I L I .1 I 391 I I I? I-1 b I 8 2 bij het openbaar voortgezet gewoon lager onderwijs is opgedragen aan de Commissie voor het gewoon lager onderwijs. Op 1 Januari waren, met inbegrip van de hoofden, 9 leerkrachten in vaste dienst werkzaam, terwijl één vaca ture door een tijdelijke leerkracht werd vervuld. Het aantal klassen nam in de loop van het jaar met één toe. Het bezoeken van sollicitanten voor onderwijzer(es) OPENBAAR VOORTGEZET GEWOON LAGER ONDERWIJS. Het onderwijs aan scholen voor voortgezet gewoon lager onderwijs werd gegeven overeenkomstig het op 21 Februari 1942 vastgestelde leerplan. BIJZONDER BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS. Bijzonderheden deden zich in het verslagjaar niet voor. Het aantal scholen onderging geen wijziging. De overbevolking van een aantal bijzondere scholen nam in 1951 nog grotere afmetingen aan, zodat voor de huisvesting in enkele gevallen tot noodoplossingen moest worden overgegaan. - g PD In het verslagjaar werd uitvoering gegeven aan het in de loop van 1950 genomen raadsbesluit tot aanschaf fing van een aantal moderne gehoortoestellen ten be hoeve van de Gemeentelijke school voor Slechthoren den en Spraakgebrekkigen. Het nevenstaande overzicht bevat de uitkomsten van het onderzoek der leerlingen die voor plaatsing, onder scheidenlijk herplaatsing, op een bijzondere school voor buitengewoon lager onderwijs waren voorgedragen. Het onderzoek vond plaats aan het Paedologisch La boratorium van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, De Réaumurstraat 43. Ts| 3 s |g sg Het volgende overzicht bevat de uitslag van het on derzoek der leerlingen, die voor plaatsing, onderschei denlijk herplaatsing, op een openbare school voor bui tengewoon lager onderwijs werden voorgedragen. Het onderzoek vond plaats aan het Paedologisch Labora torium van de Afdeling Kinderbescherming van de Ge meentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, de Réaumurstraat 43. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Openbaar B.L.O. 1951 Aantal onderzochte candidaten 68 36 14 28 31 50 231 4 Te weinig zwakzinnig of te jong 30 5 8 9 15 78 II 38 27 9 35 20 20 101 61 34 31 16 47 61 4 4 Bijzonder B.L.O. 1951 33 99 17 50 42 36 349 17 8 25 26 224 14 31 59 15 25 20 7 13 1 4 1 3 7 1 1 2 4 27 1 3 2 2 3 11 1 1 3 8 I 17 1 1 1 School voor zeer zwakzinnigen Geplaatst op dezelfde b.l.s Geplaatst op andere openbare b.l.s. Geplaatst op bijzondere b.l.s Niet geplaatst op één der genoemde scholen Geschikt voor: b.l.o. 21 1 3 geplaatst op open bare b.l.s niet geplaatst op één der genoemde scholen 3 16 11 34 4 4 24 75 149 4 131 4 3 15 3 30 S 27 7 11 39 16 26 10 26 78 246 Onderwijzend personeel. Leerplan. Algemeen. 14 niet geplaatst wegens ruimtegebrek Q t ra 5 E i 40 nog niet geplaatst. ra 5 s m ra ra o ra r X 3 f p, 8 120 PD 19 C4 School voor Slechthorenden gebrekkigen. 93 i MOK 32 MOK Onderzoek der leerlingen. I geplaatst op andere bijzondere b.l.s. 2 ?2 ‘2 2 en Spraak- R 5 ji 8 O ’e; o.|S jli IS. c ra 02 ra ra Éd Onderzoek der leerlingen. Aantal onderzochte candidaten j 1945 te weinig zwakzinnig of te jong geschikt voor: b.l.o. school voor zeer zwakzinnigen geplaatst op dezelfde b.l.s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 539