van ƒ4.825,90. 44 Tehuis voor Meisjes van het Leger des Heils, Stille Veerkade 35. Een verslag over 1951 van de werkzaamheden werd niet ontvangen. Het Liefdewerk Kinderbescherming van de Sint- Vincen- tiusvereniging, Westeinde 99, had in 1951 de zorg voor 736 kinderen (tegen 782 in 1950); het aantal bedroeg op 31 December 1951 676. In gezinnen werden geplaatst 355 kinderen, in gestich ten 303op proef gesteld bij ouders werden 15 kinderen terwijl er 19 verbleven in het kinderhuis; 4 jongens gingen in militaire dienst. Vereniging „Juliana Kinderbewaarplaatsen"secretari aat: Alexander Gogelweg IE (Doggersbankstraat 5, Hoef kade 101 en Merwedestraat 1). Vereniging Tehuis voor Onbehuisden, DelaReyweg522. Zie hiervoor blz. 26. Ned. R.K. Centrale Vereniging ter Bescherming van Meisjes, afdeling ’s-Gravenhage, Scheveningseweg 33a. Op 31 December 1951 voerde de vereniging de voog dij over 287 pupillen en verzorgde zij 2 regerings- pupillen; er werden 27 nieuwe voogdijen aanvaard. In het kinderhuis „Maris Stella” verbleven in totaal 241 kinderen van 3 maanden tot 6 jaar (53 280 ver- pleegdagen); de 149 beschikbare bedjes waren het gehele jaar door bezet. In het St. Anna Paviljoen verbleven in 1951 in totaal 51 meisjes met 6 274 verpleegdagen. Hier werden 44 kinderen van 0-3 maanden verpleegd gedurende 2 904 verpleegdagen. Er werden 28 babies geboren. Het jaarverslag der vereniging bevatte geen finan cieel overzicht. Het aantal verpleegdagen beliep 254 670, waarvan in het gesticht aan de Koninginnegracht 6 633 verpleeg dagen. In 1951 bedroegen de ontvangsten 809.239,52 en de uitgaven ƒ799.636,30. Vereniging „Kindertoevlucht" (Haags Kindertehuis te B rum men), secretariaat: Delistraat 31. Alle plaatsen in Huize „Klein Engelenburg” te Brummen waren ook in 1951 het gehele jaar bezet. Er kwamen 65 kinderen binnen en er vertrokken 67 kinderen. Het aantal verpleegdagen bedroeg 37 414. De exploitatie over 1951 sloot met een nadelig saldo Vereniging „De Opstanding en het Leven", secretariaat: Perenstraat 161(Het bureau is gevestigd aan de Laurens Reaelstraat 8.) In het meisjestehuis waren in 1951 opgenomen 23 meisjes met een aantal van 6 232 verpleegdagen. Het werk van Vrij Patronaat (toezicht op minder jarigen soms ook op meerderjarigen die door huiselijke omstandigheden of door eigen verkeerd ge drag wel niet met de justitie in aanraking behoeven te komen, maar toch dringend toezicht behoeven) werd voortgezet. In 46 gezinnen had de vereniging 83 kin deren onder Vrij Patronaat. Financiële gegevens werden niet verstrekt. Vereniging Vluchtheuvel" Christelijk tehuis voor voor kinderen), Scheveningen, secretariaat: Acacia- straat 54. De vereniging bestond op 22 Mei 1951 35 jaar. In het verslagjaar werden 98 kinderen verzorgd, gedurende 8 475 verpleegdagen. De leeftijd van de kinderen varieerde van 2 tot 14 jaar. Het nadelig saldo 1951 was ƒ365,60. Zorg voor ongehuwde moeders, meisjes, verwaar loosden en zwervers; bescherming van kinderen. Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming, afdeling Den Haag, secretariaat: Van Alkemadelaan 570. De vereniging verleende in 1951 practische, financi ële en morele steun aan ongehuwde moeders en haar kinderen. Met ingang van 1 Juni 1951 werd een oud- sociale werkster, tegen een maandelijkse vergoeding, belast met het huisbezoek. Van de genoemde datum af tot het eind van het verslagjaar werden 54 gevallen in behandeling genomen; 22 van de bezochte vrouwen leefden in concubinaat. Het aantal leden der vereniging bedroeg aan het eind van het verslagjaar 81. Christelijke Vereniging „Zedenopbouw"afdeling ’s-Gra- venhage, secretariaat: Veenendaalkade 544. Het practische werk der vereniging door middel van het „Bureau tot onderzoek Vaderschap” en van „Ons Thuis”, Celebesstraat 63, werd in 1951 met vrucht voortgezet. Het aantal personen, met wie contact werd onder houden, was 830. Aan ongehuwde moeders werden 431 bezoeken gebracht. Het aantal nieuwe vaderschapszaken be droeg 143. In „Ons Thuis” werden 17 meisjes opgenomen; het aantal verpleegdagen bedroeg 4 287. De resultatenrekening wees een nadelig saldo aan van 6.528,32. Fonds van Liefdadigheid voor Rooms-Katholieken, ge sticht Schiefbaan-Hovius, Loosduinseweg 529. Er werden geen gegevens verkregen over 1951. Federatie van Samenwerkende Instellingen Kinderbe scherming, Prinsestraat 57. Het aantal aangesloten instellingen bedroeg aan het eind van het verslagjaar 35. De cursussen kinderbescherming vonden regelmatig voortgang. Het aantal geslaagden van de prechris telijke cursussen bedroeg 18. Voor de R.K.-opleidingen werden dit jaar geen examens afgenomen. Kinderbewaarplaalsen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 52