b p F it 38 2 In de vorige verslagen werden de hoeveelheden be reide vloeistoffen niet vermeld. In 1951 bedroegen deze bereidingen 56.625 liter; benevens 9600 flessen gedestil leerd water all. De tendentie om de poeders zoveel mogelijk door tabletten te vervangen was ook in 1951 merkbaar. Steriele geneesmiddelen De afdeling sterilisatie maakte „fabriekmatig” een aanzienlijke hoeveelheid steriele geneesmiddelen gereed. Bereid werden 313 348 flesseri en ampullen injectie- vloeistoffen. Bovendien werd in September het „uitvul len” van penicilline zelf ter hand genomen; in vier maanden werden reeds 37 468 flesjes klaargemaakt. Ondanks de interne verbouwing die in 1948 en 1949 heeft plaats gevonden, waardoor een meer efficiënte in deling van het gebouw kon worden verkregen, bleek de gestaag toenemende productie opnieuw moeilijkheden te geven, zodat ten aanzien van bepaalde onderdelen van het werk de organische verdeling der werkzaam heden over de verschillende ruimten ten koste van de efficiency wederom geweld moest worden aangedaan. Ook de noodzakelijke vergroting van de magazijn- voorraad baarde veel zorg. Dank zij de hulp van diverse gemeentelijke bedrijven en diensten kon tijdelijk over voldoende ruimte worden beschikt. Het onderhoud werd evenwel, in afwachting van een definitieve verandering, tot het uiterste beperkt. Op 31 December 1951 bestond het personeel uit: 1 directeur, 1 adjunct-directeur, 1 apotheker C, 1 apo theker A, 1 administrateur B, 1 commies B, 1 technisch ambtenaar B, 1 magazijnmeester D, 1 hulpapotheker, 3 apothekersassistenten C, 14 apothekersassistenten B, 2 administratieve ambtenaren C, 1 analyst B, 1 techni cus, 1 opzichter B, 7 apothekersassistenten A, 4 ana- lysten A, 2 administratieve ambtenaren A, 1 portier B, 7 schrijvers, 2 eerste apotheekbedienden, 3 apotheek- bedienden, 1 chauffeur, 4 adspirant-apotheekbedienden, 1 jongmaatje-adspirant-apotheekbediende, 4 jong- maatjes-adspirant-monteurs, 1 eerste werkman, 11 apotheekknechten, 3 jongmaatjes-apotheekknechten en 2 werkvrouwen. Totaal 84 personen. In verband met de belangrijke taak, die een centraal orgaan als de Gemeenteapotheek juist in tijden van nood te vervullen kan hebben, werden over het alge meen vrij grote voorraden aangehouden. Opnieuw breidden de werkzaamheden op het gebied van de bloedtransfusiedienst zich uit zowel wat betreft het aantal flessen „zure glucose citraaf’-oplossing voor het opvangen en bewaren van bloed van donores als voor het gereedmaken van toedieningssystemen. On derstaand overzicht laat duidelijk deze toeneming zien. In het verslagjaar werden tevens nog 34 750 flessen steriele vloeistoffen voor uitsluitend uitwendig gebruik, 1 839 potten steriele zalf en 4 133 flessen steriele poeders klaargemaakt. De toeneming van de voorraad geneesmiddelen ge durende de laatste jaren stelt hoge eisen aan een goed functionnerende magazijndienst wat betreft opslag, plaatsruimte en snelle afgifte. Ook de uitbreiding van het aantal eigen bereidingen vraagt grotere opslag ruimte in verband met vermeerdering van de hiertoe benodigde grondstoffen. In de magazijnen zijn thans in totaal 10 man personeel werkzaam. Niet-steriele geneesmiddelen In het verslagjaar werden de navolgende hoeveel heden geneesmiddelen „fabriekmatig” bereid: Als gevolg van het uitbreken van een oorlog in Korea werd in Nederland een sterke neiging tot voorraad- vorming waargenomen, waardoor de prijs van grond stoffen en verbandartikelen aanmerkelijk steeg. De aankoop van extra voorraden van urgente genees- en verbandmiddelen, waartoe moest worden overge gaan, kon echter nog grotendeels tegen de oude prijs plaats vinden, enerzijds door afname van belangrijke hoeveelheden ineens, anderzijds als gevolg van de ge voerde inkooppolitiek. Bij de aankoop van grondstoffen wordt het principe gehuldigd, dat de Nederlandse industrie in de eerste plaats voor de leveranties in aanmerking komt, tenzij het prijsverschil met het buitenlands gelijk waardig pro duct zodanig is, dat het niet verantwoord zou zijn de aankoop hier te doen plaats vinden. I f Iw VERSLAG GEMEENTEAPOTHEEK. t 1951 1950 1949 1948 1946 1944 4 699 279 4 673 983 3 855 190 Tabletten Pillen Poeders Zetpillen Zalven en smeersels Poedermengsels Gebouwen. Personeel. 247 872 40 090 1 847 kg 2 497 kg 291 950 39 610 1 840 kg 2 240 kg Bloedtransfusiedienst. Magazijn. Fabricage Inkoop. 3 500 000 65 000 380 000 30 000 2 000 kg 2 450 kg 1 671 830 183 650 289 140 17 800 1 470 kg 1 130 kg 1 698 760 217 460 295 930 19 400 2 370 kg 250 kg 278 360 35 100 2 090 kg 1 850 kg I i ffl Ir

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 525