2,87 41 Stichting „Bloemendaal" (met de kliniek „Ockenburgh" te Loosduinen, van de Vereniging tot Christelijke verzorging van Geestes- en Zenuwzieken. Op 31 December 1951 waren ter verpleging in het gesticht aanwezig 234 personen en in gezinnen 5. Het totale aantal verpleegdagen over 1951 bedroeg voor het gesticht 85 207 en voor de gezinsverpleging 1 735. Voor ziek personeel dienen 1 037 verpleegdagen te worden vermeld. Arbeids- en ontspanningstherapie namen een zeer voorname plaats in bij het behandelingsproces. In functie waren o.a. op 31 December 1951 de ge- neesheer-directeur, 3 geneesheren en 3 assistent-ge- neesheren, 1 medisch-analyste, 1 apothekers-assistente, 107 verplegenden. De exploitatierekening van de stichting „Bloemen- daal” sloot met een batig saldo van 12.942,30. Kliniek „Ockenburgh"Monsterseweg 16, Loosduinen. Het aantal in 1951 opgenomen patiënten bedroeg 288, waarvan 117 mannen en 171 vrouwen. Het totale aantal verpleegdagen in 1951 bedroeg 31 733. Op 31 December 1951 waren aanwezig in de kliniek 91 patiënten (33 mannen en 58 vrouwen). Voor mededelingen omtrent toepassing van arbeids therapie zie men ook de verslagen van de Gemeente lijke Dienst voor Sociale Belangen, het GemeentelijkBureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorziening, de Dienst der Gemeenteplantsoenen en de Gemeentelijke Genees kundige en Gezondheidsdienst. Stichting „Rosenburg", Haagweg 377, Loosduinen. Er kwam ook in 1951 geen wijziging in de beschik bare verpleegruimte. Het aantal verpleegdagen in het sanatorium „Loos duinen” bedroeg 43619, in de „Ramaerkliniek” 40595, in het gesticht „Oud-Rosenburg” 135 833. Op 31 December 1951 waren in het sanatorium „Loosduinen” (le en 2e klasse) 126 patiënten (49 man nen en 77 vrouwen) ter verpleging opgenomen, in de „Ramaerkliniek” 102 (43 mannen en 59 vrouwen) en in het gesticht „Oud-Rosenburg” 469 (171 mannen en 298 vrouwen). Behalve de geneesheer-directeur waren op 31 Decem- 1951 in dienst: 7 geneesheren en een psycholoog en voorts bij de medische dienst nog 2 apothekersassi stenten en 1 laborante. De overige personeelssamen- stelling was: verplegingsdienst 152, administratieve dienst 13, huishoudelijke dienst 45 en technische dienst 21, tuinen 8 personen. Ook in 1951 was de arbeidstherapie een onderwerp waaraan door de directie veel aandacht werd besteed. Financiële gegevens werden niet verstrekt. Stichting R.K. Vacantiebezigheid Den Haag, corr.adres Franklinstraat 117. Gedurende 19 dagen trokken groepen kinderen naar verschillende speelterreinen in en om de stad. Een gemiddelde van 2 133 kinderen per dag werd bereikt. De gewone vacantiebezigheid gaf een totaal van 38 998 kinddagen, het kamp Ockenburg 1 530 kind- dagen, te zamen dus 40 528 kinddagen. Het slotfeest van de vacantiebezigheid bestond uit een filmvoorstelling en een tractatie voor 2 300 kinderen. De samenwerking met het Haags Vacantie-Comité was voortreffelijk, evenals die met de Haagsche Bond Vacantiebezigheid voor Schoolkinderen, zowel admini stratief als op de dagkampen op Ockenburg. Financiële gegevens werden niet ontvangen. Stichting „Jeugd en Vreugd", voortzetting van het Haags Vacantie-Kinderfeest), secretariaat: Meloen- straat 98. Dit jaar hebben 74 klassen van 57 lagere scholen, openbare zowel als Protestants-Christelijke en Rooms- Katholieke, benevens klassen van v.g.l.o.- en b.l.o.- scholen aan het driedaags uitstapje deelgenomen. Er waren ruim 200 deelnemers meer dan het voorgaande jaar. De ontvangsten ad ƒ32.331,66 waren hoger dan de uitgaven, zodat 604,45 van de door een tweetal ver enigingen verstrekte garantie kon worden gerestitueerd. De eerste-hulp-verlening wordt voornamelijk ver zorgd door de Gemeentelijke Geneeskundige en Ge zondheidsdienst (zie het verslag van die Dienst) en enkele der hiervorenvermelde wijkverpegingen, zoals daar is vermeld. De gegevens voor 1951 zijn als volgt: Totaal aantal patiënten op 31 December 1951 Gemiddeld aantal patiënten Aantal patiënten op 10 000 inwoners Kosten van verpleging en overbrenging, totaal: ƒ3.309.894,62 Terugontvangst van teveel betaalde verpleeg- en transportkosten 156.782,26 Provinciale subsidie (60 pCt. van het bedrag, waarmede de kosten van verpleging per patiënt en per jaar ƒ900,- te boven gaan)801.317,87 Aandeel van de Provincie in de bijdragen van particulieren57.752,68 -ƒ743.565.19 Bijdragen van particulieren ƒ751.510,50 -ƒ1.651.857,95 Door de Gemeente betaalde kosten, berekend per inwoner Aantal personen, voor rekening van de Gemeente opgenomen in de Ramaerkliniek 501 Zorg voor geestelijk of lichamelijk minder volwaar- digen; arbeidstherapie. Zorg voor krankzinnigen en zenuwpatiënten. Eerste Hulp. 1 986 1 948 34 Verpleging van krankzinnigen en van zenuw patiënten voor rekening van de Gemeente. ƒ1.658.036,67

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 49