11 36 1 J 1 947 2 148 pupillen 50- 93 17 3. Geasyleerde geesteszieken. Voor rekening van de Gemeente werden op 31 De cember 1951 de volgende aantallen geesteszieken in de daarbij vermelde inrichtingen verpleegd. Ten be hoeve van vergelijking zijn de aantallen per 31 De cember 1950 vermeld. Aanvragen tot opneming Opgenomen In een psychiatrische kliniek In een gesticht in bewaring gesteld Aanvrage tot opneming geweigerd Percentage geweigerde aanvragen voor lichamelijk zieken 36; overlijden 44; vertrek uit de gemeente 58; opneming in een inrichting voor maatschappelijk onvolwaardigen 30; houding van patiënt en/of familie 18; insluiting in gevangenis 9; suicide 1militaire dienst 1over naar nazorg b.l.o. 8; over naar zusterorganisatie 3. De spreekuren van de psychiaters en de zusters voor maatschappelijk werk werden door 3 315 pa tiënten bezocht; er werden 4 873 huisbezoeken aan nazorgpatiënten gebracht. 2 462 221 141 840 1 005 1 986 131 783 1 033 841 51 263 22.8 967 88 100 9,4 In de drie klinieken (Ramaerkliniek, kliniek Ockenburgh, St.-Jacobus- stichting) In andere aangewezen inrichtingen In krankzinnigengestichten Te zamen Uit het volgende blijkt de omvang van de nazorg voor leerlingen van het buitengewoon lager onderwijs. Op 1 Januari 1951 stonden inge schreven In de loop van het jaar werden in geschreven Totaal aantal pupillen, over wie de zorg zich uitstrekte Afgeschreven in 1951 Op 31 December 1951 ingeschreven De toeneming bedroeg derhalve Worden de 2 462 pupillen, over wie de zorg zich uitstrekte, verdeeld naar de gradatie van hun zwak zinnigheid, dan ontstaat het volgende overzicht: de- bilitas mentis 2 117, imbecillitas 281, idiotie 64. De redenen van afschrijving van pupillen waren: sociaal herstel 20; opneming in een inrichting voor zwakzinnigen 56; overlijden 7; vertrek uit de Ge meente 9; opneming in een inrichting voor maat schappelijk ongeschikten 1; houding van pupil en/of familie 79; militaire dienst 3; overgedragen aan een plaatselijke organisatie voor nazorg 26; insluiting 8; overgedragen aan nazorg van geesteszieken 12. Dat is per 1 000 inwoners 3,091 3,405 In verband met het toezicht op de verpleegde pa tiënten werden in het verslagjaar wekelijks bezoeken gebracht aan de drie psychiatrische klinieken hier vóór vermeld. Verpleeginrichtingen buiten de Ge meente werden 154 keer bezocht; daartoe werden 77 dienstreizen gemaakt. 4. Gezinsverpleging. Op 31 December 1951 waren in gezinsverpleging 351 patiënten geplaatst. Bij een aantal van 271 nieuw in gezinsverpleging geplaatste patiënten en 227 uit gezinsverpleging ont slagen patiënten, was er bij deze categorie een toe neming van 44 patiënten. 5. Arbeidstherapie. Een overzicht van de bezetting en de mutaties bij de werkinrichtingen van de ,,’s-Gravenhaagse Ver eniging Dr. Schroeder van der Kolk” wordt aange troffen in hoofdstuk XII van het Verslag van de toestand der gemeente ’s-Gravenhage. Betreffende de omvang en de duur van de verple ging van de „contractpatiënten”, d.w.z. de verpleeg den die door bemiddeling van de Dienst werden geplaatst, in de drie klinieken Ramaerkliniek, Kliniek „Ockenburgh” en St.-Jacobusstichting (Wassenaar) zijn de cijfers voor 1951: De sterke stijging van de gemiddelde verpleegduur moet worden toegeschreven aan het toenemende aan tal lijders aan ouderdomspsychosen. Dezen worden, in afwachting van hun plaatsing in een gesticht, op genomen in een kliniek, doch moeten aldaar ten gevolge van de overbezetting van de psychiatrische inrichtingen, lange tijd verblijven. Door deze omstan digheid wordt het hiervoren (blz. 4 en 16) vermelde probleem m.b.t. de verzorging van geestelijk gestoorde bejaarden, scherp belicht. 2. Klinische behandeling van geesteszieken. Omtrent de klinische behandeling van geesteszieken geven de volgende overzichten inlichting Daarbij zijn ter wille van vergelijking de overeenkomstige aan tallen van 1950 vermeld. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. 1951 1950 314 72,5 2 241 Aantal verpleegdagen Gemiddelde dagbezetting Gemiddelde verpleegduur Gemiddelde verpleegduur in 1950 7 421 20 63,4 12 598 35 77,3 i 3 S lager 53 647 147 61,7 Nazorg buitengewoon o n d e r w ij s. 1951 1 155 1950 1 155 33 628 92 57,1 45,8 51,3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 502