II Instituut voor Volksontwikkeling (Haags 29 49 16 24 55 46 46 38 15 42 Lager onderwijs Landbouw, handel en nijverheid Land- en tuinbouwcursus Land- en tuinbouwverenigingen Landsverdediging Blz. 55 Industrie Industrieschool, (-cursus) Inentingswet (Zitting Inentingen Ingenieurs (Koninklijk Instituut van Inspectie van het onderwijs (Gem. (Rijks 41 33 54 51 46, 47 Blz. Gemeentelijke studiebeurzen50 Gemeenteontvanger11 Gemeentepersoneel11 t/m 14 Gemeentepersoneel (Rechtsherstel13, 14 Gemeentepersoneel (Regelingen met betrekking tot het12, 13 Gemeentepersoneel (Ziekte onder het Gemeentepersoneel (Zuivering van het Gemeentepolitie Gemeenteraad Gemeenterekening Gemeenteschulden Gemeentesecretarie (Ambtenaren der Gemeentesecretaris Gemeentewoningen Gemeenten (Kerkelijke Geneesheren Geneeskundig schooltoezicht Geslachtsziektebestrijding Gevestigden in de Gemeente Gezinsmoeilijkheden (Levens- en Gezinszorg Gezondheid (Openbare Gezondheidskoloniën Gezondheidstoestand Groentenveilingen (Loosduinse Grond (Ruiling van Grondbedrijf Grondgebied en eigendommen Gymnasium 58 31 24 1 39 t./m. 41, 44 .44,45 20 50 39,40 46 38, 39 55 55 54 16 60 34, 35 41 32 48 3 44 24 48 48 58 t./m. 62 57 28 54 54 53 50 Maatschappelijke steun en voorzorg31 t./m. 45 Maatschappelijke zorg voor werklozen en hulpbehoevenden Machinistenschool Medailles (Toegekende Meisjes (Zorg voor Melkcontróle Middelbaar onderwijs. Middelbaar technische scholen Militaire zaken Monumentenzorg Motorvoertuigen (Aantal Musea (Particuliere Musea (Rijks-) Museum (Gemeente-) Museum voor het Onderwijs 46 28 t./m. 30 46 28 58 t./m. 62 Leerkrachten (Inrichtingen tot opleiding van .46, 47 Leeszalen en bibliotheken52, 53 Leger des Heils26, 44 -18 58 54 42.43 47 21 14 28 27 48 48 32 22 9, 33 10,51 55 57 40 56 7, 55 54 9, 10,51 10,52 53 39 27 22 54 28 t./m. 30 48 48 27 48 48 51 12 21 27 30 33 49,50 25.26 25 Kerkelijke gemeenten en leraren Kerkelijke en particuliere instellingen Keuring van voedingsmiddelen Kiezersregister Kinderbescherming Kinderbewaarplaatsen Kinderpolitie Kindertuinen (School- en Kinderuitzendingen Kleuteronderwijs Kleuterzorg (Zuigelingen- en Koninklijk Conservatorium voor muziek Koninklijk Instituut van Ingenieurs Koninklijke Schouwburg Kosteloze afstand Gem. eigendommen Kostwinnersvergoeding dienstplichtigen Kraaminrichtingen Krankzinnigen en zenuwpatiënten (Zorg van Krankzinnigen (Verpleging van voor rekening van de Gemeente) Kunstenaars (Voorzieningsfonds voor Kunstkring (Haagse Kunstsubsidies Kweekscholen Jachtakten29 Jacob Marisstichting10, 52 Jan-Campertstichting 10,52 Jeugd-Actie (Haagse 55, 56 Jeugdbescherming20, 39 t./m. 41 Jeugdconcerten en school-toneelvoorstellingen50 Jeugdherbergen21, 56 Jeugdherbergstichting (Haagse 56 Jeugdwerk55 Johan-Wagenaarstichting10,52 Leningen (Geld-) Leraren (Kerkelijke Letterkundig Genootschap „Oefening Kweekt Kennis" Levens- en gezinsmoeilijkheden Lichamelijke Opvoeding” (Kweekschool „Academie voor Logementen (Tapperijen en Loop der bevolking Loosduinse groentenveilingen Luchtvaart Luchtvaart-Nijverheidsschool Lycea Haags Anjerfonds Haags Centraal Drankweer Comité Haags Crisis Comité in liquidatie „Haags Cultureel Centrum", (Stichting Haags Instituut voor Volksontwikkeling (H.I.V.O.) Haags Vacantie-Comité Haagse Bond Vacantiebezigheid voor schoolkinderen Haagse Jeugdherbergstichting Haagse Jeugd-Actie Haagse Kunstkring (Vereniging Haagse Kunststichting Haagse Kunststichting voor de Jeugd Haagse Museumvrienden (Vereniging v. Haagse Raad voor Kinderuitzending Haagse Tramweg-Maatschappij (N.V. Gemengd Bedrijf Haagse Vrijwillige Brigade tot Redding van Drenkelingen Haghe", (Vereniging „Die Handel (Landbouw en Nijverheid) Handelsonderwijs Handelsscholen Havens Hogere burgerscholen Hoger onderwijs (Voorbereidend Holland Festival 1951 Hoofden van afdelingen der Secretarie Hotels, logementen, tapperijen Hotelstatistiek Huisarbeidswet Huishoudelijke voorlichting Huishoudscholen Huisvesting (Volks-) Huisvestingsverordeningen Hulpbehoevenden (Gem. Comité tot steun aan 9, 32 Hulp in de huishouding Huwelijken Huwelijksmoeilijkheden (Gezins- en 14 14 18 t/m 21 1 16 17, 18 12, 13 11 25 58 24 50 20 14 42 42 24, 25 39, 40 24 28 16 16 16 48

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 4