I I 40 il 2 Ang. C. KLOOSTER, voorzitster. J. W. GRITTERS DOUBLET, Secretaris. Hierachter volgen de rekening van baten en lasten over het jaar 1951 en de staat van bezittingen en schul den der Stichting per 31 December 1951. woord spreken. De verpleegsters hadden zijn stem nog nooit gehoord. De onderwijzeres, die tot taak kreeg deze jongen les te geven, stond voor een moeilijke op gave. Hoe dit kind aan het leren te krijgen? De onder wijzeres begon met voor deze jongen eenvoudig come- die te spelen. Eindelijk lukte het haar een lachje op zijn gezicht te toveren. Het eerste contact was gelegd.Zo, al spelende, moesten de eerste beginselen van lezen, schrijven en rekenen worden bijgebracht. Na 1 '/i jaar op deze wijze les ontvangen te hebben, kon deze jongen het ziekenhuis verlaten; hij werd in de tweede klas der lagere school geplaatst, waar hij het onderwijs goed kon volgen. Voorwaar een mooi resul taat. Een andere leerling (een bijzonder intelligent meisje) kon na 10 maanden onderwijs te hebben ontvangen rechtstreeks in de tweede klasse van de lagere school ge plaatst worden, waar zij de andere leerlingen zelfs ver vooruit was. Uit de aard der zaak kunnen de behaalde resultaten niet in alle gevallen zo gunstig zijn. De aanleg der kin deren en de aard der ziekte spelen hierbij een voorname rol. Namens het Algemeen Bestuur der Stichting Onderwijsfonds voor Zieke Kinderen te ’s-Gravenhage”, 1 Januari 1 Februari 1 Maart 1 April 1 Mei I Juni 1 Juli 1 Augustus 1 September 1 October 1 November 1 December 31 December 26 27 27 25 20 22 20 20 18 20 19 19 20 25 23 24 23 23 28 29 27 21 16 Ook in dit verslagjaar is weer gebleken, welk een zegenrijk werk met het onderwijs aan zieke kinderen wordt verricht. Niet alleen wordt door de lessen be reikt, dat de kinderen na herstel van hun vaak lang durige ziekte niet bij hun klassegenootjes ten achter zijn, de bezigheid die het onderricht tijdens hun ziekte aan de patiëntjes verschaft, komt ook hun genezing ten goede. Ter illustratie volgen hier enkele voorbeelden. Een jongen, die juist zes jaar geworden was, werd in het Julianakinderziekenhuis verpleegd. Hij wilde geen Het aantal kinderen, dat in het sanatorium „Huis ter Drift” te Doorn tot aan de opheffing daarvan op 15 October 1951 les heeft ontvangen, bedroeg 40. In het Nederlands Zeehospitium Kijkduin (thans gevestigd in het Haags Sanatorium aan de Tapijtweg) werd aan 35 kinderen onderwijs gegeven. De aantallen leerlingen in genoemde inrichtingen op de 1ste van elke maand en op 31 December waren als volgt: VERSLAG STICHTING ONDERWIJSFONDS VOOR ZIEKE KINDEREN. Financiëel overzicht. Zeehospitium. Huis ter Drift. Onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 551