38 5 Door uitbreiding steeg het kapitaal met rond ƒ24.000,terwijl de afschrijving rond ƒ12.600,be droeg. Per saldo vermeerderde het kapitaal derhalve een mechanische administratie op ponskaarten (I.B.M.- systeem). Hierbij is gebleken, dat bij vrijwel gelijk blijvende kosten de invoering van een dergelijk mecha nisch administratiesysteem een veelvoud aan gegevens van grote betrouwbaarheid zal kunnen leveren. Burge meester en Wethouders gaven dan ook hun goed keuring aan een desbetreffend voorstel, zodat voorbe reidingen konden worden getroffen om dit systeem per 1 Januari 1952 in te voeren. De directeur der Gemeenteapotheek, J. F. KOK. met 11 400,tot een bedrag van 148.780,Als gevolg van de vergroting van de voorraad en de stijging der prijzen liep de magazijn waarde op tot 1062 000, De uitgaven voor genees- en verbandmiddelen stegen t.o.v. 1950 met 133.000,De grotere voorraden en de prijsstijgingen, doch vooral de aanwijzing van de Gemeenteapotheek als bedrijf, waren oorzaak, dat de rentelast op 58.000,kwam tegenover 13.000,— van het vorig verslagjaar. VERSLAG GEMEENTEAPOTHEEK. Financieel overzicht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 528