3911 HOGER, MIDDELBAAR EN HANDELSONDER- VERSLAG OVER HET SCHOOLJAAR 1950-1951. 1 OPENBAAR EN BIJZONDER VOORBEREIDEND WIJS IN DE GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE. geschiedenis met het daaraan verbonden museum- bezoek, is voor het Gymnasium Haganum zozeer een normaal verschijnsel geworden, dat er nauwelijks aandacht is voor het feit, dat hier de Gemeente ’s-Gravenhage reeds bijna dertig jaar geleden in deze school voor het gehele land het voorbeeld heeft gegeven door facultatieve plaatsing op de lesrooster. Thans, nu aan het einde van dit schooljaar de heer Merema gedurende dertig jaar aan de school .verbonden zal zijn, achten Curatoren het ogenblik gekomen tot het uitspreken van een woord van grote waardering voor het werk van deze leraar, die algemeen erkend wordt als een der pioniers op zijn zo belangrijk arbeidsveld. Verder mag het onderwijs in lichamelijke oefening hier niet onvermeld blijven. De stijgende betekenis hiervan kan reeds hieruit blijken, dat de afkorting „L.O.” meermalen geïnterpreteerd wordt met Licha melijke Opvoeding. Inderdaad zal men niet licht ontkennen de grote opvoedende waarde van de deel neming der school, vertegenwoordigd door docenten en leerlingen, aan de sportdag op het Stokroosveld zo uitnemend geslaagd als die van Maandag, 2 Juli 1951. Een welsprekend bewijs van aanvaarding van meer moderne opvattingen op pedagogisch gebied is ten slotte het verslag van de werkweek van 12-17 Maart 1951 in het kampeer ver blijf „Buitenzorg” te Baarn. Daar dit verslag zich reeds in handen van het Gemeen tebestuur bevindt, menen Curatoren zich te moeten onthouden van beschouwingen hierover, die overigens van grote waardering zouden getuigen. I. Inleiding. Hoewel het nauwelijks te verwachten is, dat een onderwijsinrichting, die in haar tegenwoordige orga nisatie reeds een leven van meer dan een eeuw achter zich heeft, een voorname plaats zou innemen in het tegenwoordig actuele streven naar vernieuwing, achten Curatoren het toch niet ongewenst in de aan vang van hun verslag over de afgelopen cursus enkele feiten naar voren te brengen, waaruit moge blijken, dat het Gymnasium Haganum geenszins ten achter gebleven is in het streven naar aanpassing aan moderne denkbeelden omtrent de maatschappelijke betekenis der school, omtrent haar plicht tot medewerking ter verheffing van het beschavingspeil der leerlingen en omtrent hun houding tegenover het onderwijs en tegenover hen, die met de zorg daarvoor belast zijn. Reeds meermalen werd in vorige verslagen melding gemaakt van de zorg aan de muzikale opvoeding der leerlingen besteed door Dr Damsteegt als leider van het gymnasium-koor; in deze cursus is de betekenis hiervan wel zeer sterk gebleken door de medewerking van dit koor aan de opvoering van Handels’ Alex anders Fest, op 27 Januari 1951 onder leiding van Dr Damsteegt gegeven. Daarnaast werd met goedkeuring van het Gemeen tebestuur voor het eerst het muziekonderwijs in het leerplan opgenomen; aan Dr Damsteegt werd één wekelijks lesuur in zang opgedragen in de eerste klasse, terwijl de heer Brans belast werd met één uur algemeen muziekonderwijs in klasse II. Het was ook voor Curatoren een vreugde te vernemen, dat beide heren deze verzwaring van hun schooltaak met grote bereidwilligheid hebben aanvaard. Het mag eveneens worden bekend geacht, dat de belangstelling voor het toneel sedert verscheidene jaren wordt gewekt en versterkt door het krachtige initiatief van de heer De Voogd. Voor dit schooljaar kan tot getuigenis strekken de opvoering van Shake speare’s „Naar het U lijkt”, die zo zeer de aandacht trok, dat een dubbele herhaling nodig bleek. De vergroting van het toneel der aula, waarvan in het vorig verslag melding werd gemaakt, bleek hierbij de scenische mogelijkheid sterk te bevorderen. Dat verder het begrip voor schilder- en beeldhouw kunst wordt gewekt door het onderwijs in kunst- Als opvolger van de curator Dr A. Trouw, van wiens overlijden in het vorig verslag melding werd gemaakt, werd door de Gemeenteraad op voordracht van het College d.d. 27 November 1950 benoemd Dr W. Aalders, Ned. Hervormd predikant alhier. In de vergadering van 16 Juni 1951 nam het College met groot leedwezen kennis van de ontslagaanvrage van het medelid Ir J. K. Tromp, die na in 1945 in functie te zijn getreden als zogenaamd contact-lid met het College van curatoren der openbare lycea, zijn mede werking geenszins heeft beperkt tot de gemeenschappe lijke belangen der beide schooltypen. Het College betreurt het daarom ten zeerste, dat de heer Tromp door zijn veelzijdige werkzaamheden zich genoodzaakt heeft gezien heen te gaan. BIJLAGE J Verslag betreffende het Gymnasium Haganum over het schooljaar 1950-1951. II. Samenstelling van het College.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 542