391 7 Van de 42 aanvragen om medewerking krachtens ar tikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920, welke op 31 De cember 1950 nog in behandeling waren, zijn er 39 inge willigd en 3 ingetrokken. Onder de 39 verleende mede werkingen bevonden zich 2 medewerkingen tot stich ting van een nieuwe school, alsmede een groot aantal medewerkingen tot aanschaffing van leesboekjes in de nieuwe spelling ter vervanging van die in de oude spel ling. In 1950 is hiertoe de gelegenheid opengesteld. In 1951 kwamen 106 aanvragen binnen. Hiervan wer den er 80 ingewilligd, waaronder 1 tot stichting van een nieuwe school. Verder bevond zich ook onder deze 80 In de samenstelling van deze Commissie kwam ge durende het verslagjaar geen wijziging. Op 31 December 1951 bestond zij derhalve uit de heren Dr D. G. G. van Ringelestein, voorzitter, P. S. Duinker, plaatsvervangend voorzitter, D. van Raalten, secretaris; H. J. Osse en A. Verduyn, leden. Van 1 Maart tot de grote vacantie waren zgn. brug klassen ondergebracht bij de openbare school voor voortgezet gewoon lager onderwijs Linnaeusstraat 6 en bij de openbare lagere school B Weesperstraat 87. Deze klassen zijn bestemd voor leerlingen, die, na het door lopen van een „Maartschool” voor gewoon lager on derwijs, eerst in September d.a.v. op een school voor voortgezet onderwijs kunnen worden geplaatst. Voor de openbare scholen voor buitengewoon lager onderwijs werd les gegeven overeenkomstig het be staande leerplan, met uitzondering van de openbare buitenscholen, waarvoor met ingang van 18 April een nieuw leerplan werd vastgesteld. aanvragen een groot aantal om medewerking te ver lenen tot aanschaffing van leesboekjes in de nieuwe spelling ter vervanging van die in de oude. 12 aanvragen werden ingetrokken, 3 werden er geweigerd en 11 waren er op 31 December 1951 nog in behandeling. Ter voorbereiding van de benoeming van onderwij- zers(essen) werd op 14 December 1951 door Burge meester en Wethouders een Commissie van onderzoek sollicitanten ingesteld, bestaande uit 7 hoofden van openbare scholen voor b.l.o. Tot voorzitster-lid werd benoemd Mej. T. Langeraap, gemeentelijk inspectrice van het onderwijs en tot secretaris de heer H. Aaldriks, ambtenaar aan de afdeling Onderwijs. Met inbegrip van de hoofden waren op 1 Januari 70 vaste leerkrachten aan deze scholen werkzaam. In 5 vacatures werd voorlopig voorzien door benoeming van tijdelijke leerkrachten. Het aantal klassen nam in de loop van het j aar met 2 toe, het aantal vaste leerkrachten met 5. Aan 4 leer krachten werd wegens pensionnering, huwelijk e.d. ont slag verleend. Bij raadsbesluit van 19 Maart 1951 werd voor het onderwijzend personeel bij de gemeentelijke scholen voor b.l.o. een nieuwe salarisregeling vastgesteld. Bij de aanvang van het schooljaar 1951/1952 is de Vereniging voor Aanvangsonderwijs in Frans wederom begonnen met het organiseren van Franse cursussen aan openbare scholen voor gewoon lager onderwijs te ’s-Gravenhage. Deze school begon op 1 Januari 1951 haar bestaan in het schoolgebouw aan het Prins Willemplein 5 met 37 leerlingen in 3 groepen. Tot hoofd werd benoemd de Heer J. A. Meijer, die op 11 Juni 1951 in functie trad. Aan het einde van het verslagjaar telde de school 5 groepen met 80 leerlingen. Het aantal klassen nam in de loop van het jaar met 19 toe, hetgeen gepaard ging met de aanstelling van even zo vele leerkrachten. 22 leerkrachten werden in vaste dienst benoemd, ter wijl 27 personen wegens pensionnering, huwelijk, ver trek enz. het onderwijs verlieten. Het aantal boventallige leerkrachten (in bovenver melde aantallen begrepen) bedroeg 93, waarvan 69 in tijdelijke dienst. Van deze 93 boventalligen kon, met toepassing van art. 56, 2e lid der Lager-Onderwijswet 1920, het salaris van 22 leerkrachten aan het Rijk in rekening worden gebracht. Op 15 October 1951 werd door de Minister van On derwijs, Kunsten en Wetenschappen ten behoeve van het onderwijs aan de daar verblijvende woonwagenkin deren een urgentieverklaring afgegeven voor de bouw van een schoollokaal op het terrein van het woonwagen kamp aan de Loozerlaan, welke klasse een filiaal zal uitmaken van de St. Vincentiusscholen. De plannen voor deze bouw verkeren in een verge vorderd stadium van voorbereiding. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. BIJZONDER GEWOON LAGER ONDERWIJS. Medewerkingen krachtens artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920. Brugklassen. Leerplan. OPENBAAR BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS. Onderwijzend personeel. Franse cursussen. School voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Onderwijs aan woonwagenkinderen. Commissie van advies voor de eerste aanschaffing van leermiddelen ten behoeve van bijzondere lagere scholen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 538