1 TT ïl! 36 b. Ander buitengewoon lager onderwijs. Paedologisch laboratorium. Toen de leider an het laboratorium in het begin van het jaar ziekteverlof moest nemen, werd de leiding tot 1 April waargeno men door de leider van de afdeling Geestelijke Volks gezondheid. Door verschillende maatregelen gelukte het de heersende achterstand in te lopen. De in de aanvang van het jaar tijdelijk aan het laboratorium te werk gestelde psychiater bleef ook na 1 April toen de leider van het laboratorium zijn taak had hervat werkzaam voor het paedologisch labora torium naast zijn werkzaamheid m.b.t. het genees- kundig toezicht op scholen voor buitengewoon lager onderwijs. Het aantal aanvragen voor onderzoekingen bedroeg dit jaar 742 (1950: 802). Naar de aanvragers gespecificeerd waren zij afkom stig van: il Scholen voor debielen en imbecielen. Het aantal leerlingen van openbare en scholen, dat voor het onderzoek voor plaatsing op scholen voor debielen en imbecielen was opgegeven, dit nieuwe aanvraagformulier remmend heeft gewerkt op de aanvragen door de schoolartsen ingediend. Waren het vroeger in de eerste plaats leermoeilijk heden, die voor de schoolartsen aanleiding waren voor een verwijzing naar het laboratorium, nü ston den de gedrags- en opvoedingsmoeilijkheden meer op de voorgrond. Veel vaker dan vroeger werd een nor male intelligentie gevonden, maar afwijkingen van neurotische aard moesten worden gediagnosticeerd. Daar het van belang moet worden geacht, dat kin deren met leermoeilijkheden ten onderzoek komen, worden maatregelen beraamd om de in dit opzicht blijkbaar remmende werking van het nieuwe aan vraagformulier op te heffen. Van half September af werd de psychologe bij de afdeling Kinderbescherming tevens, gedurende 2'Zz dag per week, belast met psychologisch onderzoek op buiten- en openluchtschool van leerlingen die leer- en opvoedingsmoeilijkheden vertonen. In het begin van het verslagjaar werd een nieuw aanvraagformulier ingevoerd, dat de schoolartsen dienen in te vullen, indien zij een onderzoek door het paedologisch laboratorium, de afdeling Geestelijke Volksgezondheid of de school-sociale werkster nodig achten. Gebleken is evenwel, dat de invoering van Het onderzoek naar de duurzaamheid der vastge stelde verbetering van de leerlingen hierboven onder rubriek 1 en 2 vermeld heeft het volgende resultaat opgeleverd. Bs H Bi VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Vastgesteld resultaat 13 38 6 3 7 8 3 6 10 63 45 Openluchtschool Leyweg Buitenschool Doorniksestraat Rubriek Aantal leerlingen in de rubriek 10 24 8 8 8 10 21 21 20 21 1 3 23 6 15 21 4 16 15 2 2 bijzondere 14 van wie: drie keer herkeurd twee keer herkeurd j niet herkeurd van wie: drie keer herkeurd twee keer herkeurd niet herkeurd 4 2 4 2 5 5 2 53 32) 16) 15) Voldoende verbeterd Zoveel mogelijk verbeterd Onvoldoende verbeterd Niet verbeterd Achteruit gegaan Blijkbaar door verblijf in een buitenschool niet te verbeteren Geen oordeel wegens voor tijdig vertrek 24 6 7 1 1 21 23 17 16 2 51 28 14 8) 4) -) 1 2 3 4 5 6 4 2 10 23 10 7 1 28 21 18 10 6 182 (v.j. 91) 365 636) 37 -) Aantal leerlingen in de rubriek Aantal leerlingen bij wie de verbetering volledig behouden bleek na >/2 jaar 1 jaar 2 jaar Ouders en leerkrachten Schoolartsen Afd. Onderwijs der Gemeentesecretarie Afd. Geestelijke Volksgezondheid van de G.G. enG.D.. Huisartsen en specialisten Kinderpolitie Haagse commissie voor de ongehuwde-moeder- zorg (Hacom) Gem. Bureau voor Beroepskeuze Andere instellingen Revisies na candidatenonderzoek Buitenschool Doorniksestraat Vastgestelde resultaten bij de in 1949 van de buitenschool en de openluchtschool afgeschreven leerlingen. Aantal leerlingen bij wie de verbetering volledig behouden bleek na }/2 jaar 1 jaar 2 jaar Openluchtschool Leyweg

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 499