391 Met inbegrip van de hoofden waren op 1 Januari 96 leerkrachten in vaste dienst werkzaam; 11 vacatures werden voorlopig door tijdelijke leerkrachten vervuld. Het aantal klassen nam met 6 toe. 11 leerkrachten konden aan het vaste corps worden toegevoegd, terwijl 6 personen wegens pensionnering, vertrek of om andere redenen deze tak van onderwijs verlieten. De commissie van onderzoek naar de geschiktheid van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer(es) bij het uitgebreid lager onderwijs werd samengesteld als volgt: mej. A. G. Alberts, mej. J. Baljet en de heren D. A. S. Oortman, G. A. van der Ree, P. J. Somers en J. Visser. Deze commissie bezocht in de loop van het jaar 33 sollicitanten, waarvan 25 buiten de Gemeente. 15 personen konden voor een benoeming worden aan bevolen. meisjes 22 25 27 totaal 44 47 Het van de Stichting „Onderwijs aan Volwassenen” uitgaande onderwijs werd gegeven in de gemeentelijke schoolgebouwen Laan 5 en Hulststraat 1. Op 31 December 1951 telde de school Laan 89 man nelijke en 56 vrouwelijke, tezamen 145 leerlingen; de cursus aan de Hulststraat werd op vermelde datum be zocht door 21 mannelijke en 18 vrouwelijke, in totaal door 39 leerlingen. Het onderwijzend personeel van de school Laan 5 be stond uit 1 hoofd, 3 leraren en 1 lerares; die aan de Hulststraat werd geleid door 2 leraren. Ter vergelijking volgt hieronder een overzicht met gegevens over de laatste drie jaren OPENBAAR LAGER NIJVERHEIDSONDERWIJS. In zijn vergadering van 22 Januari 1951 heeft de Ge meenteraad de noodzakelijkheid uitgesproken van de uitbreiding van het onderwijs aan deze school in dier voege, dat daaraan een tweejarige dagcursus zal worden verbonden, waar leerplichtige kinderen, die de lagere school hebben doorlopen en die voornemens zijn, het beroep van visser te gaan uitoefenen, de nodige vak kennis en vooropleiding kunnen ontvangen. Op deze uitbreiding is bij Koninklijk Besluit van 28 November 1951 met ingang van een nader door de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te bepalen da unt, de vereiste goedkeuring verleend. AVONDNIJVERHEIDSSCHOLEN. Op 31 December 1951 werden de gemeentelijke avondnijverheidsscholen bezocht door in totaal 599 leerlingen, waarvan 218 jongens en 381 meisjes. Deze leerlingen waren geplaatst op 13 avondscholen. BIJZONDER LAGER NIJVERHEIDSONDERWIJS. De aan de Zeezwaluwhof 26 gevestigde Luchtvaart Technische School is met ingang van 1 September 1951 omgezet in een Luchtvaartnijverheidsschool en ging dientengevolge over van het Middelbaar Nijverheids onderwijs naar het Lager Nijverheidsonderwijs. VERSCHILLENDE CURSUSSEN. Deze cursus, gegeven in het gemeentelijk schoolge bouw Julianastraat 42 te Loosduinen, begon op 4 Sep tember 1951 met 31 leerlingen, die allen in het tuin bouwbedrijf werkzaam waren. Aan de cursus waren drie leerkrachten verbonden. Deze cursus, die wordt gegeven in het gemeentelijke schoolgebouw Hemsterhuisstraat 154, telde aan het einde van het verslagjaar in totaal 161 leerlingen, waar van 72 jongens en 89 meisjes. Aan de cursus waren op die datum verbonden1 di recteur, 2 mannelijke en 4 vrouwelijke leerkrachten. De cursus, die nog steeds in een behoefte voorziet, is hoofdzakelijk bestemd voor de oudere jeugd, afkomstig uit de Hemsterhuisstraat en omgeving. Laan 5 31 December 1949 31 December 1950 31 December 1951 Hulststraat 1 (begonnen 1.9.50) 31 December 1950 31 December 1951 j VERVOLGONDERWIJS. In 1951 werd van Gemeentewege geen vervolgonder wijs, als bedoeld in artikel 3, 3e lid, der Lager-Onder- wijswet 1920 gegeven. In 1951 werd aan één bijzondere school vervolgon derwijs gegeven, als bedoeld in artikel 3, 3e lid van de Lager-Onderwijswet 1920. Op 31 December 1951 telde deze niet-gesubsidieerde school, welke gevestigd is in het schoolgebouw Koning straat 3, 20 mannelijke en 27 vrouwelijke leerlingen, in totaal 47 leerlingen. Ter vergelijking volgt hieronder een opgave van de aantallen leerlingen over de laatste driejaren: jongens OPENBAAR UITGEBREID LAGER ONDERWIJS. Het uitgebreid lager onderwijs werd gegeven overeen komstig het op 3 Juli 1946 vastgestelde leerplan; het handels-u.l.o. overeenkomstig het op 21 Juni 1944 vast gestelde leerplan. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. mann. 11. Totaal. vrouw. 11. 9 Onderwijzend personeel. 1949 1950 1951 124 88 89 9 21 67 42 56 6 18 191 130 145 15 39 Aantal leerkrachten 1 2 9 7 5 39 School voor Volwassenen. Gemeentelijke Visserijschool te Scheveningen. Luchtvaartnijverheidsschool. Gemeentelijke Land- en tuinbouwcursus te Loosduinen. Gemeentelijke Avondcursus in handenarbeid en Vrouwelijke Handwerken. 17 19 20 Leerplan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 540