391 73 SCHOOLBADEN. 457 Totaal 114.186 3 J voorzitter secretaris voorzitter secretaris voorzitter secretaris voorzitter secretaris voorzitter secretaris voorzitter secretaris Duinstraat 27 Escamplaan 55/57 Harstenhoekstraat 60 Hemsterhuisstraat 154 Jan van Goyenstraat 88 Julianastraat 40 (Lsd.) Nieuwe Havendwarsstraat 8 Noorderbeekdwarsstraat 194 Paets van Troostwijkstraat 85 Parallelweg 75 Spionkopstraat 13 Torenstraat 138 De Commissie van Toezicht op de Schoolbaden be stond in 1951 uit de volgende leden: de heer W. Boer, voorzitter, mej. A. C. de Lint, secretaresse, de heren J. W. F. H. Broeksma, G. J. Brouwer, A. Koert, C. G. A. Leyersapf, mej. A. M. Postema en mej. H. H. Sollewijn Gelpke. De voorzitter werd in verband met zijn pen- sionnering als Gemeentelijk inspecteur van het Onder wijs opgevolgd door de heer Drs K. Rijsdorp. Het hieronder vermelde overzicht bevat een opgave van de in dit jaar genomen baden, in- en buiten klasse- verband voorzitter secretaris voorzitter secretaris 17.847 1.062 646 3.495 29.624 30.998 8.198 13.623 5.576 274 22.513 457 6e afdelingJ. A. F. Zorn C. Feenstra W. Hoekwater A. J. van Hoewijk 7e afdeling: T. M. Weysenfeld G. van Steenbergen J. 1. Dees R. Derks L. Kiers 8e afdeling: C. D. Zaal E. de Zoeten A. J. Noordhoek B. Philipsen J. H. van Nielen van de schoolartsen (deze gevallen komen zowel van de openbare als van de bijzondere scholen) 119 van het Paedologisch Laboratorium, het Medisch- Paedagogisch Bureau, particuliere artsen en van andere instellingen De school-sociale werkster sprak op 8 ouderavonden van lagere scholen over haar werk, terwijl zij voorts haar werk toelichtte op zgn. contactmiddagen voor de sociale werksters van verschillende sociale wijkcentra. Op haar verzoek werd Mej. A. S. C. Eijsvoogel per 15 December 1951 wegens huwelijk uit haar betrekking van School-sociale werkster ontheven. Zij verliet dien tengevolge ook de Coördinatiecommissie. Verdere wij zigingen deden zich in de samenstelling van deze com missie niet voor. Er werd ongeveer éénmaal per 14 dagen een verga dering gehouden, waar die gevallen van opvoedings moeilijkheden werden behandeld, welke door de school- sociale werksters waren gesignaleerd, doch waarvan niet met zekerheid bekend was tot wier competentie de behandeling ervan behoorde. Het aantal van 8 commissiën tot wering van school verzuim bleef ook gedurende dit verslagjaar onveran derd. Zij waren aan het einde van het verslagjaar als volgt samengesteld: le afdeling: J. W. Schouten C. van Baarsel B. P. J. Leers K. J. Metman B. P. Klooster 2e afdeling: H. Neuteboom W. F. Smits W. F. J. Mineur G. J. Balk J. Teeuwen 3e afdeling: J. J. M. Roothaert M. Jansen J. Hoogbruin A. L. Lambrechtse 1 vacature tengevolge van het per 1 Sep tember 1951 aftreden van de heer Th. Meijer, die met ingang van vermelde da tum niet meer de bevoegdheid bezat, waar in hij tot lid werd benoemd. 4e afdeling: J. P. Breur B. v. d. Beek D. van Gelderen W. A. van Kesteren M. Venema 5e afdeling: G. C. L. J. Renardel de Lavalette J. J. Constant A. K. Vogel G. H. Beuker H. Romein 20.127 134.313 15.284 Aangezien Burgemeester en Wethouders de vastge stelde vergoeding voor de leden van de commissies per bijgewoonde vergadering, gezien de arbeid die de leden voor de uitoefening van hun taak verrichten, niet lan ger redelijk achtten, stelden zij de Raad voor deze ver goeding met ingang van 1 Januari 1951 te verhogen van 2,op 3,en de toelage aan de secretarissen, welke laatstelijk was vastgesteld op 150,per jaar, te bren gen op ƒ250,In zijn vergadering van 11 Juni 1951 heeft de Raad zich met het voorstel van Burgemeester en Wethouders verenigd en tegelijkertijd besloten het aantal leden per commissie te verminderen van 5 op 4. Deze laatste wijziging is eerst op 1 October 1952 inge gaan. 3.484 28.640 26.072 8.124 13.448 2.149 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Totaal 1) Geopend sedert 25 October 1951. Buiten klasse- verband 2.563 1.062 646 11 984 4.926 74 175 3.427 274 Haagse Coördinatiecommissie voor opvoedings moeilijkheden. Commissiën tot wering van schoolverzuim. In klasse- I j verband - j Z./1* j 16.985 5.528

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 534