L9 Bestuur. Leerkrachten. 1 STICHTING „ONDERWIJSFONDS VOOR ZIEKE KINDEREN TE ’S-GRAVENHAGE”. VERSLAG OVER HET JAAR 1951. ]0 Vergaderingen. Leerlingen. I 8 I BIJLAGE 40 me- c. Aantallen leerlingen op de 1ste 1 Jan. I 1 Febr. 1 Maart 1 April 1 Nov. i 1 Dec. 1 Mei 31 Dee. 24 23 24 31 30 27 24 17 15 17 16 19 9 9 9 9 8 9 9 5 4 8 6 6 5 6 7 6 6 5 6 7 4 5 76 81 81 66 71 77 73 74 65 10 41 14 41 II 41 15 42 17 34 14 38 10 19 11 20 14 37 11 35 10 19 14 22 15 24 15 24 10 24 17 41 15 32 10 18 13 18 19 34 16 20 18 34 14 22 18 37 Onderwijs a. aan huis b. in dagverpleging c. in ziekenhuis Totaal Onderwijs: a. aan huis b. in dagverpleging c. in ziekenhuis Totaal gaderingen werden bijgewoond door de leden van de groepsbesturen. 12 16 Onderwijs: o. aan huis b. in dagverpleging c. in ziekenhuis Totaal 10 16 9 15 8 14 16 7 13 9 15 13 18 6^ 11 8 15 10 17 14 8 13 Het Algemeen Bestuur hield in 1951 twee vergade ringen en wel op 16 Mei en 11 December. Beide ver- In 1951 werd aan 206 kinderen onderwijs gegeven, waarvan 98 onderwijs volgden vanwege het neutraal groepsbestuur, 67 vanwege het Protestants-Christelijk groepsbestuur en 41 vanwege het Rooms-Katholieke groepsbestuur. Op 31 December 1951 bestond het Algemeen Bestuur uit de volgende leden: mevrouw' Ang. C. Klooster, voorzitster, de heren P. S. Duinker, plv. voorzitter, J. W. Gritters Doublet, secretaris, Dr A. J. Bossets, Mr I. van Woerden, A. M. van der Vring en het hoofd van de afdeling Onderwijs der Gemeentesecretarie, de heer Mr J. Velders; plaatsvervangende leden waren: mejuffrouw T. Langeraap en het wnd. hoofd van de afdeling Onderwijs der Gemeentesecretarie, de heer W. H. Damen. De groepsbesturen bestonden uit de volgende leden: a. Neutraal groepsbestuur: de heren Dr A. J. Bossets, J. Oosterkamp en K. Nederpelt; b. Protestants-Christelijk groepsbestuur: de heren Mr I. van Woerden, G. Remeyer en K. Dijk; Rooms-Katholiek groepsbestuur: de heren A. M. van der Vring, J. Groenhuizen en J. J. A. Lindner. Neutraal groepsbestuur. I 27 Rooms-Katholiek groepsbestuur. 5 Algemeen totaal. 78 72 - 14 22 van elke maand en op 31 December 1951. 1 Juni 1 Juli 1 Aug. 13 22 Protestants-Christelijk groepsbestuur. 14 8 1 Sept. 1 Oct. 72 I 68 Op 31 December 1951 waren in dienst van de Stich ting de volgende leerkrachten: a. bij het neutraal groepsbestuur: mevrouw E. C. J. van der Tak-Vrouwenvelder en de heer D. Winter dijk; b. bij het Protestants-Christelijk groepsbestuur: juffrouw C. R. Temmink; c. bij het Rooms-Katholiek groepsbestuur: mejuffrouw M. P. Vintges.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 550