Ook het aantal machineonderdelen (tekenmodellen) onderging een kleine uitbreiding evenals de technische literatuur in de bibliotheek. Dank zij de welwillende hulp van de B.P.M.1) kon een horizontale Dieselmotor, systeem Thomassen, ten be hoeve van de oefeningen in het machinelaboratorium, voor onbepaalde tijd ter beschikking gesteld worden. De machine is tijdelijk in het machinelaboratorium van de M.T.S. te Rotterdam opgesteld. Gedurende deze cursus is het nog niet mogelijk ge bleken een definitieve vorm aan de toekomstige huis vesting van de M.T.S te geven. Door het College van Burgemeester en Wethouders is bij missive no 251179/afd. O. d.d. 6 Februari 1951 de Directeur van Gemeentewerken machtiging verleend de plannen uit te werken voor de wijziging van het gebouw Goudenregenstraat ten behoeve van de huisvesting van de M.T.S. Een voorlopig plan is opgemaakt, waarover met de Rijksinspecteur van het Nijverheidsonderwijs enige besprekingen zijn gevoerd. Het oordeel van ge noemde Rijksinspecteur wordt ingewacht. Voorts heeft het College van Burgemeester en Wet houders zich tot de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen gewend tot het verkrijgen van toe stemming voor het uitwerken van een definitief plan. Gedurende deze cursus hebben de heren Ir C. F. M. Duyzings, C. Klompenhouwer en Ir J. A. Portengen in verband met het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd hun lessen aan andere docenten moeten overdragen. Ten vervolge op de reeds in het vorig jaarverslag ter zake vermelde enquête is in de loop van dit cursusjaar een nader onderzoek ingesteld naar het aantal voor verdere ontwikkeling in aanmerking komende perso neelsleden van de alhier en in de omliggende gemeenten gevestigde metaalbedrijven. Daarna is van een en ander een rapport samengesteld, hetwelk aan het College van Burgemeester en Wet houders is toegezonden. Het totale aantal leerlingen was op 1 September 1950: 355, waarvan 112 uit omliggende gemeenten en op 1 Juli 1951: 308. Bij het eindexamen slaagden 46 M en 32 E candi- daten, afgewezen werden 1 E en 5 M candidaten. Aan 2 geslaagde leerlingen van de afdeling Werk tuigbouwkunde en aan 1 geslaagde leerling van de af deling Electrotechniek werd het praedicaat „met lof” toegekend. Er was dit jaar voor de Commissie geen aanleiding een bijzondere beloning toe te kennen wegens uitzon derlijke prestaties. Op 1 Augustus 1951 werd het practische studiejaar aangevangen met 37 leerlingen van de afdeling Electro techniek en 33 van de Afdeling Werktuigbouwkunde. COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE GEMEENTELIJKE MIDDELBARE TECHNISCHE SCHOOL VOOR WERKTUIGBOUWKUNDE EN ELECTROTECHNIEK TE ’S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER DE CURSUS 1950,1951. Het cursusjaar 1950/1951 heeft gunstiger resultaten opgeleverd dan het vorig jaar. Echter moet het volgende worden opgemerkt. Hoewel de resultaten van het toelatingsexamen beter waren dan die van het vorige jaar, lieten het inzicht en de kennis van de aangenomen leerlingen te wensen over. Te grote studiemoeilijkheden waren wederom oor zaak, dat een groot aantal leerlingen van het eerste studiejaar hun studie niet vervolgden; deze moeilijk heden deden zich in versterkte mate voor bij oud-leer- lingen van de Ambachtsschool, in het bezit van een eind-diploma van een dergelijke school. Het is dan ook te betreuren, dat de plannen voor een landelijke, psychologische keuring van de adspirant- leerlingen nog niet uitgevoerd zijn. BIJLAGE 4 1 Evenals vorige jaren werd, voor werkplaatsoefe ningen en laboratoriumoefeningen van de afdeling Electrotechniek gebruik gemaakt van de werkplaatsen van de Christelijke en van de Eerste Ambachtsschool, terwijl voor de oefeningen van het vak „machine laboratorium” van de afdeling Werktuigbouwkunde wederom gebruik gemaakt kon worden van het ma chinelaboratorium van de M.T.S. te Rotterdam. De benodigde instrumenten etc. voor de laborato riumoefeningen voor de vakken zwakstroomtechniek (telecommunicatie) en radiotechniek konden wederom wat aangevuld worden. 1) Bataafsche Petroleum Maatschappij. 1 Schoolgebouw. Personeel. Oprichting Gem. Industrie-Avondschool. Schoolbezetting. Gang van het onderwijs. Hulpmiddelen van de school.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 553