I 37 II - 6 tet b ziekenfondspatiënten: 106 behandelingen, 3de-klasse- patiënten: 58 behandelingen, particuliere patiënten: 24 behandelingen. I d. Diathermiebestralingen. Totaal aantal bestralingen 14 424, totaal aantal minuten 281 550. Deze bestralingen werden verricht ten behoeve van: ziekenfondspatiënten: 12 929 bestralingen gedurende 252 490 minuten, particuliere patiënten720 bestra lingen gedurende 13 855 minuten, R.V.B.-patiënten: 164 bestralingen gedurende 3 300 minuten, patiënten, gezonden door de Gemeentelijke Geneeskundige en Ge zondheidsdienst: 152 bestralingen gedurende 2 950 minuten, personeelsleden: 179 bestralingen gedurende 3 425 minuten, 3de-klasse-patiënten270 bestralingen gedurende 5 330 minuten, 2de-klasse-patiënten10 be stralingen gedurende 200 minuten. e. Hoogtezonbestralingen. Totaal aantal bestralingen 3 785, totaal aantal minuten 63 354. Deze bestralingen werden verricht ten behoeve van ziekenfondspatiënten: 3 541 bestralingen gedurende 59 096 minuten, particuliere patiënten130 bestralingen gedurende 2 337 minuten, 3de-klasse-patiënten24 be stralingen gedurende 423 minuten, patiënten, gezonden door de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst: 12 bestralingen gedurende 168 minuten, perso neelsleden: 78 bestralingen gedurende 1 330 minuten. I'; Per 15 April 1951 werden nieuwe tarieven ingevoerd voor Röntgenonderzoeken ten behoeve van patiënten der 1ste en 2de klasse, alsmede voor niet-opgenomen particuliere patiënten, overeenkomstig de „Prijzenbe- schikking Röntgentarieven 1950". De per 1 Januari 1951 geldende verpleegtarieven ƒ15,50 per dag voor de 1ste klasse, 10,50 per dag voor de 2de klasse, ƒ8,50 per dag voor de 3de klasse, ƒ9,60 per dag voor de 3de klasse voor rekening van Rijk, Provincie, Gemeente en de ziekenfondsen, werden met ingang van 27 Februari 1951 verhoogd en gebracht op ƒ17,per dag voor de 1 ste klasse, 12,per dag voor de 2de klasse, 9,60 per dag voor de 3de klasse. Voor de verpleging in de 3de klasse voor rekening van Rijk, Provincie, Gemeente en van de ziekenfondsen (voor de verp/icAz-verzekerden) werd het tarief met ingang van 19 Maart 1951 bepaald op 10,35 per dag en voor de vri/wi/Zig-verzekerden van de ziekenfondsen met ingang van 1 Mei 1951 eveneens opƒl0,35 per dag. Met ingang van 17 Juli 1951 werden de tarieven nogmaals gewijzigd en vastgesteld op17,75 per dag voor de 1ste klasse, 12,75 per dag voor de 2de klasse, 10,35 per dag voor de 3de klasse, ook voor rekening van Rijk, Provincie, Gemeente en de ziekenfondsen (zowel voor verplicht- als voor vrijwillig-verzekerden). Met ingang van 17 Juli 1951 werd voor normale be vallingen, voor verloskundige hulp met verpleging van moeder en kind, uitsluitend voor de 3de klasse, het vol gende tarief ingevoerdƒ130,in totaal bij de geboorte van één kind, 145,in totaal bij de geboorte van twee of meer kinderen en 115,in totaal indien de kraamvrouw geen levend of levensvatbaar kind ter wereld brengt. V. HUISHOUDELIJKE, ADMINISTRATIEVE, TECHNISCHE EN ECONOMISCHE DIENST. Mejuffrouw Van Rhijn vertrok als hoofd van de Huishoudelijke dienst, na enkele decennia haar plicht met grote ernst en milde menselijkheid te hebben ver vuld. Zij werd vervangen door Zuster Pels. Op administratief-economisch gebied werden belang rijke reorganisaties ingevoerd, welke een grote vooruit gang zullen blijken te zijn bij het verkrijgen van finan- ciël inzicht in het ziekenhuis. Van 1 Januari 1951 af wordt de hoofdboekhouding gevoerd volgens de beginselen van de moderne bedrijfs administratie, waardoor uit de boekhouding de resul taten van de diverse onderdelen direct blijken. Bij de beoordeling van het nadelig saldo dient het volgende in aanmerking te worden genomen Door de Gemeenteziekenhuizen worden verschillen de taken verricht, die niet tot die van een ziekenhuis in engere zin behoren. Het betreft hier verrichtingen, welke een algemeen belang of de volksgezondheid dienen, t.w.: „Eerste hulpverlening", „Opleidingen" en „Maatschappelijk Werk”. Het is goed, dat thans afzonderlijk de kosten hiervan tot uitdrukking komen. c. Contact-therapie. Totaal aantal behandelingen 215. Deze behandelingen werden verricht ten behoeve van: ziekenfondspatiënten: 155 behandelingen, 3de-klasse- patiënten: 17 behandelingen, particuliere patiënten: 35 behandelingen, klasse-patiënten: 5 behandelingen, personeelsleden: 3 behandelingen. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. over het Afdelingen. Verpleegden. Totaal. 5 174 146 275 Niet- verpleegden. 16 599 14 813 33 331 2 394 16 559 4 925 2 596 17 704 8 020 1 707 10611 4 281 6 675 886 1 753 875 356 454 1 042 438 196 60 10 611 4 281 6 675 2 639 875 16 599 i 14813 33 687 i 2 848 17 601 4 925 2 596 18 142 8 216 1 767 I 141 101 het aantal poliklinische behandelingen Overzicht van jaar 1951. I 5.' Chirurgie Ongevallen R.V.B Orthopaedic Urologie Keel-, neus- en oorziekten Gynaecologie Obstetrie Dermatologie Neurologie Psychiatrie Interne ziekten: Dr H. van Wely Dr C. L. de Jongh Dr G. Blomhert Tandheelkunde Oogheelkunde s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 510