I 37 I I 2 IV. MEDISCHE EN VERPLEGINGSDIENST. Het aantal verpleegdagen heeft in het afgelopen jaar 300 374 bedragen tegen 297 024 in 1950, een toeneming derhalve met 3 350 verpleegdagen. Het jaar 1951 is voor onze ziekenhuizen een belang rijk jaar geweest, door de ingrijpende gebeurtenissen, die plaats vonden. Wij zagen medische figuren, die sinds mensenheuge nis aan de Gemeenteziekenhuizen verbonden waren, afscheid nemen van de kliniek en van hun medewerkers, met wie zij jarenlang hadden samengewerkt. Met een gevoel, waarin zowel weemoed als dankbaarheid ge mengd zijn, hebben wij hen zien vertrekken. In April vertrok Dr L. Arisz, één van de oudere Röntgenologen, die met eenvoudige hulpmiddelen reeds in het ziekenhuis aan het Slijkeinde de Röntgen- diagnostiek beoefende en in de loop der jaren door zijn verfijnde diagnostiek èn zijn enorme ervaring èn zijn gewaardeerde samenwerking, eerst met Dr Van Wely, later ook met de andere clinici, recht heeft verworven op de dank en het respect van zijn stad. Op 1 Juni vertrok Dr C. L. de Jongh. Het is moeilijk zijn verdiensten voor onze kliniek te beschrijven. Dr De Jongh en het ziekenhuis waren en blijven zo hecht aan elkaar verbonden, dat men zich bijna niet kan voor stellen, dat ook voor hem een pensioengerechtigde leeftijd moest aanbreken. Zijn persoonlijkheid heeft een duidelijk stempel gedrukt op zijn medewerkers, op zijn afdeling en op het ziekenhuis Zuidwal. Behalve, dat hij als ervaren clinicus, als man der wetenschap en als cri- tisch denker velen aan zich verplichtte, heeft hij door zijn medeleven, zijn inspanning en zijn uitgebreide me- V: verplegingsdienst hebben hier bewezen, dat zij onder zeer moeilijke omstandigheden op loffelijke wijze hun plicht hebben gedaan. Maar al te vaak hebben wij ons verwonderd over de goede stemming, welke onder de zieken heerste in deze bij uitstek sombere barakken, een goede stemming, die grotendeels te danken is aan de voortreffelijke geest van het verpleegsterscorps onder de humane en bekwame leiding van de hoofdverpleeg ster Zr V. Bruyn, die, evenals haar voorgangster Zr C. J. Jansen, in de geschiedenis dezer barakken met ere genoemd moet worden. Het ziekenhuis aan de Stevinstraat werd 15 October door de Wethouder van Sociale Zaken, de heer C. H. P. W. van den Oever geopend. Ieder, die met de bouw te maken had, heeft met vrucht gepoogd voor de patiën ten een fleurig, aesthetisch verzorgd ziekenhuisje te creëren, waarin de bezielde activiteit van het personeel de juiste sfeer zal vermogen te scheppen. Vooral ver dient vermelding het nauwkeurige en weldoordachte werk, dat de adjunct-directrice, Zr R. L. van Voort- huijsen, verzette, werk, dat ongetwijfeld veel heeft bij gedragen tot het stijlvolle, huiselijke aspect van deze nieuwste aanwinst der Gemeenteziekenhuizen. De plannen tot stichting van een revalidatiecentrum in samenwerking met de H.A.V.O.1) zijn in bewerking. dische en algemene kennis duizenden patiënten ge steund en geholpen. De figuur, die zoveel heeft bijge dragen tot de stijl van de „Zuidwal”, stond en staat nog steeds met hart en ziel achter het ziekenhuis, dat zoveel aan hem te danken heeft. Hoezeer het vertrek van deze trouwe medewerkers door ons wordt betreurd, toch hebben wij vol ver wachting de opvolgers begroet. Op 1 April werd de heer K. van Hellemond benoemd tot Röntgenoloog-dia- gnosticus. De interne afdeling werd van 1 Juni af geleid door Dr G. Blomhert, afkomstig uit de kliniek van Prof. Borst, terwijl de taak van Dr Rochat, die het ziekenhuis op 31 December 1950 had verlaten, werd gesplitst in een afdeling Pathologische anatomie onder de reeds als hoofdconservator werkzaam zijnde medicus P. M. Bak ker en een afdeling Bacteriologie, welke onder Dr F. H. Meyer is komen te staan. Verder werd de radioloog P. J. L. Scholte, als consu lent aangesteld in afwachting van zijn definitieve be noeming door de Gemeenteraad tot Röntgenoloog- therapeut. De grote vooruitgang in de behandeling der longziek ten, welke zich in ons ziekenhuis heeft gemanifesteerd door het initiatief en de toewijding van de internist Dr H. van Wely, leidde ertoe reeds vóór zijn pensionnering als consulent voor thorax-chirurgie aan het ziekenhuis te verbinden Prof. Dr A. G. Brom, buitengewoon hoog leraar te Leiden, terwijl als 1ste geneesheer-longarts werd benoemd op een nader door Burgemeester en Wethouders te bepalen datum de huidige geneesheer - directeur van het Nederlands Sanatorium te Davos, Dr W. C. J. B. Hulscher, oud-medewerker van Prof. Bronk- horst. Behalve de gebruikelijke wetenschappelijke publi caties, mogen vermeld worden de promotie te Utrecht tot doctor in de geneeskunde van Dr K. Otten, na ver dediging van zijn dissertatie: „Enige oncologische on derzoekingen met radio-actieve zwavel” en de promotie van Dr J. D. Bom te Leiden op het proefschrift: „De rupturen van de korte rotatoren van de schouder”. Ook dit jaar hebben wij met genoegen de geest van samenwerking, welke de geneeskundige staf kenmerkt, kunnen ervaren, een feit, dat niet slechts op zichzelf verheugend is, maar tevens in sterke mate het medische werk bevordert, waarvan de patiënten voordeel hebben. Zuster Grypma legde haar functie als hoofdver pleegster neer en vertrok naar Leiden om op de afdeling van Prof. Mulder haar werk te continueren. Zij werd vervangen door Zr Barto. Ook Zr Bode van de chirurgie en Br Oele verlieten de dienst, na vele jaren hun beste krachten aan de zieken te hebben gewijd. In 1951 werd een derde verpleegster voor Maat schappelijk Werk aangesteld. De komst van Zr Hage man is een bewijs, hoezeer dit Maatschappelijk Werk zich uitbreidt en hoezeer dit werk, dat met zoveel ernst en ijver wordt verricht, in een behoefte voorziet. Op deze plaats moge een woord van dank geuit worden voor de wijze, waarop onze zusters voor Maatschappe lijk Werk zich van haar mooie, maar moeilijke taak kwij ten. Zij hebben er met succes naar gestreefd op een Ne- VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. 1) H.A.V.O. Haagse vereniging tot de behartiging van de belangen van onvolwaardigen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 506