36 9 Voor scabies werden 24 personen behandeld. De poliomyelitis anterior acuta heeft in 1951 veel zorgen gebaard. Voor zover kon worden nagegaan zijn er in geen enkel jaar zovele gevallen te ’s-Gra- venhage voorgekomen. De hoogste getallen waren >edert 1923: 53 in 1929, 49 in 1938, 68 in 1943, 22 in 1944, 12 in 1945, 28 in 1946, 33 in 1947. In andere jaren bleef het aantal gevallen beneden 10. Er zijn 4 patiënten overleden. Geen aanknopingspunt kon worden gevonden om trent de wijze waarop de infectie werd opgedaan. De meeste patiënten (bijna allen werden in het ziekenhuis opgenomen) vertoonden, gelukkig, geen ernstige verlammingen. In het gehele land kwamen in het verslagjaar 568 gevallen voor, waarvan in Den Haag alleen reeds 112, hetgeen opvallend is. De volkslogementen werden van tijd tot tijd op niet vooraf besproken tijdstippen gecontroleerd. De hygiënische toestand is zeker bevredigend. Zoals gewoonlijk werd wekelijks gelegenheid ge geven tot kosteloze inenting tegen pokken door de 's-Gravenhaagse Vereniging voor Koepokinenting. In totaal werden 3 396 vaccinaties en revaccinaties ver richt, waarvan 1 830 maal bij kinderen in het eerste en 491 maal bij kinderen in het tweede levensjaar. Vanwege de Dienst werden vele emigranten inge ënt tegen pokken. Er deden zich geen gevallen voor van encephalitis postvaccinalis. Voorts werden verschillende emi granten en reizigers naar het buitenland ingeënt tegen cholera, typhus en parathyphus. In de verschillende inrichtingen voor zwemmen en baden in de Gemeente vond in totaal 20 keer water- onderzoek plaats, in alle gevallen met gunstige uit slag. In bioscooptheaters werd 96 keer gecontroleerd. Dit leidde enkele malen tot aanmerkingen op onvol doende luchtverversing en minder zindelijke privaten. a. Bijstand aan de consultatiebureaux voor zuigelingen en kleuters. Aan de consultatiebureaux werden wederom namen en adressen van pasgeborenen verstrekt opdat deze bureaux hieraan aandacht konden schenken. De bu reaux werden regelmatig van tabletten vitamine D voorzien. In verband met de omstandigheid, dat zich op enige plaatsen in de Gemeente gevallen van pseudo- vogelpest hadden voorgedaan, werden in samenwer king met de Veeartsenijkundige Dienst 46 maal kippenhokken en de omgeving hiervan ontsmet. De gedode kippen werden bij de Gemeentelijke Reini gingsdienst onder toezicht verbrand. Bij boerderijen, waar mond- en klauwzeer heerste, werden 56 maal de voorgeschreven kenmerken aan gebracht en ontsmettingsmiddelen verstrekt. De ontsmettingsdienst vervoerde 45 lijken. Door de Ontsmettingsdienst werden 3 127 percelen op de aanwezigheid van wandgedierte onderzocht; 325 hiervan werden besmet bevonden. Er werden 279 woningen en 114 551 kg goede ren gezuiverd. Wegens ziekten werden 56 woningen en 106 716 kg goederen ontsmet. In de wasserij werden 57 556 kg goederen ge wassen. Aan geestelijk onvolwaardigen werden 5 986 ba den verstrekt. b. Kindertehuizen, pleeggezinnen, kinder- bewaarplaatsen. In samenwerking met het Districtsconsultatiebureau voor tuberculose werden ten behoeve van de Ge meentelijke Dienst voor Sociale Belangen 527 per sonen gekeurd in verband met de plaatsing van pleegkinderen in 48 gezinnen en 10 kindertehuizen. Ten behoeve van noodhuisvesting werden 154 ge zondheidsverklaringen afgegeven. Voor de commissie voor tijdelijke gezinsverpleging werden 219 personen behorende tot 52 gezinnen gekeurd. Talrijk waren de bemoeiingen om te komen tot betere huisvesting of verzorging van kinderen in te huizen en bewaarplaatsen en de bemoeiingen inzake aanvragen om vergunningen en subsidies. De klachten over het Kindertehuis St. Anto nins, waar deskundige leiding ontbrak, waren aan leiding tot een bespreking met de Commissaris van Politie, de hoofdinspectrice van de Kinderpolitie, de leider van de afdeling Kinderbescherming van de Dienst en de pater-provinciaal te Weert. Er werd een onderzoek ingesteld, dat leidde tot het overnemen van dit tehuis door de eerwaarde zusters die tot dusverre het tehuis in de Elandstraat (hetwelk werd opgeheven) leidden. In verband met de ongunstige toestand van het kindertehuis van het Leger des Heils hadden de leider van de afdeling Kinderbescherming en de di recteur van de Dienst een bespreking met het hoofd van de afdeling Maatschappelijk Werk van het Leger des Heils. Hoewel ernstige pogingen werden gedaan VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. KINDERBESCHERMING. Scabies. Toezicht op volkslogementen. badinrichtingen inenting tegen pokken en inenting van emigranten. Toezicht op het water in zwem- en en controle op bioscooptheaters. Bescherming in het algemeen. Ontsmettingen en andere werkzaamheden van de Ontsmettingsdienst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 494