I lil i 1 i! 1 GEMEENTEZIEKENHUIZEN VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1951. I. BEHEER. De Gemeenteziekenhuizen worden beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door de Com missie voor de Openbare Gezondheid en voor de Ge meenteziekenhuizen. Aan het einde van het verslagjaar bestond deze Commissie uit mevrouw E. van den Bosch-de Jongh, mevrouw M. Fr. P. Daamen-Allard en de heren A. L. M. Dinkhuijsen, arts, H. Smitskamp, H. Swart en A. C. Toet. Voorzitter was de heer C. H. P. W. van den Oever, Wethouder van Sociale Zaken. Secretaris was de heer Mr H. J. van de Poel, hoofd van de afdeling Sociale Zaken der Gemeentesecretarie. s g-E 11 255 I 29 III. GEBOUWEN. Aan de gebouwen werden de gebruikelijke dagelijkse herstellingen uitgevoerd. Met alle middelen werd getracht de oude zalen een fleuriger aanblik te verschaffen. Zo werd door de kun dige en artistieke bijstand van de heer J. van Duyne, technisch-hoofdopzichter-afdelingschef van Gemeente werken door toepassing van door hem zorgvuldig uit gezóchte kleuren aan de grote chirurgische zalen een nieuw opwekkend en fraai aspect gegeven, waardoor het sombere aanzien van deze zalen aanzienlijk werd opgefleurd. Helaas kon door het beleidvol toepassen van mooie pasteltinten de efficiency van het interieur niet ver beterd worden en wij blijven werken onder zeer moei lijke omstandigheden, des te meer omdat de vooruit gang der medische wetenschap steeds hogere eisen stelt aan het verpleegkundige, therapeutische en diagnos tische apparaat van ons in wezen zeer oude ziekenhuis. Het instrumentarium werd gemoderniseerd. Het longfunctie-onderzoek werd intensief uitgebreid met het oog op de voorbereidingen voor de thorax-chirurgie. Wij moeten Dr Van Wely dankbaar zijn voor zijn en thousiasme en de ijver, waarmede hij dit zeer nauw keurige precisiewerk, dat van zo eminent belang voor de te opereren longpatiënten is, heeft ter hand genomen. Dat men ook met routine-instrumentarium fraaie resultaten kan bereiken, werd bewezen door het diep uit de long verwijderen van drie spijkertjes bij een pa tiënt. Dit succes werd bereikt door schitterende samen werking tussen de otoloog Dr C. A. H. Waar, de Rönt genoloog K. van Hellemond en de anaesthesist Dr S. A. Klein. De komst van Dr Scholte en de activiteit van Dr J. Beets brachten een opleving in de radiologische kan kerbestrijding. Er werd een nieuwe partij radium aan geschaft in de modernste armaturen. Wij hopen met de hulp van het Koningin-Wilhelmina-Fonds het Rönt- gentherapie-instrumentarium te kunnen brengen op die hoogte, welke voor een stad met een zo grote bevolking, als de onze, vereist is. Met dat al wordt het gebrek aan ruimte in ons zieken huis steeds klemmender gevoeld, zodat wij, ondanks de ongunst der tijden, onze hoop gevestigd houden op het nieuw te bouwen ziekenhuis in het Bezuidenhout. De barakken aan de Zusterstraat werden als zieken huis voor tuberculose en besmettelijke ziekten gesloten. De aldaar aanwezige patiënten werden op 20 Sept, over gebracht naar het Ziekenpaviljoen aan de Stevinstraat. Al stond het onomstotelijk vast, dat deze barakken niet meer aan de medische en hygiënische eisen des tijds vol deden, toch past hier een woord van hulde voor het vele en belangrijke werk, dat in de loop der jaren in deze oude barakken is verricht. Zowel de medische als de II. PERSONEEL. lil - 2 Totaal O Medische dienst Verplegingsdienst Huishoudelijke dienst Administratieve dienst Technische dienst Personeel, in dienst voor het onderhoud van inventarissen enz Personeel linnenkamer c.a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 490 495 484 431 348 326 330 320 341 375 411 466 504 528 508 423 425 498 504 509 515 525 29 30 32 33 34 33 37 37 37 37 12 13 13 12 10 9 9 9 9 14 13 12 11 11 11 II 10 9 10 13 13 13 27 27 27 27 24 21 20 19 17 17 18 18 20 21 22 21 26 25 28 32 27 26 895 818 811 893 925 953 976 1005 887 888 875 800 653 613 616 607 626 672 723 798 O 870 137 487 248 36 26 'J 170 175 180 187 211 231 214 220 200 206 217 226 239 249 23 24 24 21 18 17 17 17 17 17 17 50 52 54 54 48 50 51 52 51 53 59 70 77 81 85 85 91 101 107 113 121 130 250 I 28 244 28 226 28 180 24 168 i 21 167 I 21 168 21 20 20 24 27 17 18 19 23 24 24 21 21 22 23 25 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 800 1 078 818 1 038 7904 038 71711 038 631 880 592I 880 614 880 6231 880 676' 880 760 1 000 817 1 108 942 1 155 1 085 1 176 921 2) 1 096 1 300 987 1 177 933 1 213 807 1 213 817!1 100 826 1 110 835'1 102 814 1 040 823 1 040 Toestand van gebouwen, inrichtingen, inventaris enz. Sterkte op 31 December 1951. I Overzicht personeelssterkte, aantal verpleegdagen .2 5 i u I o ■5 13 27 974 en bedden. BIJLAGE 37 1) Bovendien gemiddeld 7 verpleegsters in de Gemeentelijke Verzorgings huizen. 2) 13 personen werden gedetacheerd bij het evacuatiebureau en 2 personen by het Bureau Afvoer Burgerbevolking. 3) Bijzondere opmerkingenGezamenlijke sterkte voor ziekenhuis Zuidwal, barakken Zusterstraat, noodziekenhuizen Naarderstraat 98 en Bezemstraat 1-3 en ziekenhuis voor chronische patiënten, Laan van Meerdervoort 112. 10 November 1943 ziekenhuis voor chronische patiënten geëvacueerd. '1 cl i 5-5 hl o.E

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 505