I Ij 1 37 3 In de tandheelkundige afdeling hadden 1 705 behan delingen plaats ten behoeve van in de Gemeentezieken huizen opgenomen patiënten en 871 behandelingen ten behoeve van patiënten, gezonden door de Gemeente lijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Ten behoeve van de in de Gemeenteziekenhuizen op genomen patiënten bedroeg het aantal cystoscopieën, rectoscopieën en verdere behandelingen onderscheiden lijk 224, 138 en 92; voor buitenpatiënten waren deze getallen onderscheidenlijk 216, 43 en 2 135. li derlandse manier een oplossing te zoeken voor de be hoeften van onze Nederlandse zieken. Op het gebied van de opleiding is een grote activiteit ontwikkeld. De verpleegstersopleiding werd verder ge ïntensiveerd volgens de vastgestelde plannen. Met volle medewerking van de hoofd- en leidinggevende verpleeg sters hebben wij een begin kunnen maken met de doel bewuste verweving van de clinische en de „leerzaal”- opleiding der leerlingen. Het onderwijs in de do?uur voor de docenten werd voortgezet. In verband met de verpleegstersopleiding onderhiel den wij een levendig contact met het buitenland. Een uitgebreide Belgische delegatie uit opleidingskringen bezocht onze ziekenhuizen, terwijl Canadese, Ameri kaanse en Engelse experts zich in het ziekenhuis Zuid- wal op de hoogte stelden van de wijze, waarop hier de opleiding werd ter hand genomen. Ofschoon wij overtuigd zijn, dat voor de opleiding van onze zusters een eigen Nederlandse methode ge volgd dient te worden, geeft het buitenlandse contact toch steeds een verfrissende zienswijze en nieuwe aan knopingspunten. Voor het diploma Ziekenverpleging slaagden 51 leer- ling-verpleegsters en 5 leerling-verplegers; 40 zusters behaalden de aantekening voor Kraamverpleging. In het jaar 1951 hadden in de operatiekamer 3 984 behandelingen plaats, te weten 3 176 operaties ten be hoeve van in het ziekenhuis Zuidwal opgenomen pa tiënten en 808 operaties ten behoeve van buitenpatiën ten. Het aantal gipsverbanden heeft 488 bedragen (bin- nenpatiënten 469, buitenpatiënten 19). Onder de operaties kwamen voor: appendectomie 551, hernia en hydrocèle 469, maag 223, thoracotomie 14, milt 9, darm en rectum 116, lever en galwegen 198, uterus, salpingen, ovaria en vagina 8, laparotomie 70, nier, blaas, urethra, prostaat 114, genitalia masc. 128, mamma 35, beenderen en gewrichten 408, zenuwstelsel 14, varices, vaten, varicocèle 86, spieren en pezen 63, mondholte 14, lymphklieren 3, oog, oor, neus, keel 75, struma 32, huid, onderhuids celweefsel 162, thoraco- plastiek 1, amputatie, exarticulatie 30, snaarextensie 122, diversen 231. In de keel-, neus- en oorheelkundige afdeling bedroeg het aantal consulten 17 589, het aantal nieuwe patiënten 2 015. Bijzondere operatieve verrichtingenparacentese 271 oorpoliepextractie 36, mastoïdoperatie 10, radicaal- operatie 16, behoudende radicaaloperatie 2, Wildese incisie 2, hersenpunctie 3, hersenabsces openen 1, sinus operatie 3, retroauriculairabsces 2, adenotomie 145, tonsillo adenotomie (Sluder) 317, tonsillectomiaduplex in locaal anaesthesie 282, tonsillectomia duplex adenotomie in locaal anaesthesie 212, tonsillectomia duplex locaal a chaud-a tiède 10, tonsillectomia duplex in narcose 16, tonsillectomia duplex adenotomie in narcose 20, peritonsillairabsces incisie 31, stemband- poliepextractie 11directe laryngoscopie 12, oesopha- goscopie 69, extractie corpora aliena oor 1, extractie corpora aliena larynx 1extractie corpora aliena bron chus 4, extractie corpora aliena neus 4, extractie corpora aliena oesophagus 14, proefexcisie oor 1, proefexcisie pharynx 4, proefexcisie neus 1, proefexcisie larynx 28, lipiodolvulling bronchiaalboom 91bronchoscopie (4- proefexcisie) 137, radium inbrengen 18, neuspoliep ex tractie 77, choanaalpoliep extractie 1tumor neus 1Bel- locq’se tamponnade 21ethmoid operatie 2, arbita absces 1sinus frontalis operatie uitwendig 3, sinus frontalis ope ratie inwendig 36, Caldwell Luc operatie 25, bovenkaak cyste 1, primaire kaakpunctie positief 139, primaire kaakpunctie negatief 235, kaakvenster 11, cristotomie 1, septum resectie 105, conchotomie 5, concha cauteri- satie 28, neusfractuur behandelen 11, electro-coagulatie 1, speekselsteen verwijderen 2, speekseiklier verwijde ren 3, laryngofissuur met stembandexstirpatie 2, ather- oomcyste oor 2, proefexcisie palatum 1, operatie vol gens Toti 3, audiogram 56. In het verslagjaar heeft het aantal bloedtrans fusies 2 144 bedragen. Overzicht van het aantal onderzoekingen enz., ge durende het jaar 1951 verricht in het pathologisch la boratorium. Bacteriologische en serologische onderzoekingen. De reactie van Wassermann werd 16231 maal verricht, van Meinicke 16231 maal, van Müller 16231 maal, van Kahn 16231 maal. De Cardioli- pinereactie werd 11425 maal verricht, de benzoë- reactie 320 maal, de Goudsolreactie 499 maal, de Rosetest 34 maal. De rhesusfactor werd 2026 maal bepaald. De Coombstest werd 29 maal verricht, de Rhesus antilichamen 34 maal. De bloedgroepen werden 1766 maal bepaald. De reactie van Wein berg werd 14 maal verricht, de complementsbin- dingsreactie op gonorrhoe 30 maal, de heterophile antilichamen reactie 157 maal, de koude agglutina tie 18 maal. Op diphtheriebacillen werd 3754 maal onder zocht, op tuberkelbacillen (microscopisch) 4232 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. a. Tandheelkundige afdeling. Urologische afdeling. OperaHeve behandelingen. Keel-, neus- en oorheelkundige afdeling. Bloedtransfusies. Laboratoria.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 507