36 en 8 Invaliditeitsuitkering. Het aantal uitnodigingen tot invaliditeitskeuring bedroeg 9; van dit aantal gekeurden werden er 7 blijvend ongeschikt verklaard. Door indeling naar de aard der ziekten krijgt men de navolgende gegevens. Er zijn thans 19 typhusbacillendragers (5 mannen, 14 vrouwen) en 11 paratyphusbacillendragers (5 man nen, 6 vrouwen) bekend, die regelmatig worden gecontroleerd. Enkelen die in een levensmiddelenbe- drijf werkzaam waren, werden daaruit ingevolge de vastgestelde regelen verwijderd. GEZONDHEIDSDIENST. in 11 gevallen werd de betrokkene geschikt verklaard, 9 personen kwamen in aanmerking voor een tijde lijke aanstelling, terwijl 16 personen overeenkomstig de uitspraak van de keurende geneeskundige niet aan vaard konden worden. Hoger beroep in keur ingsaangelegen- heden Gemeentepersoneel. De Geneeskundige Commissie voor hoger beroep heeft in 45 gevallen uitspraak gedaan. Haar bijeenroeping geschiedde: a. 9 maal op uitnodiging van de Burgemeester, betreffende ongeschiktheid voor verdere dienstver vulling. De uitspraken der Commissie waren in 7 ge vallen overeenkomstig de uitspraak van de contro lerende geneeskundige, nl. „ongeschikt voor verdere dienstvervulling”; 2 personen werden niet ongeschikt verklaard. b. 36 maal voor aanstelling in Gemeentedienst; De sterfte in de Gemeente (571 853 inwoners op 1 Januari 1951) bedroeg in het afgelopen jaar 7,3 per 1 000 inwoners. In 1951 overleden 228 Haagse zuigelingen werden 10 934 Haagse kinderen geboren. De zuigelingensterfte in dit jaar bedroeg dus 2,1 per 100 levend geborenen. 20 I 10 I 578 i 1432) 137 23 VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST 5 874 1949 1948 1947 1946 524 15 16 13 14 37 30 7 24 92 19 38 6 55 Totaal 12414 gevallen. 220 192 256 679 1 999 9 17 19 24 41 1 3 33 28 6 I 1 7 11 886 633: 947 1054 2 538 Totaal 1 169 78 1 II 14 ij 285 24 1 1 12 2 1 1 17 VOLKSGEZONDHEID. i) Betreft de gevallen, die reeds voor het eerste onderzoek en derhalve binnen 24 uur hersteld werden gemeld, benevens die. waarin bij onderzoek geen ziekte werd geconstateerd, dan wel controle niet mogelijk was. Aard der ziekte volgens de Besmettelijke Ziektenwet. 33 9 522 3 I 1 11 44 21 282 877 405 647 1 255 377 919 45 52 248 37 25 8 24 351 162 67 571 831 geval(len). 1 8 1 Sterfteverhouding. 24 6 5811 224 9 I 862) 79| 18 I 14 3 29 9 '2 6! Febris typhoidea Malaria, malariacachexie Roodvonk Dysenterie Diphtherie Influenza Cholera nostras Andere epidemische ziekten Longtuberculose Andere vormen van t.b.c Kanker en andere maligne tumoren Rheumatische aandoeningen Angina Ziekten van de maag (kanker uitgezonderd) Aandoeningen van de spijsverteringsorganen (uitgezonderd van de maag) Appendicitis en typhlitis Acute bronchitis Chronische bronchitis Pneumonia Andere ziekten der ademhalingswerktuigen (uitgezonderd t.b.c.) Aandoeningen van het hart en de vaten Aandoeningen van de urinewegen Levercirrhose Ziekten van de geslachtsorganen der vrouw (kanker uitgezonderd) Andere ziekten van zwangerschap en kraambed Aandoeningen van het zenuwstelsel (uitgezonderd meningitis, t.b.c. en apoplexie) Meningitis Apoplexie, hersenverweking Aandoeningen van de huid Aandoeningen van het onderhuidse weefsel Wondinfectie Aandoeningen van de beenderen en gewrichten (t.b.c. uitgezonderd) Aandoeningen der ogen Aandoeningen der oren Andere ziekten Onbekend') Besmettelijke ziekten, ge- rangschikt onder de A- I groep Besmettelijke ziekten ge rangschikt onder de B- i groep Febris typhoidea Paratyphus B (Salmonel- lose Schottmüller) Andere Salmonellosen (w.o. paratyphus A) Brucellose Bang Dysenteria bacillaris Dysenteria amoebica Roodvonk Rubeola Diphtherie Meningitis cerebr. spin. epid Poliomyelitis anterior acuta met verlammingen Poliomyelitis anterior acuta zonder verlam mingen Encephalitis lethargica Lepra Ziekte van Weil Malaria Hepatitis infectiosa Serum-hepatitis 1) In dit aantal zijn begrepen 74 levend geboren, maar bij de Burgerlijke Stand als levenloos aangegeven kinderen. 2) Van deze ziekten werden pas in de laatste maanden van het jaar meer aan giften ontvangen, nadat de aandacht van de medici er op werd gevestigd, dat aangifte hiervan verplicht was. Aantal aangegeven gevallen van besmettelijke ziekten. 1951 I 1950 98

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 493