391 5. HET SCHOOL-SOCIALE WERK. 2 PAEDAGOGISCH CENTRUM. De vier tweejarige cursussen voor onderwijsvernieu wing, die in 1950 werden begonnen, zijn in het verslag jaar voortgezet. De opzet van deze cursussen is gelei delijk voor deze gemeente de beschikking te verkrijgen over voldoende leerkrachten, die bereid en in staat zijn aan openbare vernieuwingsscholen les te geven. Ruim 90 leerkrachten van het openbaar lager onder wijs nemen aan deze cursussen deel. Voor de aanvang van het schooljaar 1951/1952 zijn ter bevordering van het verstandelijk lezen 2 werkgroe pen georganiseerd om te trachten met het materiaal van de bekende Methode Hoogeveen tot globaal lezen te komen. Hiervoor gaf zich een 70-tal onderwijzeressen op. Ongeveer 1 600 kinderen zijn bij dit experiment betrokken. 7. 8. 9. In 1951 werden de volgende bouwplannen behandeld 17-klassige school aan de Baambruggestraat Herbouwplan Grotius-Lyceum 17-klassige school Beatrijsstraat; 8-klassige kleuterschool aan de Maarsbergenstraat, later gebouwd aan het Dalton-plantsoen 4 klassen uitbreiding openbare lagere school Gal vani straat Herbouw school voor b.l.o. aan de Hooftskade; 4 klassen uitbreiding openbare lagere school Rijslag; 27-klassige school aan de Pieter Langendijkstraat; 12-klassige school aan de Van Diepenburchstraat. Dit in September 1950 aangevangen werk heeft reeds in 1951 bewezen in een dringende behoefte te voorzien. Niet minder dan 329 kinderen (217 jongens en 112 meisjes) werden naar de school-sociale werkster ver wezen, t.w.: van de openbare scholen van de R.K. scholen van de P. Chr. scholen van de neutrale scholen 107 17 In de Practijkcursus voor het Eerste Leerjaar werd een opzet gemaakt voor het werken met leerstofkernen en het werken in losser klasseverband in het eerste leer jaar. De belangstelling was zo groot, dat voor de drie richtingen in het onderwijs elk een aparte cursus moest worden gevormd. Zo veel mogelijk werden leiders van eigen richting ingeschakeld. Het aantal deelnemers be droeg 120, waarvan ca. 80 het werk in practijk brengen. Ongeveer 2 500 kinderen zijn hierbij betrokken. Bij het landelijk v.g.l.o.-experiment is het Paedago gisch Centrum ten nauwste betrokken. Gestreefd wordt naar het samenstellen van een wetenschappelijk verant woord leerplan voor het v.g.l.o. Het ontworpen leerplan zal door middel van een experiment, waaraan de Haag se v.g.l.o.-scholen door middel van het Paedagogisch Centrum deelnemen, aan de practijk worden getoetst. Speciale aandacht werd dit jaar gewijd aan de ver schillende aspecten van de kinderlijke expressie als middel tot ontplooiing van de persoonlijkheid. In het Theater Seinpost werd op 23 Mei een Onderwijsdag ge organiseerd voor 700 leerkrachten, waarop dit onder werp in het centrum van de aandacht werd geplaatst. Daaraan werd verbonden de in het Gemeentemuseum gehouden tentoonstelling „Kinderen uiten zich”, die ruim 6 500 bezoekers trok. Tijdens deze expositie zijn enkele lezingen gehouden, die door circa 900 belang stellenden werden bijgewoond. Voorts was er op deze tentoonstelling een klasje, waar onder leiding van en kele leerkrachten op de Woensdag-, Zaterdag- en Zon dagmiddagen werd getekend, geschilderd en geboet seerd. Tenslotte is een cursus in kleuterzang en kleuterspel onder auspiciën van het Paedagogisch Centrum geor ganiseerd voor de onderwijzeressen van het voorberei dend onderwijs en de laagste klassen van het gewoon lager onderwijs. Hieraan namen 94 onderwijzeressen van het openbaar en het bijzonder onderwijs deel. De besprekingen met de leerkrachten van een aantal openbare en bijzondere scholen, waarbij getracht wordt in onderling overleg te komen tot een systematische vernieuwing, ook in de hogere leerjaren, vonden gere geld voortgang. Ook met de directrices en leerkrachten van nijver heidsscholen voor meisjes werden de besprekingen voortgezet, waarbij een takensysteem wordt uitgewerkt, waarin nieuwere opvattingen omtrent leerstofindeling tot uiting komen. Deze commissie hield in het verslagjaar vier verga deringen en verder enige bijeenkomsten van de sub commissie voor het examen diploma Veilig Verkeer. Eind Januari trad de heer F. A. Beijlsmit uit de com missie. Hij werd vervangen door de heer J. v. d. Poel. Verder traden in de loop van het jaar nog als lid af de heren P. Paul en J. Hommes. De voorzitter, de heer W. Boer, werd op 7 December vervangen door de nieuwe gemeentelijke inspecteur, de heer Drs K. Rijsdorp. Aan het einde van het jaar bestond de commissie derhalve uit de volgende personen: Drs K. Rijsdorp, voorzitter; A. W. F. Sprink, secretaris; Mej. I. A. Anrae; J. H. Klijzing; A. Th. v. d. Wart; Dr J. van Ijzeren; Dr J. W. B. v. d. Stigchel; J. P. Blom; C. Niermeijer Jr; J. v. d. PoelW. Mullens. De subcommissie voor de verkeersexamens bestond uit de heren Klijzing, Van der Poel, Van der Wart en Blom. Aan het schriftelijk gedeelte namen 1 875 leer lingen deel, van welk aantal er 1 254 het diploma ver wierven. Dit was het toelatingsbewijs voor het prac- tische gedeelte, dat geheel onder leiding van de Ver keerspolitie stond. Voor dit practische gedeelte slaag den 547 candidaten. Op verschillende plaatsen werden „verkeersthermo- meters” aangebracht. Verder werden vrije schoolbri- gades ingesteld, een verkeersspel opgevoerd in het Zui- derpark en de verkeersfilm „Twee jongens en een auto” aangekocht. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 1. 2. 3. 4. 6. 1 12 Onderwijscommissie voor Veilig Verkeer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 533