HOOFDSTUK XIII. (inspectie 46 In het verslag omtrent het lager onderwijs worden ge gevens nopens het openbaar voorbereidend onderwijs en de kleuterleidsters aangetroffen. Rijksschooltoezicht (inspectie ’s-Gravenhage) hoofdinspecteur in de 2de hoofdinspectie: E. H. Bos; inspecteur voor het lager onderwijs: F. C. de Joode. Inspecteurs in de ressorten A en B te ’s-GravenhageA, de heer S. Hörchner, tevens belast met het toezicht op het voorbereidend onderwijs, en B, de heer J. G. F. Altepost. Hoofdinspecteur van het buitengewoon lager onder wijs: N. Y. Vlietstra. Inspecteur van het buitengewoon lager onderwijs: H. W. Broeren. Schoolopziener voor het kleuteronderwijs: mej. A. Clemens. Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid voor de provincie Zuid-HollandA. in ’t Veld, arts. Inspecteur voor de lichamelijke opvoeding in de 2de inspectie: A. A. Lamberts; consulent voor de licha melijke opvoeding in de inspectie ’s-Gravenhage: F. W. E. de Haan. Gymnasiaal onderwijs: Dr J. M. van Buytenen, in specteur der gymnasia. Lyceaal, middelbaar en handelsavondonderwijs: Dr W. van den Ent, inspecteur van het gymnasiaal en mid delbaar onderwijs in de 3de inspectie (belast met het toezicht op de lycea, de hogere burgerscholen, de mid delbare scholen voor meisjes, de handelsdag- en avond scholen). Nijverheidsonderwijs: Mr Ir M. Goote, inspecteur- generaal; inspecteurs: Ir A. G. van den Hoek, L. van Waegeningh, W. Polderman. Inspectrices: mej. W. B. Uytenhoudt, mej. J. F. Beumer en mej. G. C. Smit. b. Bijzonder onderwijs. Voor gegevens omtrent de bijzondere scholen voor gewoon, voortgezet gewoon, (meer) uitgebreid en bui tengewoon lager onderwijs wordt verwezen naar het verslag omtrent het lager onderwijs. VOLKSONTWIKKELING EN -OPVOEDING. De belangrijkste besluiten in 1951 ten aanzien van het onderwijs genomen, zijn vermeld in het verslag om trent het lager onderwijs en het verslag omtrent het openbaar en bijzonder voorbereidend hoger, middel baar en handelsonderwijs. School voor volwassenen, secretariaat: Fuutlaan 33. Het aantal leerlingen op 31 December 1951 bedroeg 167. Onderwijs werd gegeven in het schoolgebouw Laan 5. Per 1 October 1951 werd een tweede school geopend in het schoolgebouw Hulststraat 1. Het nadelig saldo over 1951 bedroeg ƒ2.788,welk bedrag geheel door Gemeentesubsidie is gedekt. Voor verdere gegevens wordt verwezen naar het ver slag omtrent het lager onderwijs, blz. 9. a. Openbaar onderwijs. Gegevens betreffende het gewoon, voortgezet gewoon, (meer) uitgebreid en buitengewoon lager onderwijs worden aangetroffen in het verslag omtrent het lager onderwijs. Deze zijn: Christelijke vormschool tot opleiding van onderwijzeressen bij het Christelijk voorbereidend on derwijs, Westeinde 68 a. Opleidingscursus voor onderwijzeressen bij het voor bereidend onderwijs van de St. Willibrordus-vereni- ging, Oude Molstraat no. 36. Voor bijzonderheden aangaande de Ouderraad en de Oudercommissiën wordt verwezen naar het verslag omtrent het lager onderwijs. Gegevens betreffende deze cursus worden aange troffen in het verslag omtrent het lager onderwijs. De samenstelling van de Gemeentelijke inspectie van het onderwijs is vermeld in het verslag over het lager onderwijs. RijkstoezichtC. Kleywegt, hoofdinspécteur van de onderwijzersopleiding. De te ’s-Gravenhage gevestigde kweekscholen zijn: 1. Rijkskweekschool voor onderwijzers(essen), Ko ningin Emmakade 36, directeur: A. F. A. van Makke- lenberg; 2. Christelijke kweekschool voor onderwijzers(essen), Galvanistraat 118, directeur: Dr G. Kalsbeek. 3. Kweekschool van het Haags Genootschap tot ver dediging van de Christelijke Godsdienst, Antonie Duyckstraat 126, directeur: J. Jonges. 4. Bisschoppelijke Kweekschool (Rooms-Katholieke Kweekschool „St. Vincentius”), Paramaribostraat 21, directeur: Drs P. J. Peters. 5. Rooms-Katholieke Kweekschool voor Onderwijze ressen, Oude Molstraat 35, directrice: Zr J. W. Hoes. Voor het onderwijs aan zieke kinderen wordt ver wezen naar het verslag der Stichting „Onderwijsfonds voor Zieke Kinderen te ’s-Gravenhage”. C. INRICHTINGEN TOT OPLEIDING VAN LEERKRACHTEN. A. VOORBEREIDEND ONDERWIJS. Rijksschooltoezicht. ONDERWIJS. B. LAGER ONDERWIJS. Bijzondere inrichtingen tot opleiding van kleuterleidsters. Ouderraad; oudercommissiën. Land- en Tuinbouwcursus. Gemeentelijke inspectie van het onderwijs. Onderwijs aan zieke kinderen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 54