36 aan 13 Oprichting van een school voor lichamelijk gebrekkige kinderen. Op verzoek van de Wethouders van Onderwijs en Kunstzaken en van Sociale Zaken werd in over leg met de gemeentelijke inspectie van het onder wijs nagegaan, óf en, zo ja, welke maatregelen in de Gemeente moeten worden getroffen, om te ge- Adviezen inzake huisonderwijs. Er werden 99 adviezen verstrekt inzake huisonder wijs, waarvan 95 voor nieuwe aanvragen en 4 voor verlenging van de aanvankelijk gestelde termijn. raken tot oprichting van een school voor lichamelijk gebrekkige kinderen. Beide wethouders werden uit voerig voorgelicht. Met betrekking tot de resultaten die door plaatsing op een der beide scholen werden bereikt, geven de hierna volgende staatjes omtrent leerlingen, die in 1949 werden afgeschreven en daarna onderzocht, enig inzicht. Vrijstelling van de leerverplichting. Van de afdeling Onderwijs der Gemeentesecretarie werden geen aanvragen om vrijstelling ter controle ontvangen. Bui tengewoon lager onderw ij s. Buitenschool en Openluchtschool. Voor plaatsing op buitenschool of openluchtschool werden 152 leerlingen gekeurd, waarvan er 129 aan bevolen werden en 23 niet in aanmerking kwamen. Na ontslag van buitenschool of openluchtschool werd 227 maal een leerling onderzocht ter beoorde ling van het resultaat. Het aantal buitenlessen op de Buitenschool aan de Doorniksestraat 28 bedroeg ruim 51 pCt. van het totale aantal lessen (vorige jaar 47 pCt.). In de zomermaanden waren er veel dagen met regenval en ook het voorjaar was verre van gunstig. Geplaatst werden 24 jongens en 26 meisjes. Er vertrokken 25 jongens en 25 meisjes. Hiervan gingen 7 leerlingen naar een andere b.l.o.-school, 36 naar een school voor l.o., 1 naar een u.l.o.-school en 6 naar een technische- of huishoudschool. Op 31 December 1951 werden in de buitenschool aan de Doorniksestraat verpleegd: wegens asthma 15 leerlingen, wegens algemene en nerveuze klach ten 15, voor herstel na t.b.c. 50, wegens hoofdpijn 7, wegens onvoldoende voedingstoestand en slecht eten 7, wegens moeilijkheden in het gezin 4, wegens vat baarheid voor banale infecties 4, voorbehoedend wegens t.b.c. in de huiselijke omgeving 2 en wegens herstel na acute ziekte 2 leerlingen. Onder de vele bezoekers uit binnen- en buitenland bevonden zich 15 groepen van elk 4 studenten, die een stage sociale geneeskunde doormaakten. Keuring van schoolkinderen voor onderscheiden doeleinden. Er werden 4 427 leerlingen gekeurd ter verkrij ging van een verklaring, dat hun gezondheid geen bezwaar opleverde voor zwemonderricht; 4 297 leer lingen werden voor zwemonderricht goedgekeurd, 130 werden niet geschikt bevonden. Ter verkrijging van de geneeskundige verklaring, welke ingevolge art. 14, lid 2, der Nijverheidsonder- wijswet wordt vereist om als leerling van een am bachtsschool te worden toegelaten, kwamen 735 aanvragen tot kosteloze keuring binnen (3 aanvra gen, welke in 1950 niet konden worden afgedaan, inbegrepen). Er werden 631 verklaringen afgegeven, waarvan 623 inhielden, dat de gekeurde voor het ge kozen vak geschikt was, 4 dat hij voorwaardelijk geschikt werd geoordeeld en 4 dat hij niet geschikt was. Van 14 candidaten kwam bericht in, dat zij reeds door de huisarts gekeurd waren. In 89 gevallen kon geen verklaring worden afgegeven, waarvan in 82 getallen omdat de leerling niet voor keuring was verschenen, in 4 gevallen omdat de leerling de am bachtsschool inmiddels weer had verlaten en in 3 gevallen omdat de leerling die naar een specialist verwezen was, niets meer van zich liet horen. Tenslotte kon er 1 niet meer in 1951 worden ge keurd, zodat hij in 1952 zal worden opgeroepen. Van het Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze werden 16 verzoeken om keuring betreffende ge schiktheid voor het gekozen vak ontvangen. Goed gekeurd werden 10 leerlingen; 1 werd voorlopig geschikt bevonden voor het gekozen beroep, 2 werden ongeschikt bevonden (voor 1 werd advies gegeven omtrent de richting van een te kiezen beroep), 1 heeft aan de oproeping tot keuring geen gevolg gegeven en 1 heeft voor het onderzoek bedankt. Eén leerling is nog niet gekeurd en zal het volgend jaar worden opgeroepen. Het aantal buitenlessen op de Openluchtschool aan de Leyweg 1 was 58 pCt. van het totaal (v.j. 47,8 pCt.). Geplaatst werden 44 jongens en 29 meisjes. Afge- schreven werden 32 jongens en 39 meisjes. Op 31 December 1951 werden in de school de Leyweg verpleegd: wegens asthma 28 leerlingen, wegens algemene en nerveuze klachten 25, voor herstel na t.b.c. 5, wegens hoofdpijn 7, wegens slecht eten en onvoldoen de voedingstoestand 8, wegens moeilijkheden in het gezin 1 leerling, wegens onvoldoende aanpassing aan het gewone onderwijs met klachten en vermoeibaar heid 14 leerlingen, wegens vatbaarheid voor banale infecties 7, voorbehoedend wegens t.b.c. in huiselijke omgeving 2, wegens opvoedingsmoeilijkheden met onvoldoende algemene toestand 4. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 498