38 3 Het aantal geneesmiddelen, dat op identiteit, samen stelling en gehalte onderzocht werd, bedroeg 1 372. Het grootste deel van deze onderzoeken betrof aan te kopen geneesmiddelen, voor een deel gold het de controle van in de galenische afdeling bereide preparaten. Ook werd een aantal keren geneesmiddelen van twijfelachtige herkomst of samenstelling op verzoek van een arts of de pharmaceutische inspecteur van de Volksgezondheid onderzocht. Het aantal geneesmiddelen, dat afgekeurd werd, om dat de leverancier iets anders stuurde dan besteld werd, bedroeg vier; het waren: diphenylhydramine HC1 i.p.v. diphenhydramine HC1, racemisch amphetamine i.p.v. rechtsdraaiend amphetamine, citras natricus 5 aq. i.p.v. citras natricus 2 aq., oxydum hydrargyricum flavum i.p.v. oxydum hydrargyricum rubrum. 81 keer moest afkeuring plaats vinden omdat het aan geboden geneesmiddel niet voldeed aan de gestelde eisen. In een aantal gevallen gaf reeds het uiterlijk voor komen van de stof voldoende reden tot afkeuring: gele xylol, geel salpeterzuur, gele formaline, gele santonine, troebele trichlooraethyleen, troebele eucalyptus- en ci- tronel olie, vuile monochloorbenzol en door insecten aangevreten Bulgaarse belladonna-wortel. Wegens een te laag gehalte aan werkzaam bestand deel werden afgekeurd: natriumbromide, moeder- koorn en moederkoornextract, natriumsulfiet en na- triumbisulfiet, zoutzuur, natriumfluoresceinaat en ka- liumcarbonaat. Zoethoutpoeder en arabische gom be vatten te veel zand. Ook in het verslagjaar was de receptuur vanzelf sprekend weer de afdeling, die eigenlijk het hart van de apotheek is. Van hieruit werden van dag tot dag de tal loze geneesmiddelen voor aflevering naar de zieken huizen gereedgezet voorzover het de in de fabricage- afdelingen bereide preparaten betreft, dan wel bereid volgens de toch altijd nog zeer vele individuele voor schriften, die dagelijks binnenkomen. Om een indruk te geven van de hoeveelheid steriele geneesmiddelen, die op individueel voorschrift werden bereid, mogen de volgende cijfers dienen: 17 818 flessen- en ampullen-injectievloeistoffen, 1 456 flessen uitwendige steriele vloeistoffen, 1 490 potten steriele zalven en 181 flessen steriele poeders. Wegens ontoelaatbare onzuiverheden werden afge keurd: aceton, canadabalsem, broomkali, carbachol, kwikoxycyanide, methylrosaniline HC1, natrium- paraaminosalicylaat, melkzuur, menthol, dinatrium- phenylphosphaat, salicylzuur, cyclobarbital, butobar bital, glucose en colloidaal aluminiumhydroxyde. 124 keer voldeed het geleverde preparaat of het ge zonden monster niet geheel, maar waren de afwijkingen zo gering of zodanig, dat ze door een eenvoudige be werking verbeterd konden worden, zodat verwerking mogelijk was. Het bleek moeilijk goede ampullen te krijgen. Her haaldelijk moest afkeuring plaats vinden. Hetzelfde gold voor de onderdelen van de bloedtransfusie- systemen. Regelmatig werd een aantal infusievloeistoffen op steriliteit gecontroleerd met steeds bevredigende uit komsten. De verstrekking van de genees- en verbandmiddelen strekte zich uit over 18 ziekenhuizen en verpleeginrich tingen in Den Haag en Wassenaar met 1 098 081 ver- pleegdagen. In 16 ziekenhuizen omvatte deze verstrek king de volledige pharmaceutische verzorging van alle patiënten, terwijl in 2 kleine inrichtingen de levering zich beperkte tot de ziekenfonds- en stadspatiënten, als mede incidentele leveringen voor de particuliere pa tiënten. De volledige verzorging geschiedde vrijwel steeds tegen een gemiddeld tarief per verpleegdag, waarin alle kosten zijn opgenomen zowel voor geneesmiddelen en verbandstoffen als reagentia enz. Naast deze verzorging van de ziekenhuizen voorzag de Gemeenteapotheek de Gemeentelijke Geneeskun dige en Gezondheidsdienst, de verzorgingshuizen van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen, de gemeentelijke bedrijven en diensten alsmede het Nederlandse Roode Kruis van genees-, verbandmid delen en chemicaliën. Het aantal geneeskundige voorschriften tot verstrek king van geneesmiddelen bedroeg: In deze cijfers zijn niet begrepen de geneeskundige voorschriften tot verstrekking van verband. De aankoopwaarde van de afgeleverde geneesmidde len bedroeg ƒ928.951,08, waarvan 420.000,voor antibiotica, P.A.S., cortisone en cortrophine. De aan koopwaarde van de afgeleverde verbandmiddelen be droeg 266.505,46. De kosten per verpleegdag waren in het verslagjaar gemiddeld 1,12 voor geneesmiddelen en ƒ0,275 voor verbandmiddelen. VERSLAG GEMEENTEAPOTHEEK. dubbele 1) Haakampullen incl. afneemsysteem. Toedien ingssy sternen enkele 1951 1950 1949 1948 1947 1946 Flessen zure glucose citraat 6 270 5 390 3 234 2 609') 2 163') 2 174') Drienaald- systemen 873 440 221 1 308 861 1 275 698 1 380 475 1 173 868 1 035 312 720 858 i) 447 749 302 269 158 906 118 323 7 900 6 689 3 177 1) Na 1940 is een andere wijze van tellen gebruikt, die een naa schatting ten hoogste 10 pCt. hogere uitkomst geeft. 10681 7 994 2 751 1 537 1 348 864 Controle laboratorium. Receptuur. in 1951 tegenover 1950 1949 1948 1947 1942 Verstrekking genees- en verbandmiddelen. tegenover in 1937 631 845 1932 1927 1922 215 716 1917 1912

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 526