I 36 Criminaliteit. 158 pupillen 82 163 18 Op het spreekuur meldden zich 3 138 pupillen; door de ambtenaren werden 5 012 huisbezoeken aan pupillen gebracht. Te zamen Ontslagen in 1951 uit gezinsverpleging zodat op 31 December 1951 in gezins verpleging waren Ambtenaren van de afdeling Geestelijke Volksge zondheid werden door de kinderrechter tot gezins voogden benoemd. Uit de gezinsvoogdij werden in het verslagjaar 27 pupillen afgeschreven. Op het einde van 1951 stonden nog 104 pupillen onder ge zinsvoogdij. In gezinsverpleging waren op 1 Januari 1951 In 1951 werden in gezinsverpleging geplaatst 240 77 Verdeeld naar de aard van het wangedrag maak ten 39 nazorgpupillen zich schuldig aan: ernstige delicten, kleinere delicten, straatschenderijen in on derscheidenlijk 19, 16 en 4 gevallen. Van de nieuw ingeschreven criminele psychopa then maakten er zich 5 schuldig aan zedenmisdrijven en 10 aan eigendomsdelicten. De redenen van afschrijving van de 25 criminele psychopathen waren: beëindiging justitiële proeftijd 19, vertrek uit de Gemeente 1, hernieuwde insluiting c.q. heropneming in een gesticht 5. Zorg voor arbeid en cursussen. Het tuinencomplex voor a-sociale debielen, dat onder technische leiding van Gemeentelijke Schooi en Kindertuinen staat, bewees andermaal zijn nood zakelijkheid. Aan het einde van het verslagjaar waren op het complex 50 zwakzinnigen werkzaam. In samenwerking met de Nederlandse Vereniging tot Opleiding van Gezinshulpen werd in 1951 ten behoeve van oud-leerlingen van het buitengewoon lager onderwijs een huishoudcursus georganiseerd, welke een zeer bevredigend resultaat opleverde. Speciale avondcursussen ten behoeve van oud- b.l.o.-leerlingen werden ook dit jaar uitgeschreven. In totaal hadden 64 meisjes en 116 jongens van 15 tot 21 jaar avondverzorging. Daar deze tak van bemoeiingen zich zoals reeds op blz. 16 vermeld nog in het beginstadium be vindt, kunnen nog slechts cijfers worden opgenomen over de contacten met de medisch-opvoedkundige bureaux: naar het Medisch-Paedagogisch Bureau werden 119, naar het Rooms-Katholiek Medisch- Paedagogisch Bureau 44 personen verwezen. Verpleging, gezinsverpleging, gezinsvoogdij. In het verslagjaar werd te Soestdijk een nieuw te huis voor zwakzinnigen geopend, waarin personen uit Den Haag werden ondergebracht. Particulier ini tiatief en overheidszorg werkten te dezer zake nauw samen. Ruim 30 zwakzinnige vrouwen worden in dit huis verzorgd. De zorg voor psychopathen omvatte in 1951 de volgende aantallen. d^1>‘bi'1ld^l.ld‘bi'1^ VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Crimineel. Totaal. debiel. 239 28 181 235 212 4 II 377 425 416 451 39 26 51 27 63 13 12 14 363 374 389 388 26 14 Ingeschreven op 1 Jan. 1951 In de loop van het jaar inge schreven Algemene Jeugdzorg. Afgeschreven in de loop van het jaarj Ingeschreven op 31 Decem- I ber 1951 Psychopatenzorg. Niet crimineel. 224 208 22 153 217

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 503