g 38 1950: 1949: 1948: 1947: 1946: 4 In verband met de sterk gestegen prijzen werd de aanschaffing van nieuwe boekwerken tot het allernood zakelijkste beperkt. Gezien het grote belang van tijd schriftliteratuur, verband houdende met de dynamische ontwikkeling der pharmaotherapie en biochemie, wer den de tijdschriftabonnementen zoveel mogelijk ver lengd. Het eigen literatuurdocumentatie-systeem, waar van in het vorig verslagjaar melding werd gemaakt, bleek een uitermate waardevol hulpmiddel voor het dagelijks werk en werd dan ook aan de hand van de Ook in 1951 bleven beide bestelwagens in dienst. Op 1 Juli van het jaar kwam een einde aan de gede centraliseerde afgifte van de genees- en verbandmidde len aan de zg. stadspatiënten. Doordat per 1 Januari de ouden van dagen, die uitkering ontvangen ingevolge de Noodwet Ouderdomsvoorziening automatisch ver plicht verzekerd werden, werd het aantal overgebleven stadspatiënten zo gering dat aan deze decentralisatie geen behoefte meer bestond. 314 375 64 307 45 10 211 29 116 52 (137) (742) 10) (166) 54) 17) (169) 29) 46) 82) Enerzijds door de toeneming van het aantal recepten en anderzijds door de verdergaande splitsingen, die noodzakelijk zijn om een inzicht te verkrijgen in de oorzaak van de nog steeds stijgende kosten der verstrek kingen, was uitbreiding van het administratief personeel noodzakelijk. Op deze afdeling zijn thans reeds 13 per sonen werkzaam. Mede in verband met de genoemde noodzaak om per afdeling van elk ziekenhuis over meer gegevens te beschikken aangaande de aard der verstrek kingen en de hiermede overeenkomende kostenfactoren, werd in het verslagjaar een diepgaande studie gemaakt van de wenselijkheid om over te gaan tot invoering van Door wegenaanleg werd verplaatsing van de assorti- mentstuin in het Zuiderpark noodzakelijk. In samen werking met de Dienst der Gemeenteplantsoenen wer den voorbereidingen getroffen voor de verplaatsing naar een terrein, deel uitmakende van de kwekerij in het Zuiderpark. Een begin van uitvoering van dit plan werd gemaakt. binnenkomende tijdschriftafleveringen nauwgezet bij gehouden. Er werden in het verslagjaar 491 uitleningen naar buiten verzorgd. 3 543 injectienaalden en 4 489 chirurgische instrumenten; 6 183 injectienaalden en 4 909 chirurgische instrumenten 5 263 injectienaalden en 4 794 chirurgische instrumenten 4 752 injectienaalden en 4 678 chirurgische instrumenten; 2 780 injectienaalden en 3 830 chirurgische instrumenten; Naast het normale onderhoud van het gebouw en de machines maakte de technische dienst een aantal bij zondere apparaten en instrumenten in eigen beheer, terwijl tevens aan enkele ziekenhuizen op verzoek tech nische adviezen werden gegeven op het gebied van het onderhoud van het instrumentarium. Evenals vorige jaren werd voor diverse ziekenhuizen onderhoudswerk van medisch instrumentarium ver richt. Er werden o.a. 1 792 injectienaalden geslepen en 2 885 chirurgische instrumenten geslepen en zonodig gerepareerd. In de vorige jaren bedroegen deze cijfers Voor de bloedtransfusiedienst werden bovendien nog 44 000 naalden geslepen. De overige onderzoekingen hadden betrekking op het aantonen of bepalen van geneesmiddelen in bloed, liquor en maaginhoud, de aanwezigheid van alcohol in bloed, abnormale bloedkleurstoffen en bloedstollings- factoren, phosphorlipoiden enz. Door een methodisch onderzoek over de scheiding van serumeiwitten door middel van electrophorese op papier werd deze methode voor het klinisch laborato rium geschikt gemaakt. Voor de laboratoria der zieken huizen werden regelmatig contrólebepalingen verricht; vele adviezen de methodiek betreffende werden ver strekt. Voor deze laboratoria werden 10 993 afleve ringen van reagentia en chemicaliën verzorgd. De gestadige groei der werkzaamheden van deze af deling maakte de aanstelling van een tweede biochemi cus noodzakelijk. Het aantal medisch-chemische onderzoekingen voor de ziekenhuizen bedroeg 2 865 (v. j. 1 968). Deze onder zoekingen hadden betrekking op Alkali en aardalkali metaal, bicarbo- v. j naat en chloride in bloed 1 498 maal (708) IJzer in bloedserum Eiwit in cerebrospinaalvocht Electrophorese van serumeiwitten Hormonen in urine Vitaminen in serum Fermenten Vergiftigingen (totaal) waaronder zware metalen en arsenicum barbituurzuurderivaten koolmonoxyde VERSLAG GEMEENTEAPOTHEEK. Geneeskruidentuin. r Bibliotheek en documentatie. Bezorging. Administratie. Technische dienst. Medisch-chemische afdeling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 527