391 l Schoolreizen. OPENBAAR GEWOON LAGER ONDERWIJS. KLEUTERONDERWIJS. 6 In 1951 hebben de leerlingen van 48 scholen voor ge woon, 2 scholen voor voortgezet gewoon en 8 scholen voor buitengewoon lager onderwijs schoolreizen ge maakt. De Gemeente heeft voor een bedrag van ƒ7.426,79 bijgedragen in de kosten van deze reizen. Bovendien is een aantal schoolreizen gemaakt, voor welke de Gemeente geen bijdrage in de kosten heeft verleend. Ter vergelijking volgt hieronder een staatje, vermel dend de gegevens aangaande de schoolreizen over de laatste drie jaren. Leerplan. Binnen het kader van het op 18 Februari 1949 vastge stelde (basis) leerplan wordt het onderwijs aan de scho len voor gewoon lager onderwijs gegeven overeenkom stig het „eigen leerplan" der desbetreffende school. Aantal scholen. Het aantal scholen bedroeg per 1 Januari 82. Op 27 Augustus werd de school Harmelenstraat 57 gesplitst in een A en een B school, waardoor het aantal scholen met één toenam. Oudercommissies. Teneinde een geregeld contact tussen de ouders der leerlingen enerzijds en de school anderzijds te bevorde ren en te verstevigen hebben Burgemeester en Wethou ders het wenselijk geoordeeld aan de openbare kleuter scholen oudercommissies te vormen. Zij stelden daar toe bij hun besluit van 10 Augustus 1951 een reglement voor deze commissies vast. Personeel. Op 1 Januari waren met inbegrip van de hoofden 210 onderwijzeressen in vaste dienst bij deze tak van onder wijs weikzaam. Het aantal tijdelijke onderwijzeressen en kwekelingen bedroeg onderscheidenlijk 51 en 46. Scholenbouw kleuteronderwijs. Voor de bouw van kleuterscholen werd ook dit jaar nög geen bouwvolume toegekend. Toch kon bij wijze van uitzondering in een enkel geval in schoolruimte bij het kleuteronderwijs worden voorzien. Tijdens de zgn. vrije periode (November 1950—Mei 1951) werd nl. een aanvang gemaakt met de bouw van een 6-klassig pavil joen aan de Voorthuizenstraat, dat in October 1951 in gebruik kon worden genomen. Voorts werd de kleuter school Escamplaan 65 in de loop van het verslagjaar weder voor het onderwijs ingericht. Weliswaar besloot de Raad dit jaar tot uitbreiding van de openbare kleu terschool aan de Van der Wijckstraat (Bezuidenhout) met 7 lokalen, doch helaas kon hier wegens het ont breken van de van het Rijk vereiste toestemming nog niet tot bouw worden overgegaan. Tenslotte zijn als gevolg van de bijzonder ongunstige omstandigheden, waarin het kleuteronderwijs zich nu reeds geruime tijd bevindt, zowel voor het openbaar als voor het bijzonder kleuteronderwijs, noodoplossingen aanvaard, zoals het gebruik maken van bijlokalen in kerken en verenigingsgebouwen, terwijl in andere ge vallen een gedeelte van woonhuizen kon worden ge huurd. 1.710,62 j Onderwijzend personeel. Burgemeester en Wethouders stelden dd. 30 Novem ber 1950 een nieuwe regeling vast voor de benoeming van onderwijzers en onderwijzeressen bij het lager on derwijs. Tot lid der Commissie van onderzoek naar de ge schiktheid van sollicitanten naar de betrekking van on- derwijzer(es) bij het openbaar gewoon en voortgezet gewoon lager onderwijs werden benoemd de heren H. Bezemer, J. F. Bouman, J. C. Hertog, I. M. Hoste, H. van Leeuwen, G. C. L. J. Renardel de Lavalette, G. J. J. van Ringelestein, A. Smink en P. v.d. Werf. De Com missie bezocht in 1951 102 sollicitanten, waarvan 10 buiten de Gemeente. 42 bezochte sollicitanten konden voor benoeming worden aanbevolen. Op 1 Januari waren, met inbegrip van de hoofden, 446 leerkrachten in vaste dienst bij deze tak van onder wijs werkzaam, terwijl 120 tijdelijke leerkrachten in vacatures werkzaam waren. Scholen en filiaalklassen. Het aantal scholen bedroeg op 1 Januari 36. Op 5 Maart werden de klassen, gevestigd Appelstraat 322 en Boylestraat 20 omgezet in zelfstandige scholen, waar door het aantal scholen met 2 toenam. Aan eerstge noemde school werden de filiaalklassen Parsifalstraat 34 en Scheveningselaan en aan laatstgenoemde school de filiaalklassen Cederstraat 29 en Abeelstraat 30 toe gevoegd. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Schoolbibliotheken. Totaal Soort van scholen b. 1. o. 343,87 352*31 I 1949 1950 1951 61 57 48 3.443,10 176,92 Uit de handel betrokken 1 1 2 Geleverd door het Gem. Leermiddelen magazijn Door de Gemeente bijgedragen. t 9 7 8 6.941,66 i 6.811,18 i 7.426,79 g. l.o. v.g.l.o. h. u.l.o. (m.)u.l.o. b.l.o. f 3.443,10 176,92 343,87 1.710,62 352,31 Aantallen scholen, waarvan de leerlingen schoolreizen maakten. g. 1. o. v. g. 1. o.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 537