I 36 ih C/ 1 I 1 Gegevens betreffende het leerlingenonderzoek. In onderstaande tabel zijn de cijfers betreffende het leerlingenonderzoek vermeld; de cijfers van de buitenschool en de openluchtschool zijn verwerkt in die van de gewone lagere scholen. Ten behoeve van het examen voor de aantekening wijkverpleging maakte een aantal verpleegsters een stage mee aan de afdeling Kinderbescherming. Voorzieningen ten gevolge van het schooltoezicht. Op aanwijzing van de schoolartsen werd in 690 gevallen een bril voorgeschreven of veranderd. Een operatieve behandeling van neuskeelholte had in 499 gevallen plaats als gevolg van aanwijzingen door de schoolartsen aan huisartsen. Er kwamen 22 aanvragen binnen om keuring van de voeten ter verkrijging van een verklaring, dat de betrokken leerling voor hoge schoolschoenen in aan merking kon komen. Over schoolmeubilair en over de verlichting in een aantal scholen werden adviezen gegeven. besprekingen met besturen van tehuizen en bewaar plaatsen alsmede een aantal ambtelijke en andere in stellingen gehouden. Geneeskundig schooltoezicht. Volgens de beschikbare gegevens behoorden op 1 Januari 1952 de volgende scholen, met de daarbij vermelde aantallen leerlingen, tot de groepen, waar over het systematisch geneeskundig onderzoek zich tot nog toe uitstrekte. S •g-S om een nieuw tehuis te betrekken, is men daarin niet geslaagd, omdat daarvoor in aanmerking komende gebouwen niet voor kindertehuis konden worden be stemd. Ter bevordering van de juiste geestelijke verzor ging van kinderen in bewaarplaatsen en tehuizen was een vrouwelijke arts voor halve dagen in dienst. Zij bracht ruim 70 bezoeken aan inrichtingen in Den Haag en 10 bezoeken aan inrichtingen buiten de Ge meente. Door haar werd in 1951 een honderdtal Gegevens betreffende de afwijkingen, gevonden bij het in 1951 ingestelde onderzoek naar de gezond heidstoestand van leerlingen der onderscheidene on derwijsinstellingen zijn vermeld in de tabel op blz. 11 S'ï- sg z?^ id i(a VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Scholen, opgenomen in het systematisch onderzoek. Richting. Aantal. Aard van het onderwijs. 22 531 Voorbereidende scholen (kleuterscholen) 118 57 866 210 Lagere scholen B. I.o.-scholen voor zwakzinnigen 2 093 16 d 2 Buitenschool en Openluchtschool Openbare 206 206 Rooms-Katholieke School voor Regerings- en voogdijpupillen I 106 106 Openbare 1 134 134 School voor moeilijk opvoedbare kinderen 165 350 scholen met 83 101 T otaal Onderzocht 668 1 891 8 583 391 833 4 193 408 455 14 geen cijfers beschikbaar. 4. B.i.o.-scholen 45 en diverse keuringen 10 tt School voor slechthorenden en spraakgebrek- kigen 1 1 Openbare Prot.-Christelijke Rooms-Katholieke Overige bijzondere Openbare Overige bijzondere Openbare Prot .-Christelijke Rooms-Katholieke Overige bijzondere Openbare Prot.-Christelijke Rooms- Kathol ieke Overige bijzondere Aantal leerl. per richting. 9 450 4 829 7 691 561 Totaal aantal leerlingen. 4 4 1 19 122 18 864 17 585 2 295 840 440 755 58 5. Tussentijdse onderzoekingen 13 688 3 685 1 856 2 2651 82 53 63 12 37 31 40 10 128 37 5 S O CA -| 2. Lagere scholen 1ste leerjaar (systematisch onderzoek) 1. Voorbereidende scholen (systematisch onderzoek) s 3. Lagere scholen overige leer jaren (systematisch onderz.).>15 202 3 867 1 849 3 144

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 495