3911 5 Gedurende het cursusjaar werd onderwijs in machine schrijven gegeven aan 1 050 leerlingen van inrichtingen van voortgezet onderwijs. Hiervan waren 178 leerlingen afkomstig van hogere burgerscholen, 62 leerlingen van handelsdagscholen, 22 leerlingen van handelsavond- scholen, 789 leerlingen van (m.)u.l.o.-scholen en 9 leerlingen van diverse andere scholen voor voortgezet onderwijs. De bovengenoemde 1 060 leerlingen zijn te splitsen in 566 jongens en 494 meisjes. De zgn. korte cursussen werden gevolgd door 49 man nelijke en 161 vrouwelijke leerlingen, in totaal 210 leer lingen, verdeeld over 8 groepen. De overdag gegeven jaarcursussen in machineschrij ven werden bezocht door 555 mannelijke en 479 vrou welijke leerlingen, te zamen 1 034 leerlingen; de des avonds gegeven jaarcursussen telden 13 mannelijke en 17 vrouwelijke leerlingen, te zamen 30 leerlingen. De jaarcursisten waren verdeeld over 45 groepen. De cursussen in machineschrijven werden gevolgd door 162 leerlingen, die in een betrekking werkzaam waren. Voor de examens werden opgeleid in totaal 1 061 cursisten; 984 leerlingen namen aan de examens deel, waarvan 753 candidaten het diploma verwierven. Afge wezen werden 231 leerlingen. Dit onderwijs werd gevolgd door 5 mannelijke en 185 vrouwelijke leerlingen, in totaal 193 leerlingen. Het aantal groepen bedroeg 8. De examens werden afgelegd door 180 leerlingen, van wie er 104 slaagden. Het aantal afgewezen candidaten bedroeg 76. De cursussen in ste nografie werden gevolgd door 154 leerlingen, die in een betrekking werkzaam waren. Hierna volgt een opgave van de aantallen leerlingen der openbare en bijzondere dagscholen voor v.h.m.o., met vermelding van de aantallen klassen, de aantallen buiten-leerlingen, de gemiddelde aantallen leerlingen per klasse en de aantallen docenten op 15 September 1950. Besloten werd met de aan vang van het schooljaar 19501951, voorlopig bij wijze van proef, aan de Ge meentelijke handelsdagschool met 4-jarige cursus een vervolgklasse te verbinden. In deze klasse kunnen de daarvoor in aanmerking komende leerlingen, die het einddiploma van de school hebben verworven, worden opgeleid voor de practijkdiploma’s in de moderne talen, boekhouden en handelsrekenen. Aangaande deze activiteiten moge worden verwezen naar het verslag van de „Haagse Kunststichting voor de Jeugd”. Evenals in voorafgaande jaren werden ook geduren de dit verslagjaar door verschillende scholen reizen, studie- en ontspanningskampen georganiseerd. Voorts werden door de leerlingen van vele scholen bezoeken gebracht aan musea en tentoonstellingen. In zijn vergadering van 27 November 1950 besloot de Gemeenteraad, op voorstel van Burgemeester en Wet houders, de Stichting „Noctua” te ’s-Gravenhage een subsidie toe te kennen, gelijk aan het voor het gebruik van gemeentelijke localiteit verschuldigd bedrag, tot een maximum van ƒ2.800,per jaar. Dit subsidie wordt beheerst door de voorwaarde, dat jaarlijks ten hoogste tien door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen Haagse candidaten kosteloos, of tegen een verminderd schoolgeld, de school zullen mogen bezoeken. Het avondlyceum „Noctua” leidt op voor: a. het zgn. Staatsexamen gymnasium A en B (volledig en aanvullend); b. het zgn. Staatsexamen h.b.s. A en B (volledig en aanvullend) en c. het examen, dat, indien met goed gevolg afgelegd, bevoegdheid geeft tot het afleggen van een examen ter verkrijging van een akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Machine- Onderwijs in machineschrijven. Onderwijs in stenografie. Gemeentelijke Handelsdagschool. Jeugdconcerten en school-toneelvoorstellingen. Gemeentelijke Centrale School voor schrijven en Stenografie. Schoolreizen, bezoeken aan tentoonstellingen, enz. Avondlyceum „Noctua”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 546