391 5 Overeenkomstig het rooster van aftreding traden op 1 Januari 1951 af als leden A. J. Koelemij, M. A. H. Kraa, P. J. A. Kuling, L. Oldenhuis en G. A. Oschatz, van wie de heer Oschatz werd herkozen. Op 31 December 1951 bestond de Ouderraad uit Mevr. A. Mioch-Smeenk, Mevr. D. Verheuzen-Donker en de heren W. A. van Deventer, L. J. Heres, A. A. Lambinon, A. L. van Neijhof, G. A. Oschatz, J. W. Peereboom, W. A. Schuling, J. W. Segaar, H. A. van der Velde, A. Vink en B. de Wolff. Er waren twee vaca tures. Het was het Gemeentebestuur gebleken, dat de leden van de Oudercommissies, waaruit de Ouderraad werd gekozen, de laatste jaren een verminderde belangstel ling voor de verkiezingen van de Raad toonden, het geen kan worden toegeschreven aan het grote aantal scholen, dat tot een bepaalde schoolwijk behoort. Hier door bestond niet in voldoende mate contact tussen de onderscheidene Oudercommissies in die wijken. Teneinde aan dit bezwaar tegemoet te komen, heeft het Gemeentebestuur op 27 Augustus 1951 besloten het aantal groepen, waarin de Oudercommissies wor den verdeeld, uit te breiden met 9 en te brengen van 6 op 15. Hierdoor wordt bereikt, dat elk van deze groepen slechts een betrekkelijk gering aantal Oudercommissies omvat en het contact tussen de Oudercommissies in de zelfde schoolgroep wordt vergemakkelijkt. Aan alle openbare scholen voor gewoon lager, voort gezet gewoon lager en uitgebreid lager onderwijs waren oudercommissiën verbonden, zodat werd voldaan aan de voorschriften van het Koninklijk Besluit van 24 Oc tober 1938, no. 374. Federatie van Vrijzinnig Protestanten gegeven lessen bedroeg 1 078 leerlingen op 32 scholen. Door een groeiende samenwerking tussen de hier- bovenbedoelde groepen kon in vele gevallen splitsing van de klassen van het godsdienstonderwijs worden voorkomen. Er wordt naar gestreefd dit onderwijs hoe langer hoe meer te doen geven door onderwijzers en onderwijzeres sen, die, na daartoe de bevoegdheid verworven te heb ben, vanwege de kerken opdracht ontvangen gods dienstlessen te geven aan leerlingen van hun eigen school. Aan de leerlingen van 35 scholen voor gewoon lager onderwijs, 3 scholen voor voortgezet gewoon lager on derwijs, 5 scholen voor uitgebreid lager onderwijs, als mede aan alle scholen voor buitengewoon lager onder wijs (behalve aan de Buitenschool Doomiksestraat en de Openluchtschool „Leyenburg”) werd binnen de schooltijden onderwijs in handenarbeid gegeven. Ter vergelijking diene de onderstaande opgave, waar in de gegevens over de laatste drie jaren zijn vermeld: door organen, samengesteld uit bij dat onderwijs werk zame leerkrachten, besloten zij op 13 Juli 1951 tot in stelling van een vergadering van hoofden van scholen en secretarissen der schoolvergadering, genaamd Schoolparlement. Dergelijke schoolparlementen wer den ingesteld voor het gemeentelijke kleuteronderwijs, het gemeentelijke gewoon lager onderwijs, het voortge zet gewoon lager onderwijs, het uitgebreid lager onder wijs en het buitengewoon lager onderwijs. Het godsdienstonderwijs op de openbare scholen voor lager onderwijs werd ook dit jaar verzorgd door de Hervormde Gemeente en door de Commissie voor Vrijzinnig godsdienstonderwijs, ingesteld door de Federatie van Vrijzinnig Protestanten te ’s-Gravenhage. Door de daartoe vanwege de Hervormde Gemeente aangestelde leerkrachten werd gedurende ongeveer 80 lesuren per week godsdienstonderwijs gegeven aan ongeveer 4 200 leerlingen. Het aantal leerlingen dat deelnam aan de vanwege de Op 29 Januari 1951 richtten Burgemeester en Wet houders een circulaire tot de hoofden van alle openbare onderwijsinrichtingen, waarin deze werden gemachtigd, onder bepaalde voorwaarden, kleine voorzieningen en reparaties aan schoolgebouwen of meubilair, onder ei gen beheer te doen uitvoeren en aan particulieren op te dragen. Deze volmacht werd bij wijze van proef gege ven en geldt voorlopig voor de tijd van één jaar. Voor aanschaffing en onderhoud van leermiddelen en schoolbibliotheken zijn de hieronder vermelde be dragen uitgegeven: VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Soort van scholen Totaal Ouderraad. Oudercommissiën. Handenarbeid, gegeven binnen de school tijden aan scholen voor: Uit de handel betrokken Geleverd door het Gem. Leermiddelen magazijn 26 3 4 9 27 3 5 9 35 3 5 10 1949 aantal scholen 1950 aantal scholen g. l.o. v.g.l.o. h. u.l.o. (m.)u.l.o. b.l.o. a.n.o. v.o. Handenarbeid. 1951 aantal scholen Godsdienstonderwijs. 105.349,55 2.301,30 5.883,61 24.838,30 14.638,64 15.890,54 27.920,38 Geringe en dagelijkse reparatiën aan school gebouwen. Leermiddelen en schoolbehoeften, schoolbibliotheken. Leermiddelen. ƒ27.661,77 542,27 1.635,48 10.564,21 6.650,11 8.354,59 19.371,22 Gewoon lager onderwijs Voortgezet gewoon lager onderwijs Uitgebreid lager onderwijs Buitengewoon lager onderwijs 77.687,78 1.759,03 4.248,13 14.274,09 8.078,53 7.535,95 8.549,16

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 536