beste wijze van be scherming tegen infectie van de werklieden die met modder uit de gracht in aanraking komen. Besprekingen over tewerkstelling van pasherstelden, mindervaliden en ook andere werknemers vonden herhaaldelijk plaats; zij leidden meestal tot een voor alle partijen bevredigend resultaat. Op verzoek van de bedrijfsarts werd door Prof. De Waard, adjunct-directeur van het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde, een onderzoek ingesteld naar de eventuele schadelijkheid van een langdurig verblijf in een electromagnetisch strooiveld. De ge volgtrekking was, dat hier geen gevaren dreigen. Bij de werklieden in de buitendienst van de Ge meentelijke Reinigingsdienst is het ziektepercentage in vergelijking hoog, waarvan mede de hoge gemid delde leeftijd oorzaak is. Degenen die een hoge ziektefrequentie vertoonden, werden, evenals dit bij andere bedrijven en diensten het geval is, aan een geneeskundig onderzoek onderworpen en indien nodig en mogelijk in ander werk geplaatst. Een aantal klachten over arbeidsomstandigheden in sommige werkplaatsen van Gemeentewerken werd onderzocht. Ook dit jaar werden in gevallen, waarin een per soneelslid van de Gemeente door tuberculose werd aangetast, allen die in nauw contact met hem waren geweest, doorgelicht. Degenen die door hun werk mogelijk kiezelhoudend stof hadden ingeademd, werden regelmatig gecontro leerd en Röntgenologisch onderzocht. b. Kleuterleidsters. Het personeel van door de Gemeente gesubsidieer de bijzondere scholen voor voorbereidend onderwijs wordt vóór aanstelling geneeskundig onderzocht. In het verslagjaar werden 34 keuringen van deze cate gorie verricht. Geneeskundig onderzoek heeft eveneens plaats in dien deze kleuterleidsters geacht worden lichamelijk of geestelijk niet meer tot haar taak in staat te zijn. Tussentijdse controle bij ziekte geschiedt echter niet vanwege de Dienst, zodat bij een aanvrage om onge- schiktverklaring geen gegevens bij de Dienst voor handen zijn. c. Mindervaliden. Krachtens de Verordening op het in Gemeente dienst nemen van mindervaliden werden in het ver slagjaar 5 personen onderzocht, die allen werden geschikt bevonden. 2 141 1 353 1 027 971 892 709 689 684 829 1 189 1 009 921 Het personeel van de Duinwaterleiding dat werkt in het waterwinningsgebied, werd onderzocht op typhus en paratyphusbacillen. Er werden, evenals alle voorgaande jaren, geen bacillendragers gevonden. Dit onderzoek, dat in de tijd van de Duitse bezetting werd voorgeschreven, heeft van wetenschappelijk standpunt gezien slechts geringe waarde, omdat het bekend is, dat bij bacillendragers niet constant ba cillen in de faeces zijn aan te tonen. Er werden be sprekingen met de bacterioloog van de Gemeentelijke Ziekenhuizen gevoerd om tot een betere onderzoe kingsmethode te komen. Keuring voor aanstelling van Gemeentepersoneel e. d. a. Algemeen. Gekeurd werden voor aanstelling bij verschillende takken van Gemeentedienst 2 417 personen. Hiervan werden geschikt bevonden 1 912, tijdelijk geschikt 355 en ongeschikt 150. Aan de directeur van de Dienst voor Haven- en Marktwezen werd door de bedrijfsarts advies uitge bracht over maatregelen ter voorkoming van rheu- matische ziekten bij werklieden in de Gemeentelijke Vishal. (Het nog steeds voorkomende euvel, dat zich in de vishal honden bevinden, die soms de vloer be vuilen geeft in verband met de daardoor aanwezige infectiegevaren aanleiding tot de opmerking, dat het noodzakelijk is strenge maatregelen tegen de eigenaren van honden aldaar te nemen.) Ziektetoezicht op de ambtenaren werklieden in Gemeentedienst. Gemeld werden in totaal 12 414 ziektegevallen. Maandsgewijs zijn de gevallen als volgt verdeeld. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Periodiek geneeskundig onderzoek van auto- en m o t o r r ij d e n d Gemeente personeel. Met het periodiek geneeskundig onderzoek van auto- en motorrijdend Gemeentepersoneel werd in 1951 een begin gemaakt. Dit onderzoek zal iedere 4 jaren worden herhaald. Het resultaat was in het verslagjaar, dat in enkele gevallen een bril werd voor geschreven. Ongeschikt was er slechts één, die reeds door de controlerende arts voor deze werkzaam heden ongeschikt was verklaard. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 492