36 - 855 2 393 16 Omvang van de voor- en nazorg. 1 538 patiënten In verband met de toeneming van de werkzaam heden der afdeling werd het wenselijk geacht tot een grotere personeelsbezetting te komen. Tegen het einde van het verslagjaar werd perso neelsuitbreiding door de Gemeenteraad goedgekeurd. De psychiatrische zijde van het bejaardenvraagstuk vraagt in toenemende mate om een oplossing. Door gebrek aan voor ouden van dagen geschikte verple- gingsinrichtingen bezetten deze patiënten, die veelal eenvoudige verpleging van node hebben, steeds meer plaatsen in de psychiatrische klinieken en inrichtin gen. Met betrekking tot deze aangelegenheid moge gewezen worden op hetgeen is vermeld op blz. 4. De bemoeiingen ten behoeve van de niet-zwak- zinnige jeugd bevonden zich eind 1951 in een begin stadium. Na de personeelsuitbreiding zal aan deze belangrijke tak van de geestelijke gezondheidszorg de nodige aandacht kunnen worden geschonken. Domiciliekwesties en huisvestingsaangelegenheden. Op verzoek van Burgemeester en Wethouders werd in 120 gevallen door de psychiaters een specialistisch onderzoek ingesteld naar het vermogen van de patiënt tot bewuste keuze van het wettig domicilie. Op verzoek van het Gemeentelijk Bureau voor de Huisvesting werd door de afdeling in 120 gevallen een onderzoek ingesteld naar de noodzakelijkheid van het toewijzen van een andere woning c.q. van woon ruimte. Beoordeling arbeidsgeschiktheid; gezinshulp. Op verzoek van de Gemeentelijke Dienst voor Soci ale Belangen werd in 65 gevallen onderzocht, of patiënten al dan niet tot het verrichten van arbeid in staat waren. Betreffende de noodzakelijkheid tot het verlenen van hulp in het gezin werden na onderzoek 89 ad viezen uitgebracht. 1 908 370 In 1951 hadden geen verplaatsingen van verzor gingscentra plaats. In overleg met de afdeling Onderwijs der Gemeen tesecretarie werd een aantal scholen aangewezen voor een nieuwe geleideregeling, waardoor de behandeling der kinderen voortaan plaats vond in tegenwoordig heid van ouders. Op 31 December waren alle openbare lagere scholen (81) aangesloten, alle openbare scholen voor buitengewoon lager onderwijs (12), 89 bijzondere lagere scholen en 5 bijzondere scholen voor buiten gewoon lager onderwijs; 38 bijzondere scholen, om vattende ongeveer 8 000 leerlingen, zijn niet aange sloten. In het cursusjaar 1950/1951 waren 46 456 kin deren in behandeling. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de arbeid in 1950/1951. Opgemerkt dient nog te worden, dat in 1951 90 pCt. van de in behandeling zijnde kinderen de school verlieten met een gesaneerd gebit. Uit de volgende gegevens blijken de bemoeiingen op het gebied van de voor- en nazorg van geestes zieken. Bovendien werd door de uitzendende verenigingen voor 204 kinderen keuring door de schoolartsen aan gevraagd en werd voor 358 kinderen, die door de geneeskundigen van de consultatiebureaux voor zui gelingen en kleuters aanbevolen waren voor uitzending in dagverpleging, door de vereniging „Naar het Strand” fiat aangevraagd. Verlenging van fiat, omdat geen uitzending plaats vond binnen de 4 maanden, gedurende welke het fiat geldig is, werd 415 maal aangevraagd. In 402 ge vallen werd de verlenging goedgekeurd. Wijziging van fiat voor gezinsuitzending in fiat voor kolonieuitzending werd 6 maal aangevraagd en ook verleend. Fiat voor uitzending voor een langere termijn dan 7 weken werd in 1 000 gevallen aangevraagd en ook verleend. Naar het koloniehuis „Zonneoord” te Ede werden dit jaar 211 kinderen (v.j. 208) uitgezonden. 1. Ingeschreven op 1 Januari 1951 In de loop van het jaar inge schreven In totaal strekte de zorg zich dus uit over In de loop van het jaar afge schreven Op 31 December 1951 inge schreven Het accres bedroeg derhalve De op 31 Dec. 1951 ingeschreven patiënten kun nen worden verdeeld in 800 voorzorg- en 1 108 na- zorgpatiënten. De redenen van het afschrijven van patiënten waren: sociaal herstel 81; opneming, heropneming, mislukt proefverlof 196; opneming in een ziekenhuis VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. SCHOOLTANDVERZORGING. 46 456 16 807 485 GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID. Algemeen. 22 926 221 1 256 1 605 1 305 2 260 Aantal kinderen Daarvan Behandeling behoevende Waarvan: Geen toestemming van ouders Te laat voor preventieve behandeling Afwezig tijdens onderzoek of behandeling Verrichtingen a. Vullingen in het blijvende gebit b. Extracties blijvend gebit c. Extracties melkgebit Voor- en nazorg geesteszieken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 501