I J i i ti 36 H 12 Onderzoek naar de voedingstoestand van schoolkinderen. Het grote aantallen omvattende schoolkinderonder- zoek door meten en wegen in Laakkwartier en Spoor- wijk kon voortgang vinden door daarbij werkloze krachten te betrekken. Door de uitkomsten van deze onderzoekingen werd het grote nut van schoolmelk- verstrekking andermaal aangetoond. Enquête omtrent asthma bij schoolkinderen. Op verzoek van de geneeskundig inspecteur voor Zuid-Holland is medewerking verleend door de af deling Kinderbescherming aan een enquête omtrent asthma bij schoolkinderen. Bij dit onderzoek werd de gezondheidsorganisatie T.N.O. x) betrokken. Te voorzien is, dat de Dienst voor dit onderzoek waardevolle gegevens kan leveren. Omtrent een en ander werd ook overleg gepleegd met de inspecteur van de volksgezondheid in alge mene dienst (moederschapszorg en kinderhygiëne), Prof. De Haas. voor voortgezet onderwijs. Soms werd ook het onder wijzend personeel doorgelicht. De staat onder aan deze bladzijde bevat gegevens over die gevallen, waarin, meestal op verzoek van het Consultatiebureau voor Tuberculose, leerlingen van scholen of klassen werden gepirquetteerd en waarbij de positief reagerenden werden doorgelicht. Doordat de verbouwing in het Consultatiebureau voor de Tuberculosebestrijding ten behoeve van de betreffende afdeling gereed kwam, was het Bureau in staat het B.C.G.-vaccin (Bacille Calmette Guérin) op grote schaal te gaan toedienen. Door de directeur van het Bureau werd medewerking verzocht ten einde de vaccinatie van de leerlingen der hoogste klassen van de lagere scholen ter hand te kunnen nemen. Er moest echter door de Dienst aan Burgemeester en Wethouders worden geadviseerd nog geen medewer king te verlenen in verband met de omstandigheid, dat in de Gemeente kinderverlamming voorkwam, waarom ook de inenting tegen diphtheric werd be ëindigd. Inenting tegen diphterie. Tot 1 September 1951 werden in totaal 13 766 injecties en her-injecties tegen diphtheric gegeven aan even zovele kleuters en leerlingen van lagere scholen. Na 1 September werden de inentingen niet meer ver richt, omdat zich in Den Haag gevallen van kinder verlamming voordeden. Bestrijding van de tuberculose. In 1951 werden leerlingen van aangesloten kleuter scholen (zg. voorbereidend onderwijs) en van scholen voor lager onderwijs gepirquetteerd. De deelneming was bevredigend. De toestand bleek gunstig te zijn, zoals uit het volgend overzichtje blijkt. Behalve bij de vorenvermelde scholen voor voor bereidend en voor lager onderwijs had het onderzoek op t.b.c. in enkele gevallen ook plaats op andere scholen, ook op die voor (meer) uitgebreid lager on derwijs en op hogere burgerscholen, huishoud-, am bachtsscholen enz., hierna samengevat als scholen VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. 3 Openbaar. lager voort gezet onderwijs. I onderwijs. 1 1 1 3 1 1 1 1 4 Onbetekenende afwijkingen Bedrust voorgeschreven Sanatoriumverblijf nodig Totaal aantal afwijkingen 3 197 121 1 54 18 091 14 663 451 13 4 I 1 18 lager onderwijs. 4 409 342 5 voortgezet onderwijs. 61 8 920 6 725 40 1 1 5 1 17 O Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. 4 529 388 22 3 4 816 667 88 4 542 446 4 7 I 116 973 17 5 474 427 46 2 Kleuterscholen. Aantal scholen Totaal aantal leerlingen waarvan gepirquetteerd waarvan positief voor- bereidend onderwijs. 34 5 311 3 678 26 41 7 964 6 038 33 2 117 76 1 2 1 1 4 voor bereidend I onderwijs. 65 16231 14 905 628 11 3 i i 15 2 3 S3 K IZ 84 21 834 17 922 365 Aantal scholenj Aantal leerlingen waarvan gepirquetteerd waarvan positief Onbetekenende afwijkingen Bedrust voorgeschreven Sanatoriumverpleging nodig Totaal aantal afwijkingen voor bereidend I onderwijs, j gevallen, waarin leerlingen werden gepirquetteerd. Prot.-Christelijk. Rooms-Katholiek. Scholen voor lacxpr <-- Onbetekenende afwijkingen Bedrust voorgeschreven Sanatoriumverpleging nodig Totaal aantal afwijkingen lager I voortgezet onderwijs. j onderwijs. Gegevens over Scholen voor lager onderwijs. Aantal scholen Totaal aantal leerlingen waarvan gepirquetteerd waarvan positief

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 497