I I 43 Het spreekuur van de medisch leider telde 94 ge vallen; 16 maal werd schriftelijk advies gegeven. Door gehuwden werd hier 84 maal advies gevraagd; vóór het huwelijk of niet in direct verband met het huwelijk 26 maal. De Blindenstichting (hulpverlening aan hulpbehoevende blinden), Louis Couperusplein 19. Het aantal periodiek ondersteunde blinden bedroeg op 31 December 1951 180. Van deze blinden wonen er 26 te ’s-Gravenhagede overigen zijn opgenomen in gestichten of wonen verspreid over het gehele land. Gedurende 1951 werd ƒ200.aan renteloze voor- Ned. R.K. Blindenbond St. Odilia, afdeling Den Haag, Weverslaan 21, Voorburg. Het ledenaantal onderging geen wijziging en bleef dus gehandhaafd op 48. Vele leden brachten hun vacan- tie weer door op het vacantieoord Drakenburgh te Hilversum. In samenwerking met de beide andere blindenbonden werd een naai- en kookcursus voor blinden georgani seerd, waaraan 6 van de damesleden hebben deelge nomen. „Pro Senectute”, Laan Copes van Cattenburch 48-50 en Van Stolkweg 23. Gedurende het verslagjaar waren in gebruik de beide tehuizen van de vereniging: „Huize Tony” en „Huize L.E. en E.F. Salomonson”, plaats biedende aan respec tievelijk 28 en 25 dames en heren. Oudeliedenzorg van de Sint-Vincentiusvereniging, West- einde 99. De woningen van de Switzar-Rademakerstichting waren in 1951 alle aan ouden van dagen verhuurd. Maatregelen werden genomen om enige woningen van de Stichting, het Genemanshofje, hun oorspron kelijke bestemming terug te geven. De ontvangsten bedroegen in 1951 4.557,60, de uitgaven 4.734,80. Voor gegevens betreffende blindenzorg vanwege de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen zij verwe zen naar het verslag van die Dienst. Kolffs' Blindenfonds werkverschaffing aan thuiszitten de blinden), Prinsegracht 59. In 1951 werd arbeid verschaft aan 18 thuiszittende blinden. De werkstukken, door deze blinden vervaar digd, werden bij een verkoping van de hand gedaan. De totale opbrengst van deze verkoping was ƒ2.313,04. Het financieel jaaroverzicht van het werkcomité meldde een voordelig saldo van 554,66. Vereniging tot instandhouding van de Blindenwerkinrich ting, Vondelstraat 6-12. De blindenwerkinrichting werd in 1866 in het leven geroepen en bestond in 1951 dus 85 jaar. Zoals bleek uit de exploitatierekening werd het boek jaar afgesloten met een tekort van 6.724,47. Voor uitvoerige gegevens wordt voorts verwezen naar het verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen. schotten verstrekt. Aan periodieke ondersteuningen werd in 1951 14.221,35 uitgegeven, aan onder steuningen voor éénmaal (voor aanschaffing geleide hond, kleding, enz.) ƒ390, Haagse Vereniging ter bevordering van consultatie bureaus voor moeilijke kinderen, secretariaat: Viviën- straat 35. Het medisch-paedagogisch bureau (Jozef Israëls- laan 56) stelde ook in 1951 zijn diensten hulpver lening aan kinderen bij aanpassingsmoeilijkheden in de ruimste zin van het woord beschikbaar voor een ieder, die deze diensten behoefde. De kosten werden be rekend naar draagkracht; het maken van winst werd uiteraard niet beoogd. In 1951 meldden zich voor onderzoek en/of behan deling 345 jongens en 158 meisjes. Op 31 December waren nog in onderzoek of behan deling 147 jongens en 61 meisjes. De exploitatierekening 1951 gaf een voordelig saldo te zien van 603,02. Omtrent de verzorging van ouden van dagen van Gemeentewege worden gegevens aangetroffen in het verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Be langen. Ned. Christelijke Blindenbond, afdeling Den Haag en omstreken, secretariaat: Cartesiusstraat 163. Er werden in 1951 enkele propaganda-avonden ge organiseerd, waaraan door verschillende Haagse koren en orkesten medewerking werd verleend. Voorts von den er voor de leden enkele excursies plaats. Voor de blinde damesleden werden lezingen op huishoudelijk gebied gehouden. Het verslag vermeldde geen leden aantal. Haagse Blindenvereniging, secretariaat: Monsterse- straat 10. Op 31 December 1951 telde de vereniging 106 leden. In het verslagjaar werden verscheidene lezingen voor de blinden en propaganda-avonden georganiseerd. Het museumbezoek werd dit jaar niet hervat. Vele jongeren maakten weer dankbaar gebruik van de geboden gelegenheid om een vacantie-weekend in Lunteren mee te maken. Zorg voor blinden. Zorg voor ouden van dagen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 51