I 37 KT 8 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. verpleeg- Art. rond 530.500,— Art. 17.400,— verpleeg- Art. rond 522.600,— Art. 5.100, 14.200,— 8.600,— hoger dan in 1950. 20.650,— 14 6.270,— 170,— 2.500,— 1.170 Het nadelige saldo bedroeg over 1951 ƒ2.071.240,96 of 122.436,05 minder dan in 1950. Het aantal verpleegdagen bedroeg in 1951 300 374 of 3 355 meer dan in 1950. V. „Huren” „Bijzondere baten vorige dienstjaren” Art. Art. Minder bracht op: „Bijzondere baten vorige dienstjaren” rond 492.800, 28.850,— 42.450,— 32.800,— 25.526,— 32.400,— 44.500,— 4.250,— 32.400,— 44.500,— 4.250,— rond De lasten waren rond 495.000,- Meer werd gevorderd voor: Art. I. „Exploitatiekosten” Art. III. „Onderhoudskosten” Art. IV. „Algemene Onkosten” Ast. V. „Renten” Art. VI. „Afschrijvingen" „Bijzondere lasten vo rige dienstjaren” Meer brachten op: I. „Opbrengst gelden” II. „Opbrengst poliklini sche afdelingen” Art. III. „Inhouding wegens ge not van emolumenten van het personeel” IV. „Bijzondere inkomsten” V. „Huren” De lasten waren rond 480.500,hoger dan in 1950. Meer werd gevorderd voor Art. I. „Exploitatiekosten” Art. III. „Onderhoudskosten” Art. IV. „Algemene Onkosten” Art. V. „Renten” Art. VI. „Afschrijvingen" Indien de „Bijzondere lasten” en „Bijzondere baten” van vorige dienstjaren ten laste of ten bate van de dienstjaren worden gebracht, waarop zij betrekking hebben, dan geeft het vergelijkend overzicht over 1950 en 1951 het volgende beeld: De baten over 1951 waren rond 614.900,— hoger dan in 1950. De belangrijk hogere opbrengst der verpleeggelden is het gevolg van de verhoging der verpleegtarieven. Onder de lasten geven de exploitatiekosten de be langrijkste stijging. Deze stijging wordt in de eerste plaats veroorzaakt door de salarissen, waarbij verwezen kan worden naar de 5 pCt. salarisverhoging per 15 Maart 1951, alsmede naar de verhoging der lonen van de vrouwelijke werklieden per 1 Januari 1951. Bovendien zijn diverse verbruiksartikelen belangrijk in prijs gestegen, waarbij gewezen kan worden op de post „brandstoffen”, welke met rond 50.000,en de post „voedingsmiddelen”, welke met rond 33.000, is gestegen. De totale kosten van het gehele ziekenhuis bedroegen per verpleegdag, inbegrepen huren, renten en afschrij vingen in 1951, 16,804. Zonder huren, renten en afschrijvingen, steeg dit be drag van 14,592 tot 15,544. Het kapitaal nam door uitbreiding toe met rond 774.000,In dit bedrag is rond 505.500, begrepen voor de gronden, de bouw en de inrichting van het paviljoen Stevinstraat. Minder werd gevorderd voor Art. II. „Huur van gebouwen en terreinen” Art. VII. „Oninbare vorderingen” De baten waren rond ƒ617,500,hoger dan in 1950. Meer brachten op I. „Opbrengst gelden” II. „Opbrengst poliklini sche afdelingen” Art. III. „Inhouding wegens ge not van emolumenten van het personeel” Art. IV. „Bijzondere inkomsten” Art. rond 348.500,— 28.800,— 45.200,— 32.800,— 25.500,— Minder werd gevorderd voor Art. II. „Huur van gebouwen en terreinen” Art. VII. „Oninbarevorderingen” VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. 9, 9, 5» >5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 518