I B in 1951 45 R.K. Kinderbewaarplaats Stichting Onze Lieve Vrouw ter Nood, Lange Lombardstraat 38. De kinderbewaarplaats afdeling I kleuters van 6 weken tot 3 jaar was in het verslagjaar 269 dagen geopend en telde 11 152 verpleegdagen, zodat er ge middeld 41 kinderen per dag verbleven. De afdeling II kleuters van 3 jaar tot 3 jaar en 9 maanden was 251 dagen geopend; er werden 9 783 verpleegdagen geteld, zodat daar gemiddeld 39 kinde ren per dag verbleven. De inkomsten aan verpleeggelden en giften bedroe gen 3.228,33, de uitgaven 8.768,48. Het nadelig saldo was dus 5.540,15. Kinderbewaarplaats „Ons Zonnekind”, Kortenbos 157, van de wijkvereniging „De Heer zal Voorzien”, Ge dempte Sloot 5-7. De bezetting was ook in 1951 weer gemiddeld 50 kinderen per dag, ’s Zaterdags 20. In het verslagjaar was de bewaarplaats 288 dagen geopend: er werden 13 982 verzorgingsdagen geteld. De kinderen zijn 35 dagen naar zee geweest, waarbij een aantal van 3 047 verzorgingsdagen werd bereikt. Uitgebreide gegevens inzake voorlichting en rappor tering door reclasseringsverenigingen zijn opgenomen in het verslag van de Reclasseringsraad te ’s-Graven- hage. Aan de verslagen van enige aangesloten verenigingen is het hiernavolgende ontleend. 11 962 20 323 10 035 Met reclassanten, die om raad en voorlichting kwa men, werden 875 gesprekken gevoerd. Het batig saldo van de rekening 1951 was 176,20. R.K. Reclasseringsvereniging, afdeling ’s-Gravenhage, Jan van Nassaustraat 7. Vereniging „Pro Juventute”Van Speykstraat 50. Een opgave voor het Gemeenteverslag over 1951 werd van deze vereniging niet ontvangen. Nederlands Genootschap tot Reclassering, afdeling ’s-Gravenhage, Celebesstraat 71. Het aantal leden van de afdeling bedroeg op 31 December van het verslagjaar 232. Het corps toezichthouders bestond uit 265 leden, te weten 43 dames en 222 heren. Op 31 December 1951 waren aan de zorgen der ’s-Gravenhaagsche afdeling 443 mannen en 60 vrouwen toevertrouwd. De voorlichtingsambtenaren brachten in totaal 229 rapporten uit. Protestants-Christelijke Reclasseringsvereniging, afde ling ’s-Gravenhage, Frederik Hendriklaan 32. Het ledental der afdeling bedroeg op 31 December 1951 418. Zij telde 70 toezichthouders en 10 celbezoekers. Er werden in totaal 90 voorlichtingsrapporten uit gebracht. Het aantal onder toezicht gestelden bedroeg in het verslagjaar 232. Het saldotekort was 524,27. De afdeling telde op 31 December van het verslag jaar 109 leden. In 1951 werden in totaal 396 voorlichtingsrapporten uitgebracht; bovendien werden 27 gratieverzoeken voor veroordeelden opgesteld. Onder toezicht der afdeling stonden op 31 December 1951 414 personen. Het totale aantal personen, waarmee de afdeling in 1951, wegens het uitoefenen van toezicht bemoeienis heeft gehad, bedroeg 590. Een beroep werd gedaan op het gemeentebestuur van van ’s-Gravenhage voor het verkrijgen van gemeente- subsidie. Het kinderbezoek aan de bewaarplaatsen is teruggelopen. De aantallen verzorgingsdagen bedroegen aan de Doggersbankstraat aan de Hoefkade aan de Merwedestraat De verpleegkosten per kind en per dag stegen van ƒ1,78 tot 1,94. In Juni werd, te zamen met de Haagsche Bond „Va- cantiebezigheid voor Schoolkinderen”, voor de tweede maal een oliebollenkraampjesdag gehouden, waarvan de halve opbrengst 1.602,-ten goede van de vereniging kwam. De Gemeente verstrekte een subsidie van 49.200,—; het nadelig saldo der rekening was 7.328,59. Haagse Reclasseringsbrigade van het Leger des Heils, De la Reyweg 33. Het aantal bezoekers op de spreekuren bedroeg 950. Leden van de Haagse afdeling brachten 750 bezoeken aan gevangenen. Het aantal uitgebrachte voorlichtingsrapporten be droeg 51 in het jaar 1951. In totaal stonden op 31 December van het verslag jaar 237 personen onder toezicht van de Haagse brigade. Het betrof onder toezicht gestelde en voor leiding toegewezen reclassanten, die reeds een straf hadden ondergaan. Het aantal op genoemde datum onder leiding staan de veroordeelden en voorwaardelijk niet vervolgden bedroeg 199. Een aantal reclassanten verbleef in 1951 in de Haagse Industriële Inrichting gedurende 4 085 verpleegdagen. Financiële gegevens werden niet verstrekt. Betreffende reclassering in verband met nazorg voor leerlingen van het buitengewoon lager onderwijs wor den voorts gegevens aangetroffen in het verslag van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Reclassering. i-i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 53