391 Zwembaden. Totaal 188 302 4 JEUGDCONCERTEN. Voor mededelingen aangaande jeugdconcerten e.d. wordt verwezen naar hoofdstuk XIII van het verslag van de toestand der Gemeente ’s-Gravenhage. Voor mededelingen aangaande de verstrekking van voeding, kleding en schoeisel aan schoolkinderen zij verwezen naar het verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg. In zijn vergadering van 25 Juni 1951 besloot de Ge meenteraad over te gaan tot reorganisatie en centrali satie van de beeldprojectie bij het onderwijs. In verband met de belangrijke wijzigingen, die de foto- en projec- tietechniek de laatste jaren hebben ondergaan, werd be sloten het thans gevolgde systeem van glasdiapositieven te verlaten en over te gaan tot het gebruik van zgn. „kleinbeeldprojectors”, waarvoor filmbeeldjes worden gebruikt en filmstroken van 2040 beelden. Voor het beoogde doel zal een aantal kleinbeeldprojectors wor den aangeschaft, welke apparaten door tussenkomst van het Museum voor het Onderwijs op aanvrage aan de scholen, zowel openbare als bijzondere, met de gewens te filmstroken en/of filmbeelden worden uitgeleend. Dit heeft het voordeel, dat nu alle scholen bij toerbeurt over een projectie-apparaat kunnen beschikken. Behalve in het zwembad Zuiderpark en het gemeen telijk schoolkinderbad aan de Escamplaan werd ook dit jaar tevens in de particuliere overdekte zweminrich tingen „Mauritskade" en „De Regentes" zwemonder- richt gegeven. In het zwembad aan de Escamplaan vond bovendien het zgn. orthopaedisch schoolzwemmen plaats. Het volgende overzicht bevat opgave van de aantal len genomen baden. Zuiderpark Escamplaan Escamplaan (orthopaedisch) Mauritskade De Regentes OPENBAAR ONDERWIJS. ALGEMEEN. Op 13 Juli 1951 besloten Burgemeester en Wethou ders tot instelling van een Adviesraad voor het Open baar Onderwijs der Gemeente, van welke Raad de hiernavolgende personen deel uit gingen maken: Dr P. v. d. Meulen, A. van Dam, C. D. Zaal, Dr H. P. Th. van Lohuizen, J. W. Segaar, Mr H. D. Hofkes, D. A. P. Tieleman en W. van der Gevel. Aangezien Burgemeester en Wethouders het wense lijk achtten, dat zij ten aanzien van vraagstukken van meer algemene strekking met betrekking tot de verschil lende takken van het openbaar lager en voorbereidend lager onderwijs zouden kunnen worden voorgelicht GEMEENTELIJK MUSEUM VOOR HET ONDERWIJS Voor gegevens betreffende het Gemeentelijk Museum voor het Onderwijs moge worden verwezen naar het van dit Museum uitgaande jaarverslag. BELONINGEN EN EREBLIJKEN OPENBAAR EN BIJZONDER ONDERWIJS. Ten behoeve van de uitreiking van beloningen en ere- blijken aan leerlingen van het openbaar onderwijs werd in 1951 4.411,65 en aan leerlingen van het bijzonder onderwijs ƒ7.371,65 uitgegeven. De beloningen en ereblijken werden betrokken door bemiddeling van het Gemeentelijk Leermiddelenma gazijn. GEMEENTELIJKE SCHOOL- EN KINDER TUINEN. Voor gegevens inzake de gemeentelijke school- en kindertuinen wordt verwezen naar het door de Dienst voor School- en Kindertuinen uitgebrachte jaarverslag. De Engelse school telde in het verslagjaar gemiddeld ongeveer 50 leerlingen en had in het schoolgebouw Adriaan Goekooplaan 13 de beschikking over drie lo kalen. De Amerikaanse school ontruimde even voor de zomervacantie de bij haar in gebruik zijnde lokaliteit in de school A. Goekooplaan en was de verdere tijd van het verslagjaar gehuisvest in een benedenwoning aan de Stalpertstraat hoek Van Akenstraat. Zij telde eveneens ongeveer 50 leerlingen. De Franse school, die door ongeveer 30 leerlingen werd bezocht, was tot September ondergebracht in het gemeentelijk schoolgebouw Paulus Buysstraat 51 en werd met ingang van het schooljaar 1951/1952 overge plaatst naar lokaliteit in het gemeentelijk schoolgebouw Doornstraat 170. Aantallen genomen baden. 18912 35 911 4 202. 74 010 55 267 Voor gegevens omtrent het onderwijs aan zieke kin deren in de gemeente moge worden verwezen naar het door de Stichting „Onderwijsfonds voor zieke kin deren te ’s-Gravenhage” gepubliceerde verslag over het jaar 1951. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. zieke kinderen. Schoolkindervoeding, -kleding verstrekking. Beeld projectie bij het onderwijs. Schoolzwemmen. Adviesraad. Schoolparlemenf. Scholen met vreemde voertaal. Onderwijs aan en schoeisel-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 535