1 B i 42 Stichting „Maria Immaculata" voor geestelijk minder volwaardigen)secretariaat: Regentesselaan 30, Rijs wijk (Z.H.). Op 31 December 1951 stonden in de registers van het bureau ingeschreven 1 149 zorggevallen, tegen 891 in het jaar 1950. Door leden van het bureau werden 1 579 huisbe zoeken afgelegd; 1 076 personen bezochten het spreek uur van de sociale werksters, terwijl op het spreekuur van de psychiater 269 personen verschenen. Door de bijzondere bemiddeling van het Geweste lijk Arbeidsbureau werden verscheidene mindervalide arbeidskrachten in het arbeidsproces ingeschakeld. In totaal werden 184 personen ingeschreven; 152 kwamen voor plaatsing in aanmerking. Bureau Kerkelijke Gezinszorg, Beeklaan 389. Met rond 2 300 gezinnen was één of meermalen (gemiddeld 3 X per jaar) contact, doordat de sociale werksters huisbezoeken deden ofwel de betreffenden zich op de spreekuren vervoegden. Hulpverlening geschiedde door persoonlijke be moeiing en door bemiddeling bij of in samenwerking met andere kerkelijke of sociale instelingen. Aan het bureau werden dit jaar 12 sociale werksters, 3 bureaukrachten en enkele volontaires verbonden. Via de actie „Vacantievreugd voor Stadsjeugd” wer den 250 kinderen om sociale redenen naar buiten ge zonden in de zomervacantie, gedurende 2 (soms 4) weken. In pleeggezinnen logeerden 180 kinderen, de overigen in vacantiekampen in Okkenbroek. Katholiek Bureau voor Huwelijksvoorlichting, Lange Lombardstraat 35. Door de geestelijke leiders werden in dit jaar 146 gevallen behandeld, waarvan 15 schriftelijk. Het aantal was 10 meer dan vorig jaar. De personen, die advies kwamen vragen, kunnen als volgt worden gegroepeerd 62 heren, 68 dames, 8 echtparen, 8 verloofde paren. 92 100 40 34 32 28 326 Afdeling 's-Gravenhage van de Nederlandse Vereniging Sociale Zorg voor Mindervaliden, A(ctio) V(incit) O(mnia), secretariaat: Pomonaplein 73. De ontwikkeling van de sociale gedachten in het maat schappelijk leven, heeft er tenslotte ook toe geleid de naam der vereniging te wijzigen .De enigszins pijn lijk aandoende benaming„onvolwaardigen”is vervallen. Op 31 December 1951 stonden 397 mindervaliden ingeschreven. De officiële opening van de werkplaats voor minder validen had op 27 Februari plaats45 personen vonden er werk in het verslagjaar. Het aantal leden der vereniging bedroeg ultimo December 1951 187. De rekening over 1951 vertoonde een overschot van ƒ600,43. Er waren in totaal 124 leerlingen voor de avond- verzorging nazorg-onderwijs aan oud-leerlingen van b.l.o.-scholen ingeschreven op 31 December 1951. Het aantal pupillen van de voogdij-afdeling steeg van 107 op 1 Januari tot 112 op 31 December 1951; 34 pupillen werden ook in dit verslagjaar verzorgd in gezinnen, terwijl de overigen over de onderscheidene jeugdtehuizen waren verdeeld. De vereniging ontving van de Gemeente een sub sidie van ƒ86.236,07. s-Gravenhaagsche Vereniging „Dr Schroeder van der Kolk", secretariaatRoggeveenstraat 2. Op 31 December 1951 waren de hierna volgende aantallen geesteszieken en zwakzinnigen werkzaam in de werkinrichting en elders. (Scheiding van beide categorieën kon door gebrek aan ruimte nog niet ge heel worden ingevoerd.) Werkinrichting voor mannen Werkinrichting voor vrouwen Werkinrichting voor jongens Werkinrichting voor meisjes Gem. Plantsoenen Arbeidstherapie in gestichten e.a. Totaal aantal Consultatiebureau voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden, Bleyenburg 33. Begin November 1951 werd het bureau overgebracht van het pand Jozef Israëlslaan 56 naar het Bleyenburg. Het bureau nam 187 nieuwe gevallen in behande ling in 1951. Er meldden zich 123 vrouwen, 48 mannen en 16 echtparen. Van de vrouwen waren er 101 gehuwd en 22 onge huwd; van de mannen 42 gehuwd en 6 ongehuwd. Wat de beroepen betreft waren de vrouwen overwegend huisvrouwen, de mannen voornamelijk ambtenaren en kantoorbedienden, geschoolde en ongeschoolde arbei ders. De moeilijkheden waren in 108 gevallen huwelijks moeilijkheden, terwijl in de overige gevallen levens moeilijkheden van velerlei aard aanleiding waren voor een bezoek. Aan het eind van het verslagjaar waren nog 23 ge vallen in behandeling. Het saldotekort van de rekening over 1951 was 1.778,05. Rooms-Katholiek Bureau voor Gezinsmoeilijkheden, Nieuwstraat 23. Het aantal bezoeken, van 1 Januari tot 31 December 1951 aan het bureau gebracht, bedroeg 127. Vrijwel de meeste problemen werden in gunstige zin opgelost. De onkosten, welke voor de administratie en voor het onderhoud van het zittingslokaal moesten worden gemaakt, werden bestreden uit de jaarlijkse vaste bij drage ad 600,van de Bijzondere Raad der Sint- Vincentiusvereniging. >S Hulp bij Levens- en Gezinsmoeilijkheden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 50